Länk till startsidan

Verksamhetsbidrag för publika arrangemang

Det här stödet är till för etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Här hittar du allt du behöver veta om kriterier, ansökningsdatum och återrapportering.

Illustration i rosa och lila med händer, mikrofon, högtalare och pensel.

Återkommande kulturverksamhet

Syftet med bidraget är att möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Stödet är till för etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Verksamhetsbidrag kan beviljas till året runt-verksamheter men kan även ha karaktären av en festival med genomförande under en begränsad period men som har verksamhet året runt. Innan du söker ber vi dig läsa igenom våra generella regler och värdegrunden för alla våra bidrag.

Värdegrund

Innan du söker ber vi dig läsa igenom värdegrunden för alla våra bidrag.

Värdegrund för bidrag och stöd

Ettårigt eller tvåårigt stöd

Det finns både ettårigt och tvåårigt verksamhetsbidrag för publika arrangemang. När det gäller tvåårigt verksamhetsbidrag tas beslut för år ett samt ett intentionsbeslut för år två. Förening som beviljats stöd med intentionsbeslut behöver inte göra en ny ansökan till stödet år två. Däremot måste föreningen senast i november inför kommande verksamhetsår inkomma med uppdaterad verksamhetsplan och budget för år två. Kultur- och fritidsförvaltningen tar slutgiltigt beslut om verksamhetsbidrag för år två i december inför kommande verksamhetsår. Överenskommelsen kan också avslutas, eller beloppet justeras om budgetförutsättningarna för kultur- och fritidsnämnden kraftigt förändras.

Så här bedömer vi din ansökan

Kvalitet

Kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns i organisationen.

Publikarbete

Arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Ekonomisk bärighet

Såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, bland annat bredden på finansieringen.

Brett utbud

I vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Kriterier för att få verksamhetsbidrag

 • Organisationen finns i Lunds kommun och bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse för Lundaborna.
 • Verksamheten präglas av ett allmänintresse.
 • Verksamheten ska bedrivas året runt, men det går att söka för festivaler men bara då festivalen är så omfattande att den kräver arbete hela året.
 • Du söker verksamhetsbidrag en gång om året, inför kommande kalenderår.

Du kan inte få Verksamhetsbidrag för

 • Verksamhet i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
 • Investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen.
 • Verksamhet med övervägande religiös eller politisk inriktning.
 • Stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål.
 • Verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.
 • Verksamhet inom utbildning eller forskning.
 • Renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform.

Ansökningsperiod 2022

Du kan ansöka omverksamhetsbidrag för 2023 mellan den 11 oktober till den 8 november 2022.

 1. Skriv din projektbeskrivning där du svarar frågor som (vad, hur, vem, var, varför).
 2. Gör en budget där du inkluderar alla kostnader, om du har intäkter samtidigt om du har fått eller om du har sökt andra stöd.
 3. Skapa en profil i vårt bidragssystem FRI.
 4. När du har fått inloggningen fyller du i ansökningsformuläret för projektbidrag.
 5. Ladda upp den kompletta projektbeskrivningen och budget för ditt projekt i systemet
 6. Du får svar inom 8 veckor efter sista ansökningsdag.
 7. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Första året

 1. Skapa en profil i bidragssystemet FRI.
 2. Logga in och fyll i ansökan för tvåårigt verksamhetsbidrag.
 3. Ladda upp din verksamhetsberättelse och 2-årig plan, ekonomisk redovisning och en revisionsberättelse som ska vara underskriven av en oberoende revisor.
 4. Förbered en 2-årig budget där du inkluderar alla kostnader, om du har intäkter samtidigt om du har sökt eller om du har sökt eller fått andra stöd. och berätta hur planerar du bedriva din verksamhet.
 5. Du får svar inom 8 veckor efter sista ansökningsdag.
 6. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Indexförändring av medel för stöd till föreningslivet

I fastställande av årliga ramar för Ekonomi- och verksamhetsplan för Lunds kommuns nämnder och styrelser ingår förutsättningar för omräkning av prisnivå inför kommande år. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar årliga kostnader för stöd till föreningslivet efter erhållen förändringsnivå från kommunkontoret. Vid beslut om fördelning av ram för driftbudget fastställs kommande årsnivå för stöd till föreningslivet. Den bidragsberättigade verksamhetens omfattning, ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som denne söker bidrag för är sannolik.

Återbetalningsskyldighet vid ej genomförd aktivitet

Bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av bidragsmottagaren.

Reglering av eventuella fordringar

Om Lunds kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras innan något bidrag utbetalas.

Tillgänglighet

Föreningar ska vid arrangemang eller utlåning av lokaler beakta tillgängligheten i och till sin verksamhet och sina lokaler.

För dig som fått verksamhetsbidrag

Här samlar vi allt du behöver veta om återrapportering och utbetalningar.

För dig som har beviljats 2-årigt verksamhetsbidrag med intentionsbeslut är det viktigt att ha koll på följande datum:

 • 31 Mars första året, inkom med reviderad budget (om budgeten ändrats) och avtal.
 • November första året, du behöver inte göra en ny ansökan, men däremot måste du inkomma med reviderad verksamhetsplan och reviderad budget för kommande år.
 • December första året, slutgiltigt beslut om bidrag för år två.
 • 31 Mars år två, redovisning av år ett (inkom med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse, publikstatistik).
 • 31 Mars år tre, redovisning av år två.

Kontakt

Oyuki Matsumoto Lopez, handläggare kulturstöd
E-post: oyuki.matsumotolopez@lund.se

E-post: kulturstod@lund.se
Telefon: 046-359 48 76

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?