Länk till startsidan

Bidragens värdegrund och verktygslåda

För att kunna beviljas bidrag från kultur- och fritidsnämnden så behöver alla sökande ställa sig bakom “Värdegrund för våra bidragsformer”. Men värdegrunden ska inte bara ses som ett villkor för bidrag, utan framförallt som en vägledning för hur vi gemensamt skapar ett mer meningsfullt och inkluderande kultur- och fritidsliv för alla. Till detta har vi därför samlat tips på hur man praktiskt kan komma igång och arbeta med de områden som värdegrunden berör. Man kan se det lite som en verktygslåda och den hittar du här längre ner på sidan.

Två händer trycker färg på en låda

Värdegrund för våra bidragsformer

Vi arbetar ständigt med vår värdegrund och den vilar på demokratisk grund. Genom att ta fram en gemensam värdegrund för samtliga bidragsformer vill kultur- och fritidsnämnden synliggöra och stimulera det arbete som bedrivs i föreningar och andra organisationer. Värdegrunden ska bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, utifrån ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt. Det innebär att verksamheterna som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska genomsyras av följande värderingar.

Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet innebär att alla, oavsett identitet och kulturell och social tillhörighet, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framför allt handlar detta om att alla människor, oavsett kön och könsöverskridande identiteter eller uttryck, ska bli bemötta med respekt och ha samma sociala ställning.

Delaktighet och inflytande

Med delaktighet och inflytande menas möjligheter för den enskilde individen att ha insyn i och kunna påverka verksamhetens utformning. Det handlar också om att få vara en del i verksamhetens sociala och kreativa process. Man ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på och också ha möjlighet att påverka beslut. Detta kräver att det finns förutsättningar för en aktiv dialog om verksamheten.

Inkludering

Med inkludering menas att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten från början. Det innebär att man måste arbeta aktivt för fysisk och social tillgänglighet och emot strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta i verksamheten.
Inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess med en tydlig riktning, men utan slutmål. Det kommer alltid dyka upp något som majoriteten upplever som "nytt" och konstigt eller avvikande, och som i sin tur behöver ges fysisk och mental plats. Alla människor ska få vara med i verksamheten oavsett sätt och takt att lära sig.

Ekologisk hållbarhet

Att arbeta med ekologisk hållbarhet handlar om att se hur just den egna verksamheten utifrån sina erfarenheter och förutsättningar kan bidra till lösningar på olika miljöfrågor. I de lokala verksamheterna finns goda möjligheter att diskutera och samla in kunskap som skapar medvetenhet kring miljöfrågor. Denna kunskap och medvetenhet kan sedan bidra till att det växer fram nya kreativa och hållbara sätt att bedriva verksamheterna på, både i stort och i smått.

Drogförebyggande förhållningssätt

Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) bidrar både till människors ohälsa och ökad otrygghet i samhället. Det drogförebyggande arbetet i Lunds kommun följer de nationellt satta målen och riktlinjerna för ett samhälle fritt från narkotika och dopning och minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol- och tobaksbruk.
Det praktiska arbetet bedrivs bäst genom riskförebyggande insatser och främjande av de möjligheter som finns i den egna verksamheten. I de konkreta verksamheterna finns möjligheter för förvaltningen, föreningar och andra aktörer att arbeta tillsammans, diskutera och utveckla målinriktade och samordnade drogförebyggande insatser.

Verktygslåda för ett mer inkluderande kultur- och fritidsliv för alla

Lunds kommun har ett stort kultur- och fritidsliv vilka det är många som är med och bidrar till. Det finns så många sätt man kan vara en del av civilsamhället på - aktiv i en styrelse, som ledare eller som deltagare. Det kan vara under enstaka evenemang eller regelbundna träffar inom allt från kultur till idrott och påverkansfrågor. Nedan har vi samlat våra bästa tips på hur man kan skapa en mer inkluderande verksamhet och tänka mer miljövänligt. Vi har också samlat tips på hur man kan förebygga ohälsa bland sina deltagare och vart man kan vända sig om man känner en oro för någon.

Att ha en meningsfull fritid är viktigt för alla människor och faktiskt också en rättighet enligt barnkonventionen (artikel 31). Alla ska kunna ta del av Lunds kultur- och fritidsliv. Vi vill att den bredd som finns i samhället också ska speglas i föreningars och andra aktörers verksamheter. Givetvis har vi olika intressen som påverkar hur vi vill vara aktiva, men eftersom människor också kan ha olika förutsättningar för att delta behöver man ibland tänka till lite extra för att nå ut bredare. Målet måste vara att alla ska känna sig välkomna!


Det är viktigt att man inom sin verksamhet eller i planerandet av ett evenemang tänker igenom hur man skapar både fysisk och social tillgänglighet och motverkar sånt som står i vägen för ett jämlikt deltagande. Det kan handla om hur man berättar om sin verksamhet eller sitt projekt, hur ens lokaler påverkar möjligheten att delta och hur alla får vara med och tycka till. Det kan också handla om att reflektera över vilka som inte deltar och varför, eller varför någon väljer att sluta.

Det finns många bra verktyg och metoder till er hjälp. Nedan tipsar vi om några specifika verktyg och några sidor där man kan läsa mer.

Olika arbetsmaterial:

RF SISU:s Stöd och utbildningsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö

Femstegsmodellen framtagen av Scouterna

Samtalsduk framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Tipsbanken: Hur skapar vi normförändring i vardagen? Av Make Equal & Hedemora kommun

Länkar:

Trygg Idrott av RF-SISU

Alla får plats - En rapport om inkludering i idrotten framtagen av Kvinnojouren Lund

Sida om stöd och verktyg kopplade till barnkonventionen framtagen av:
Barnombudsmannen

Om Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet (Barnkonventionen art.31)
Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013)

Information om diskrimineringsgrunderna framtaget av Diskrimineringsombudsmannen

Vi har bara en planet och behöver tillsammans se till att vi tar hand om den så bra som möjligt. Det finns så mycket man kan göra både i det stora och det lilla där allt spelar roll. Det är viktigt att man tänker till hur man på bästa sätt skapar en så miljövänlig och hållbar verksamhet som möjligt och bidrar till att öka medvetenheten om allas ansvar.

 

Så här arbetar Lunds kommun för ett mer hållbart Lund

Nedan finns två bra tips på hur man kan tänka mer hållbart inom sin förening och i planerandet av arrangemang.

Manual för hållbara föreningar Pdf, 2 MB.

Checklista för hållbara evenemang Pdf, 157 kB.

Vad innebär ett drogförebyggande förhållningssätt?

Föreningslivet utgör en viktig förebyggande faktor i sig genom att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid. Men som förening i Lund förväntas man också ta ett ansvar för att verkligen erbjuda barn och unga alkohol och drogfria arenor att växa och utvecklas inom.
ANDTS (Alkohol Narkotika Doping Tobak Spel) och barn hör inte ihop och i Lunds kommun arbetar vi tillsammans för att skydda och stärka barn. Ett bra sätt att tillgodose att detta sker är att skapa en alkohol och drogpolicy för föreningen.

Stöd i det drogförebyggande arbetet?

Vill du ha hjälp och stöd i din förening att stärka det drogförebyggande arbetet? Kontakta kommunens ANDT koordinator för rådgivning.

emma.erikssonolsson@lund.se

Vill din förening ta fram en policy för ANDTS?

En tydlig policy för föreningen är det absolut enklaste och bästa sättet att skapa samsyn och ett enat arbete i frågan. Här nedan hittar du ett inspirerande arbetsmaterial från RF-SISU Skåne kring processen att skapa en policy och handlingsplan.


Kunskap kring ANDTS Alkohol Narkotika Doping Tobak Spel

Här har vi samlat olika länkar för kunskapsinhämtning gällande ANDTS

Tecken på skadligt bruk och beroende

Nationella vård och insatsprogram

FAKTA om ANDTS

Drugsmart

Ungdomsmottagningen på nätet

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Antidopingsnack
Förebygga spelproblem

Antidopingarbete

RF -SISU

Prodis

Söka hjälp för alkohol och droger eller andra sociala problem

Mariamottagning mellersta Skåne
Lunds kommuns socialtjänsten

stöd till barn unga och familj

Föräldrautbildningar

Barn som anhöriga

Inte min match

Inte min match podcast

Maskrosbarn

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga idag. Här vill vi särskilt tipsa om den E- utbildning Folkhälsomyndigheten tagit fram som stöd för föreningslivet i denna fråga. Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Ledare som lyssnar

Som förening finns det mycket stöd man kan få i föreningens både ordinarie och mer utvecklingsorienterade arbete. Är man en idrottsförening har man ofta ett idrottsförbund och RF-SISU till sin hjälp. Som annan typ av förening kan man vara ansluten till någon av studieförbunden. Kom också ihåg att våra bidragshandläggare finns och kan hjälpa till med flera typer av frågor.

Nedan är några tips från studieförbunden och en länk till RF-SISU Skånes utbildningskatalog.


Ny i förening (Sensus)

Föreningsboxen (Studieförbundet Vuxenskolan)

ABF:s inkluderingspolicy

RF-SISU Skånes utbildningskatalog

Kontaktuppgifter:

ABF i Lund

Bilda

Folkuniversitetet Lund

Medborgarskolan

NBV Syd

RF-SISU Sydvästra Skåne

Sensus Lund

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Studieförbundet Vuxenskolan Lund


Här finns tips om du vill bilda förening i Lunds kommun


Kontakt

Ellen Isaksson, samordnare för social hållbarhet
E-post: ellen.isaksson@lund.se
Tel: 046 359 76 13

Emma Eriksson Olsson, ANDT-koordinator
E-post: emma.erikssonolsson@lund.se
Tel: 046 359 65 10

Gemensam brevlåda för bidragshandläggarna
E-post: kf.bidragshandlaggare@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?