Förslag till nytt kulturpolitiskt program

Lunds kommuns kulturpolitiska strategi från 2008 har passerat sitt bäst-före-datum. Därför har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till nytt kulturpolitiskt program i dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer.

För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det kulturpolitiska området ska programmet ha sin utgångspunkt i Lunds kommuns nya vision och bland annat sättas i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Konkreta insatser eller åtgärder tas fram senare i en handlingsplan utifrån programmets inriktningar.

Varför ett nytt program?

Den senaste kulturpolitiska strategin antogs av kommunfullmäktige 2008. Sedan dess har samhället förändrats och riksdagen beslutat om nya kulturpolitiska mål. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att ett nytt program ska tas fram som kan börja gälla under 2018.

Hur har processen gått till?

Det kulturpolitiska programmet har tagits fram under 2017-2018 av kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med andra kommunala förvaltningar, universitetsvärlden och det lokala kulturlivet. Synpunkter från kommuninvånare på kulturutbudet i Lund har inhämtats genom en medborgarundersökning. Dialogmöten och workshops har genomförts med samtliga medarbetare inom kommunens kulturverksamheter, med kulturorganisationer och utövande konstnärer samt med politiker i kultur- och fritidsnämnden.

När ska det vara klart?

Den 15 mars 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna ett förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt att översända det till kommunfullmäktige för fastställande. Den
17 maj 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden även att det kulturpolitiska programmet vid fastställande i kommunfullmäktige ska ersätta verksamhetsuppdragen för Lunds konsthall respektive Lunds kulturskola.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 att avslå förslaget till kulturpolitiskt program för Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 maj 2019 att godkänna ett nytt
förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt översända detta till kommunfullmäktige för fastställande samt att verksamhetsuppdragen för konsthallen respektive kulturskolan
skulle fortsätta att gälla även efter det att det kulturpolitiska programmet hade fastställts i kommunfullmäktige.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se