Klingavälsåns dalgång

Klingavälsåns naturreservat, ett av Skånes största, ligger mellan Krankesjön och Vombsjön, och inkluderar även Vombs ängar.

Klingavälsåns dalgång

Klingavälsån är ett biflöde till Kävlingeån. Dalgången börjar vid Kävlingeån och sträcker sig till Sövdesjön. Ån är på många ställen inte påverkad av dikningsföretag och är kraftigt meandrad vilket innebär att den slingrar sig fram.

Området är väldigt rikt på fåglar. Såväl sjöfåglar, våtmarksfåglar som rovfåglar trivs bra här. Det finns två fågeltorn på väg 11 som går rätt genom reservatet mellan Dalby och Sjöbo.

Särskilda bestämmelser gäller i det här naturreservatet, bland annat får du inte beträda ängarna.

Natur och kulturhistoria

Området blev naturreservat år 1968 men Vombs ängar blev naturminnesmärke redan år 1923. Området ingår även i EUs nätverk av skyddade området som ett Natura 2000-område.

Dalgången med sin slingrande å har genomgått väldigt få förändringar och troligen såg det ungefär likadant ut år 1749 när Carl von Linné gjorde sin skånska resa. Här finns fiskar som grönling, bäcknejonöga, stensimpa och öring. I naturreservatet finns den ovanliga strandpaddan, lätt att känna igen med ett gult streck på ryggen. Växter som luktvädd, majviva, majnycklar och kärrsälting förekommer.

Söder om väg 11 finns en del öppna sandmarker med bland annat grå hedvårtbitare. Annars är framförallt fågellivet det spektakulära i området. Här häckar tofsvipa, storspov, gulärla och enkelbeckasin med mera. Rastande fåglar som grönbena, mosnäppa och brushane samt änder som kricka, gräsand och gravand ses här på våren. På hösten är det istället gässen som kommer i form av grågås, bläsgås, vitkindad gås, fjällgås, rödhalsad gås med flera. Även rovfåglar trivs bra i området. Både havs- och kungsörn samt tornfalk och blå kärrhök är karakteristiska för området.