Elevhälsan och hälsovård

Vi på Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som eleverna kan utvecklas positivt i.

Man mår bra av att lära sig och för att lära sig behöver man må bra! För att göra detta arbetar vi med olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi arbetar till exempel med hälsobesök, motverkar frånvaro i skolan, bidrar med stöd och anpassningar, sprider kunskap om hälsa och sunda levnadsvanor, och arbetar mot kränkande behandling.

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Inte sällan involveras även andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Skolan, i samarbete med vårdnadshavare, har möjlighet att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa. Då är det viktigt att våga fråga, reagera och agera. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har alla vuxna på skolan en viktig roll.

Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan på din skola.

Här hittar du alla skolor och deras kontaktuppgifter:

Förskolor i Lund

Grundskolor i Lund

Gymnasieskolor i Lund

Alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet. Det innebär att vid oro eller misstankar om att ett barn far illa, ska en anmälan till Socialtjänsten göras.

Läs mer
Skolsköterska och skolläkare
Skolpsykolog
Skolkurator
Specialpedagogisk kompetens
Sex och samlevnad
Rektor

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.