Skötselplan

Idrottsservice har tagit fram en skötselplan avseende grönyteskötsel av idrottsanläggningar i Lunds kommun. Skötselplanen ska utgöra en riktlinje för skötseln av dessa ytor med avseende på kvalitet och frekvens. Mindre revideringar som ryms inom budget kan ske löpande. Vid större förändringar med ekonomisk påverkan lyfts förändringen för ett politiskt antagande.

Centrala Idrottsplatsen

Omfattning

I skötselplanen anges hur de olika ytorna ska skötas och vad som ingår i den löpande driften. Egenkontroll av utfört arbete sker på ett enkelt och konkret sätt då veckoplaneringen kopplas till skötselplanen.

Skötselnivåerna och frekvenserna är beräknade utifrån ett normalläge då temperatur och väderförhållanden inte avviker från det som för årstiden anses normalt. Skötselplanen ska ses som ett levande material som kan komma att ändras vid förändringar i utemiljön vid våra anläggningar, nya skötselområden tillkommer eller politiska beslut.

Målsättning

Föreningar och våra kommuninvånare ska erbjudas välskötta anläggningar. En tydlig skötselplan är ett redskap för att detta ska kunna uppnås och skapar en tydlighet både för kommuninvånarna och besökare samt politik och utförare.

Gräsplaner

Match- och träningsplaner är spelbara under tiden april - oktober. Exakt öppnings- och stängningsdag av planerna kan variera beroende på väder.

Klippning

Klippning sker normalt två gånger per vecka, vid gynnsamt växtväder ytterligare någon gång. Matchplaner klipps dag före match eller fredag då match spelas på söndag. Klippning planeras utifrån fastställt spelschema.

Städning

Före planerna öppnas för träning och match i april, rensas gräsplanerna från dött gräs, löv, grenar och främmande föremål. På hösten, efter säsongen, rensas ytan från löv för att minimera vinterskador. Under hela säsongen sker kontinuerlig plockstädning.

Gödsling

Gödningen sker efter ett årligt fastlagt program.

Vertikalskärning med uppsamling

Utförs en gång per år.

Djupluftning

Djupluftning, med arbetsdjup 30 cm djup, utförs vid behov.

Luftning

Ytluftning, arbetsdjup 12-20 cm, utförs 2-3 gånger under växtperioden. Första tillfället när gräset varit i tillväxt 4 veckor och sista gången i början av oktober. Luftning utförs inte när ytan är blöt så att skador uppstår på planen.

Toppdressing

Utförs vid behov och då med sand inom fraktionen 0,1-1,0mm.

Bevattning

Bevattningsbehov föreligger när jorden är torr vid rotändarna. Principiellt ska växtbädden genomvattnas rejält, som riktvärde skall 15mm tillföras vid varje tillfälle. Bevattning sker nattetid där automatbevattning finns. Där automat-bevattning saknas används regntåg. Frostsäkring av automatiska bevattningsanläggningarna görs inför vintern när planerna har stängts.

Reparation och hjälpsådd

Skador som orsakats av vinter/vårskador såsom svampangrepp, isbränna och larvangrepp åtgärdas genom lagning i form av hjälpsådd. Då varje parti utan gräs (mindre än 30% gräs) är större än 5 kvm och om totalytan utan gräs (mindre än 30% gräs) på plan är mer än 150 kvm utförs hjälpsådd med hjälpsåddmaskin. Vid mindre skador görs hjälpsådd manuellt, med beaktande att fröerna måste myllas ned i jorden ca 0,5-1,0cm. Tillförd jord skall vara av sandig karaktär, mullprodukter används inte.

Skador förorsakat av slitage eller slitage i kombination med otjänlig väderlek hjälpsås enligt ovan efter vårsäsongens slut och/eller efter höstsäsongens slut. Manuell hjälpsådd av mindre skador sker kontinuerligt under växtsäsongen genom att jord med förgrott gräsfrö tillförs de gräsfria partierna. Alla hjälpsådda ytor hålls fuktiga under 14 dagar.

Torvning

Torvning av målområde på matchplan utförs vartannat år med minst 3 cm tjock grästorv efter grässäsongens slut. På övriga planer och på respektive matchplan, vartannat år, hjälpsås målområden.

Linjering

Utförs kontinuerligt under spelsäsong, 2ggr/vecka och plan, varav en gång alltid utförs på fredagar. Samordning sker utifrån spelprogram.

Dräneringsledningar och brunnar

Brunnar till dräneringsledningar rensas på hösten. När brunnarna rensas ses dräneringssystemet över och spolas vid behov.

Övrig utrustning

Övrig tillsyn och underhåll görs under fotbollsäsongen av målställningar, hörnflaggor och bänkar.

Konstgräsplaner

Säsong

Match- och träningsplanerna är spelbara mellan 15 januari-15 december. Exakt öppnings- och stängningsdag av planerna sker utifrån snömängd.

Harvning

Utförs enligt konstgräsleverantörens anvisning.

Borstning

Utförs enligt konstgräsleverantörens anvisning.

Komplettering av gummigranulat

Gummimängd mäts årligen enligt mall och påfyllnad av gummigranulat görs efter uppmätt behov.

Städning

Ytan rensas/städas från löv, grenar och främmande föremål varje vecka.

Ogräsrensning

Tillsyn och ogräsrensning görs så att växtlighet inte får fäste mellan konstgräs och asfaltskant.

Linjering

Normalt är linjering färdiglagd i planen. Utmärkning av straffpunkt samt linjering av 7-mannaplan kan förekomma. Samordning sker med spelprogram.

Saltning

Undviks.

Dräneringsledningar och brunnar

Brunnar till dräneringsledningar rensas på hösten. När brunnarna rensas ses dräneringssystemet över och spolas vid behov.

Planbelysning

Byte av lampor och säkringar sker vid behov.

Övrig utrustning

Övrig tillsyn och underhåll görs under fotbollsäsongen av målställningar, hörnflaggor och bänkar.

Friidrottsanläggning

Nedanstående arbetsmoment utförs en gång på våren när vårsäsongen för utomhusidrott börjar samt i augusti innan skolstart. I övrigt vid behov. Utrustning kontrolleras och åtgärdas vid fel och brister. Kontroll, justering och eventuella utbyte av sarger, ansatsplankor och ansats- och kastbanor. Brunnar till dräneringsledningar rensas varje höst. Kontroll utförs kontinuerligt av dräneringssystem som spolas om behov finns.

Löparbanor

Banorna rivs, harvas, sladdas och lagas.

Längdhoppsgropar

Längdhoppsgropar fylls i med sand anpassad för längdhopp. Groparna luckras 4 gånger per år och hoppgropen rensas från ogräs under säsongen.

Höjdhopp

Ansatsbanor med allvädersbeläggning (höjdhopp) spolas och borstas i maj och augusti samt hålls rena från skräp och gräs. Nedslagsmattor omhändertas under vinterhalvåret och förvaras då i torrhet.

Kulstötning

Bana för kulstötning justeras och repareras efter behov. Nedslagsområde med grus jämnas och rensas från ogräs två gånger årligen, maj och augusti.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skotselplan

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se