Nöbbelövs mosse

Nöbbelövs mosse, en rest från istiden, ligger i Lunds nordvästra hörn och är ett populärt promenadområde för boende från Nöbbelöv och Gunnesbo.

Stigarna är placerade så att man kan gå torrskodd större delen av året. Inom området finns även Vallkärra fiskstig, en naturstig längs Vallkärrabäcken med information om djur- och växtlivet i omgivningarna. Det går även bra att rida på anvisade ridstigar.

När isen smälte blev en sjö kvar vilken allt eftersom har växt igen till dagens utseende. Här har i långa tider slåtter, bete och torvbrytning skett. Ängsfloran är fantastisk och fågellivet rikt. Många fågelskådare tar sig hit. Det finns två grillplatser i området och här finns trevliga picknickmöjligheter. Västkustbanan går genom mossens östra del. Kor och får betar i delar av området, var därför varsam.

Natur och kulturhistoria

Mossen har en imponerande senglacial lagerföljd och är därmed spännande ur ett geologiskt perspektiv. Grundvattentrycket i omgivningarna är högt och vatten tränger fram ur så kallade artesiska källor. Slår man ner ett rör i marken kommer vattnet att strömma upp.

Den 4 december 1676 stod slaget vid Lund alldeles i närheten. Bönder i Nöbbelöv fick inkvartera de segrande svenskarna på natten och därefter hjälpa till att begrava de drygt 9000 stupade soldaterna på fältet.

Nöbbelövs mosse bestod av fuktiga slåtterängar på 1700-talet men under 1800-talet och framåt har utdikningar och dräneringar skett för att kunna odla marken bättre. Man har också brutit torv här. Torvtäkten upphörde under andra världskriget. Under slutet av 1990-talet började området betas på nytt, nya vattenytor skapades och strövstigar anlades.

Gunnesboängen som ligger i området har aldrig varit uppodlat och har därför en intressant ängsflora. Darrgräs, ängsmyskgräs, slåtterblomma, kärrsälting, dvärglin, rödkämpar, näbbstarr, mandelblomma, ängsvädd och ängsull är exempel på arter som trivs här.

Våtmarkerna i området är väl besökt av fåglar, framför allt änder och vadarfåglar. Knölsvan, sothöna, skedand, enkelbeckasin, tofsvipa och gråhakedopping häckar här. Gulärla, rödbena, ängspiplärka, törnsångare och sävsparv är andra fåglar som trivs bra. Ibland gästas området av stork och har man tur kan man få syn på en vaktel. Tornfalk och brun kärrhök jagar dessutom över området.