Studieekonomi, resor och boende

Du som studerar på gymnasiet eller gymnasiala kurser på folkhögskola kan ansöka om olika bidrag.

 • Studiebidrag får du från och med du har fyllt 16 år. 
 • Resebidrag, gymnasiekortet för resor till och från skolan.
 • Inackorderingstillägg som du söker hos din hemkommun om du på grund av lång och besvärlig resväg måste flutta till orten där du ska studera.
 • Bidrag till läromedel och skolmåltider

Studiemedel kan du söka från och med höstterminen det år som du fyller 20 år. Du hittar ansökningsblanketter CSN eller hos kuratorn på skolan.

Läs mer om studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag på CSN:s webbplats, se länken nedan.

Här hittar du frågor och svar om resebidrag

Resor till och från skolan

Du kan ansöka om resebidrag (gymnasiekort eller kontantbidrag) om du uppfyller samtliga grundvillkor:

 • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
 • Att avståndet mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km cykelväg.
 • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola eller komvux.
 • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
 • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön samtidigt som du uppbär resebidrag.
 • Du kan söka resebidrag till vårterminen det år du fyller 20 år. Från och med hösten du fyller 20 år ska du vända dig till CSN.

Du som uppfyller grundvillkoren och har mer än 6 km från din folkbokföringsadress till din närmsta hållplats kan du även ansöka om tilläggsbidrag.

Du som har växelvist boende inom Lunds kommun kan ha rätt till resebidrag om du har minst 6 km till skolan cykelväg från något av dina boenden. Ansökningsblankett finns längre ner på sidan. Vi mäter avståndet mellan bostad och skolans adress med mätverktyget Graphhopper. Du kan testmäta ditt avstånd på deras webbplats

Du som ansökt och fått beviljat kontkantbidrag får detta utbetalt två gånger om året.

Så här ansöker du

Gör din ansökan via vår e-tjänst

Ansökan om resebidrag

 • Det är viktigt att du, eller din vårdnadshavare om du är under 18 år, ansöker om resebidrag så fort är antagen eller vet att du ska fortsätta dina studier nästa läsår. Om du fått ett kort att resa med innan från Skånetrafiken när du gick grundskolan eller gymnasiet, kommer det att återaktiveras när du fått beviljats resebidrag.  

Om du har flyttat, avbrutit eller inte påbörjat dina studier

Om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag och ditt kort kommer att avaktiveras.

Har du medvetet lämnat vilseledande uppgifter när du ansökte om resebidrag kan du bli ersättningsskyldig. 

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om resebidrag kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Malmö men ska skickas eller lämnas till Utbildningsnämnden i Lunds kommun. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra och hur man vill att beslutet ska ändras. Inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet måste vi ha din överklagan.

 

Inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg om:

 • du inte har sökt resebidrag och förutsätts bo inackorderad så du inte behöver resa till skolan
 • du studerar på heltid
 • du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig.

Lång och besvärlig resväg innebär minst 40 km reseavstånd enkel resa och/eller minst 2 timmars restid per dag mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om du praktiserar räknas avståndet eller restiden mellan folkbokföringsadressen och praktikplatsen. Vi förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer eller går där det inte finns några sådana.

Ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet

Vi beräknar avståndet med hjälp av den kortaste resvägen i Eniros karttjänst. Restid i Skåne beräknar vi med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare.

Avstånd i km Kronor/månad
0 - 100 km           1 550:-        
101 - 300 km 1 960:-
301 - 600 km 2 150:-
601 - 900 km 2 280:-
901 - 1200 km 2 600:-
1201 - km 2 850:-

Du kan i vissa fall beviljas inackorderingstillägg om

 • dina föräldrar har flyttat till annan kommun och du går kvar i skolan i Lund.
 • dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året och du bor kvar i Lund.
 • du är elev vid Svenska skolan i utlandet.
 • du på grund av sociala förhållanden inte längre bor kvar hemma.

Inackorderingstillägg utgår i dessa fall till det lägsta månadsbeloppet.

Du kan söka och få inackorderingstillägg beviljat för ett helt läsår, det vill säga vanligtvis för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vi betalar ut tillägget en gång per termin den 15 oktober och den 15 februari. Du kan som tidigast få bidrag från och med den månad som du lämnar in ansökan. 

Ange din e-postadress om du vill ha ett förhandsbesked kring om vi kommer att bevilja eller avslå din ansökan om inackorderingstillägg. Ett definitivt beslut skickar vi ut i början av september efter att vi undersökt med den mottagande skolan att du är elev där.

Anmäl ändringar som påverkar bidraget!

Gymnasieantagningen lämnar ytterligare upplysningar på telefonnumret 046-359 70 36.

Skicka din ansökan till: Gymnasieantagningen, Stora Södergatan 47 Box 138 222 23 LUND 

 

Bidrag till läromedel och skolmåltider

Bidraget är till dig som studerar vid folkhögskola eller på gymnasienivå på Komvux och inte har har ett slutbetyg från gymnasiet. Använd vår e-tjänst eller en blankett för att ansöka.

Ansökan om läromedel och skolmåltider