Veberöds ljung

I Vombsänkan strax öster om Veberöd ligger gamla naturbetesmarker fullt av ståtliga ekar, flera av dem över 200 år gamla. Här finns många ovanliga skalbaggar och insekter knutna till skog och gamla träd.

Naturreservatet ligger på sandiga jordar i vilka ytterligare en del ovanliga arter trivs bra. Klingavälsån och två mindre bäckar går genom reservatet. Området med sin närhet till Veberöd är välbesökt och här finns bra parkeringsplatser. Markerna betas av nötkreatur så var varsam!

Natur och kulturhistoria

Området blev naturreservat år 2013. På gamla kartor från slutet av 1600-talet finns här fyra vångar, ett sätt att dela in åkermark innan skiftena kom. Redan då fanns här spridda träd, troligen ek.

När Carl von Linné gjorde sin skånska resa år 1749 påpekade han att säden tycktes vara sådd i eklundar vilket tyder på att ekar har funnits länge i området. I början av 1900-talet var området fortfarande relativt öppet men sedan planterades tall in allt eftersom till området fått dagens utseende.

Genom Veberöds Ljung går den gamla banvallen för den nedlagda Malmö-Simrishamns Järnväg. Spåret ligger dessutom kvar. Flera ovanliga insekter trivs i området, bland annat den blåglänsande trädbaggen. Floran i området består bland annat av blåmonke, blåklocka, gulmåra, backtimjan, backsippa och fårsvingel.