Anläggningsbidrag

Syftet med bidraget är att utjämna skillnaderna i förutsättningarna mellan de föreningar som erbjuds kommunala lokaler och de som bedriver sin verksamhet i egna lokaler eller som hyr av annan part än kommunen.

Stödet ska ge en möjlighet att göra nödvändiga investeringar samt renoverings- och underhållsarbete i den egna anläggningen. Förening kan erhålla max 300 000 kronor från Lunds kommun för varje anläggningsprojekt.

Vem kan få bidraget?

  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som får kommunalt lokalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag av Lunds kommun
  • Föreningar som kan göra en egen insats på minst 40 % av kostnaderna och som kan försäkra att verksamheten ska fortgå under minst fem år framöver
  • Föreningar som vill vidta åtgärder som gynnar och ger en högre kvalitet för barn- och ungdomsverksamheten i lokalen
  • Föreningar vars lokal ligger i Lunds kommun

Så här gör du en ansökan

Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information.

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera din förening

De uppgifter som behövs för att handlägga ansökningar framgår av informationen vid bidraget du tänkt söka. Ansökan måste skickas in innan den första april!

Vad händer efter att ansökan kommit in?

  • Kultur- och fritidsförvaltningen går igenom ansökningarna och begär in eventuella kompletteringar. Sedanför förvaltningen en dialog med respektive förening och går igenom ansökan för ytterligare klargöranden om föreningens prioriteringar och vilka insatser som kan bli aktuella för ett anläggningsbidrag.
  • Föreningen får ett preliminärt beslut om vilka medel som kan bli aktuella.

  • En bidragöverenskommelse utformas och undertecknas av föreningenochkultur- och fritidsförvaltningen.

  • I överenskommelsen finns uppgifter om när insatserna ska vara genomförda utifrån föreningens ansökan, hur de ska redovisas och vad som gäller omverksamheten vid anläggningen skulle upphöra.

  • När överenskommelsen är påskriven av båda parter betalas upp till 60 % avprojektets totalkostnad ut.

  • Om insatser inte utförs enligt den omfattning eller standard som beskrivits i ansökan blir föreningen återbetalningsskyldig genom avdrag på framtida bidrag.

Så redovisar du

Föreningen ska senast ett år efter det att överenskommelsen är påskriven komma in med en redovisning av projektets genomförande inklusive en ekonomisk redovisning.

För mer information om bidraget

Kontakt:
E-post:  Christian Håkansson
Telefon: 046-359 78 33