Information om tillgång till personuppgifter

Välkommen till information om tillgång till personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Kultur- och fritidsförvaltningen har därför uppdaterat sin personuppgiftspolicy:
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du/ni ska kunna söka bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna söka bidrag. Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal.

Ansvarig för behandlingen är kultur- och fritidsnämnden i Lund och personuppgifterna kommer att behandlas av bidragsadministratörer på kultur- och fritidsförvaltningen. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Klagomål med anledning av personuppgifts-behandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Telefon: 046-35 50 00

Dataskyddsombud
Kultur- och fritidsörvaltningen har utsett ett dataskyddsombud som nås via:
E-post: dataskyddsombud@lund.se 
Telefon: 046-359 60 81

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se