Dalby Söderskog och Norreskog

Kommunens enda nationalpark, Dalby Söderskog, bildar tillsammans med det angränsande naturreservatet Dalby Norreskog det som kallas Dalby hage.

Dalby hage

Dalby Söderskog

Dalby Söderskog är en av Sveriges 29 nationalparker och ligger precis utanför Dalby i nordväst. Man kan lätt ta sig härifrån till Skrylle via Dalby Norreskog. Tillsammans med Norreskogen bildas det som kallas Dalby Hage. En gång var marken inhägnad för kungsgårdens betesdjur, därav namnet hage.

I södra delen finns en parkeringsplats där även bussar kan stanna. Från parkeringen slingrar promenadstråket fram i skogen som är särskilt vacker på våren. Även sommaren bjuder på en fantastisk grönska med ljuvlig fågelsång, och har man tur får man syn på en räv. Stora delar av Astrid Lindgren-filmen Ronja Rövardotter spelades in i Dalby Söderskog.

Natur och kulturhistoria

1909 blev Sverige det första landet i Europa som bildade nationalparker. Dalby Söderskog blev nationalpark år 1918, från början på grund av ett misstag. Man trodde att skogen var en rest av en orörd urskog, men i själva verket har området betats länge och var på 1700- och 1800-talen väldigt glest på träd. Hagmarken har sedan vuxit igen och fått utvecklas fritt. En 56 meter bred och en meter hög jordvall tyder på att det funnits en borg här under järnåldern.

Alm, ask och bok dominerar men här finns även klibbal, apel, hästkastanj, lind, lönn och sälg. Almarna har emellertid drabbats av almsjukan och håller på att försvinna. Skogen har hunnit bli gammal och de gamla träden och död ved har skapat livsmiljöer för många vedlevande växt- och djurarter.

Fåglar som trivs i området är bland annat stare, större hackspett, spillkråka, gröngöling, gulsångare, näktergal och skogsduva. Bland insekterna märks vedlevander arter, skogslevande fjärilar och mätare. Rävar, harar, rådjur och igelkottar frodas. Här finns även en mängd ovanliga mossor och lavar såsom platt fjädermossa, brun lundlav och olivklotterlav.

Parken ligger på en extremt näringsrik kalkrik moränjord och bjuder på en rik växtlighet med bland annat vitsippa, gulsippa, skogsbingel, hålnunneört, Sant Pers nycklar, nästrot, skogsskräppa, skogsknipprot, stinksyska, bergdunört, hässleklocka och skogsstarr.

Dalby Norreskog

Lövskogen och betesmarkerna mellan skogen och Dalby Söderskog utgör naturreservatet Dalby Norreskog, nordväst om Dalby. I norr ansluter reservatet till Skrylleområdet varifrån du kan promenera. Det finns även parkeringsplatser öster om reservatet och i den angränsande Dalby Söderskog.

Norreskogen tillsammans med just Dalby Söderskog kallas för Dalby Hage. Mellan skogarna finns fantastiska betesmarker med vidsträckt utsikt. I norr ser man Billebjer. Här kan du passa på att njuta av en picknickkorg innan du promenerar vidare in i de lummiga skogarna.

Natur och kulturhistoria

Dalby Norreskog blev naturreservat år 1979. Området ingår dessutom i EUs nätverk för skyddade områden och utgör ett så kallat Natura 2000-område. Skogen består av ek, bok, tysklönn, hassel, al och ask.

Norreskogen ligger på en mindre näringsrik jord än Söderskogen. Området har varit betat i över tusen år. Framförallt har hästar betat här. I början av 1900-talet tror man att marken slåttrades och efterbetades. Vid den här tiden låg här fullt av mindre torp och gårdar. Den lite näringsfattigare marken bjuder på växter som blåsippa, vitsippa, gullpudra, harsyra, svalört, gulplister, skogsbingel och storrams. Skogsduva och stenknäck är karakteristiska fåglar för området.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/dalbyhage