Welins förskola

Välkommen till Welins förskola i Genarp.

Vi är en förskola med plats för 22 barn i åldrarna 1–5 år. I vår åldersblandade grupp lär barnen mycket av varandra. Barnen lär sig ett ömsesidigt förhållningssätt när det gäller bland annat hänsynstagande, hjälpsamhet och respekt.

Så här jobbar vi

På Welins förskola ger vi utrymme förbarnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.Alla som arbetar i förskolan ska visa respekt för vårdnadshavarna, och utveckla en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

De första steget på väg till ett livslångt lärande tas via de vuxnas förhållningssätt och pedagogiska kompetens.

Vi arbetar därför för:

  • att det finns tid för pedagogiska samtal.
  • att allas kompetens tas tillvara och vid behov får utvecklas.
  • att alla ser olikheter som en tillgång.
  • att alla vuxna inser att de alltid är viktiga förebilder.
  • att det finns en stor medvetenhet om lekens betydelse.
  • att alla barn tas på allvar.
  • att alltid stå på barnens sida.
  • att kontinuerligt granska vår verksamhet för att ständigt utvecklas.
  • att alla har ett arbetssätt som utgår från barnen för att väcka deras intresse och förståelse för miljöfrågor och hållbar utveckling.

Information till vårdnadshavare

Vi använder "GAFE" och "Unikum" som dokumentationsverkyg. En gång per termin erbjuder förskolan ett utvecklingssamtal.

Forum för samråd i förskolan

Vid två tillfällen per termin är det forum för samråd för förskolorna. I samrådet ingår förskolechefer, representanter från arbetslagen i förskolan samt ordförande och föräldrarepresentanter från respektive förskola och pedagogisk omsorg. Varje samrådsmöte har ett tema som skolledningen tillsammans med ordförande för föräldrarådet beslutar om.

Innan Forum för samråd hålls träffas föräldrarådet, dit alla vårdnadshavare är välkomna. Föräldrarådet diskuterar frågor som är aktuella i föräldragrupperna samt förbereder frågor till Forum för samråd. Ordförande och representant från i föräldrarådet har kommunikation med skolledningen. För tillfället är föräldrarådet vilande. Skolledningen uppmuntrar och ser positivt på ett föräldraråd.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/welin

Kontakt

Welins förskola

Besöksadress: Welins väg 10, 247 71 Genarp
Karta: Se Welins förskola på en karta
Telefon: 046-359 95 22
E-post:welinsfsk@lund.se

Rektor: Jeanette Olsson
Telefon: 046-359 48 31
E-post: jeanetteannelie.olsson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se