Ridvägar

Information om ridvägar och hur de sköts i Lunds kommun.

I Lunds kommun finns det ca 3 600 hästar – något fler än antalet boende i Genarp! Kommunen har en samordningsgrupp för arbete med ridvägar och hästrelaterad samhällsplanering.

Ridvägar i norra delen av Lunds kommun

Ett ridvägsnät i norra delen av kommunen håller på att byggas ut ,så att ryttarna från olika stall och ridanläggningar skall ha tillgång till ridslingor och kunna ta sig till varandra på ett säkert sätt. Se ridvägskartor nedan. På Sankt Hans backar är det endast tillåtet att rida på de anvisade ridvägarna.

Ridning i Skrylle

Det finns omkring två mil markerade ridvägar i Skrylle naturreservat. Skrylle naturreservat är ett område som har ca 500 000 besökare per år. Eftersom Skrylle är ett naturreservat gäller inte allemansrätten och ridning är endast tillåten på markerade stigar. Flera privata markägare i området upplåter dessutom sina marker för ridvägar.

I broschyren nedan finns mer information om lämpliga parkeringsplatser för hästsläp, om Skrylle som område och vilka ridslingor som finns. Bland länkarna nedan finns också en karta med ridvägarna markerade.

Allemansrätten

Allemansrätten är en sedvana, vilket innebär att den inte är preciserad i lagtext. Däremot är de skyldigheter som allemansrätten innebär inskriven i lagen: "Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den". Allemansrätten gäller alla som färdas till fots, med skidor, cykel eller häst.

För ridning finns det vissa undantag från Allemansrätten. Det är förbjudet att rida på tomtmark, i planteringar, på åkrar och vallar. Även på annan känslig mark, som mjuka skogsstigar, kärrmarker, ängar, hagar måste man vara försiktig. Under våren, då markerna är blöta är risken för markskador extra stora.

Skötsel av ridvägar

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för skötsel av ridvägar på kommunal mark. De förvaltar också Skrylle naturreservat.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/ridning

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se