Klosterängshöjden, Norra Fäladen

Vid Norra Fäladens östra hörn, intill E22:an, finns en stor höjd med storslagen utsikt över omgivningarna. Många har sett tjurarna på höjden - men få vet varför de står just här. Det finns planer på att utveckla rekreationsområdet under de kommande åren, men redan nu kan du prova MTB-banan på slänten ut mot E22:an.

Höjderna består av schaktmassor från stadens byggarbeten som successivt förvandlats till ett friluftsområde. Sluttningarna fungerar utmärkt för skid- och pulkaåkning vintertid. Längs områdets östra kant går en ridstig.

Tjurarna på Klosterängshöjden

Tjurarna på höjden har inget med området att göra, de kom hit av en slump. Tjurarna dök stod på Stortorget i samband med kommunens skördefest 2002 som hade spanskt tema. Efter en tid i kommunens förråd väcktes tanken på att istället hitta en placering åt tjurarna, och valet föll på Klosterängshöjden.

Kulturhistoria

Under 1990-talet söktes en plats för att placera de stora mängder schaktmassor som skapas i samband med utbyggnaden av Lund. Valet föll slutligen på östra delen av Norra fäladen, intill motorvägen E22. Området utgjordes då främst av åkermark. Deponiområdet fick namnet Klosterängshöjden efter en gård i närheten och 1996 fastställdes en detaljplan för området.

Utformning

Området har formgivits av landskapsarkitekt Erik Skärbäck (VVB) och utgörs av en höjdsträckning i nord-sydlig riktning längs motorvägen E22. Höjden når som högst 99 meter över havet vilket motsvarar cirka 25-26 meter över ursprunglig markyta. På toppen av höjden finns en försänkning där kringliggande vallar skapar lä i det vindutsatta läget. På den västra sidan finns en halvcirkelformad urgröpning. Stigarna slingrar sig upp för sydsluttningen för att minska lutningen på klättringen. Vegetationen kommer på sikt att bilda skyddande ridåer mot motorvägen och längs kanterna på höjdens högre delar. Sedan tidigare fanns en läplantering längs Klosterängsvägen i väster.

Växter och djur

Planteringarna på Klosterängshöjden består främst av tåliga inhemska buskar och träd som hagtorn, hassel, benved, avenbok, al etc. Det vindutsatta läget gör att etableringen kan ta lite tid. Matjordlagret är också ganska tunt vilket ger ett mindre frodigt fältskikt. I västra kanten finns en lövträdsridå från 1989 som nu vuxit sig tät och hög. I norr finns en äldre märgelgrav och en ny damm har också skapats i den västra delen i kanten av sluttningen som ersättning för en märgelgrav som fylldes igen vid utfyllnaden.