Avgifter inom förskola och fritidshem

Lunds kommun tillämpar maxtaxa vilket betyder att det finns en övre gräns för hur hög månadsavgiften blir. Skolverket fastställer årligen ny högsta avgiftsgrundande inkomst samt nya avgiftsbelopp. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten från 2020-01-01 är 49 280 kr. Hushållets sammanlagda inkomst före skatt, antal placerade barn som ingår i hushållet samt verksamhetsform bestämmer hur hög månadsavgiften blir. Avgiften debiteras 12 månader om året oavsett vistelsetid. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar beräknas avgiften utifrån inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört.

Hushåll

Som hushåll räknas sammanboende vuxna, med eller utan gemensamma barn, folkbokförda på samma adress.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst menas beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag ingår inte när månadsavgiften beräknas.

Så här beräknas avgiften

Månadsavgiften beräknas procentuellt baserat på hushållets gemensamma inkomst.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i hushållet räknas som syskon; både biologiska, icke-biologiska och familjehemsplacerade barn som är folkbokförda i hushållet. 

Avgift för barn 1-2 år:

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – men högst 1 478 kr/mån
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – men högst 986 kr/mån
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – men högst 493 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år, gäller från och med september det år barnet fyller 3 år.

 • Barn nr 1: 2,4% av inkomsten – men högst 1183 kr/mån
 • Barn nr 2: 1,6% av inkomsten – men högst 788 kr/mån
 • Barn nr 3: 0,8% av inkomsten – men högst 394 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgifter för fritidshem 6-12 år, gäller från och med augusti det år barnet fyller 6 år: (Platsen erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.)

 • Barn 1: 2 % av inkomsten men högst 986 kr per månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten men högst 493 kr per månad
 • Barn 3: 0,7% av inkomsten men högst 345 kr per månad
 • Barn 4: ingen avgift

Avgifterna gäller från och med 2020-01-01. 

Du ska lämna inkomstuppgift

Hushållets inkomstuppgifter ska lämnas i samband med placering av barn i förskolan eller i fritidsverksamhet, när inkomstförhållanden ändras eller när uppgifterna efterfrågas. Om inkomstuppgift inte lämnas in debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivå. Detta innebär att även om inkomsten är 0 kr behöver detta anges för att debitering inte ska ske.

Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst där alla vuxna i hushållet måste logga in med e-legitimation var för sig.

Lämna inkomstuppgift

Om du inte har e-legitimation eller får problem med e-tjänsten kontakta Lunds kommuns medborgarcenter för hjälp. (se kontaktuppgifter längst ner på sidan.)

Alla ändringar som påverkar avgiften, t.ex. inkomst, arbetslöshet, studieuppehåll eller ändrade familjeförhållanden ska anmälas omgående. Inkomstuppgiften ska uppdateras minst en gång per år.

De uppgifter som lämnas in kontrolleras i efterhand mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas felaktig inkomstuppgift kan kommunen justera avgiften bakåt i tiden upp till 3 år.

Sjukavdrag

Avdrag på avgiften kan göras om barnet varit sjukt mer än 10 kalenderdagar i följd. Avdraget görs från och med den 11:e sjukdagen för aktuellt antal dagar. Om ditt barn blivit avstängt från verksamheten på grund av smittorisk ges sjukavdrag från första dagen. Avdrag regleras i efterhand med 3 % av avgiften per frånvarodag. Som frånvarodag räknas de dagar som verksamheten håller öppet. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg. Kontroll med verksamheten görs innan avdrag sker.

Anmäl sjukavdrag

Betalning

Du betalar för förskoleplatsen även under inskolning. Vid byte från förskoleverksamhet till fritidshem betalas fritidhemsavgift från den 1 augusti.

Debitering sker för innevarande månad. Fakturan skickas ut omkring den 20:e i månaden. 

Det finns möjlighet att betala fakturan via Autogiro. Detta innebär att pengarna dras direkt från ditt konto. Villkor och ytterligare information fås vid anmälan om autogiro.

Här gör du anmälan om autogiro

Om du är ansluten till en internetbank kan du välja att betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura.