Tegelbruksparken, Dalby

Tegelbruksparken anläggs mellan de äldre östra delarna av Dalby och det nya bostadsområdet Påskagänget. Eftersom delar av området använts som soptipp måste marken saneras innan parken kan anläggas. Marksanering pågår april 2019-juni 2020, och därefter anläggs parken.

Aktuellt

Hösten 2019: Jordmassorna som lagts på i parken får nu tid att sätta sig och arbetet återupptas till våren. Parken är fortfarande ett arbetsområde och därför stängt för allmänheten. Torna Hällestadsstråket hålls öppet fram till våren, när arbetet startar igen. 

Marken saneras 2019-2020

Delar av området användes som allmän soptipp omkring 1940-1970 och det finns föroreningar i det övre markskiktet på en ca 2000 kvadratmeter stor yta. Undersökningar har visat höga halter av bland annat arsenik, barium, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink. Marken har dock inte påverkats av den nedlagda så kallade kemtvättsverksamheten, belägen norr om parken. 

Största delen av det förorenade området kapslas in med stålspont, en slags metallplatttor. Sen täcks marken med gummiduk och en meter tjockt jordlager. Övriga förorenade jordmassor grävs upp och transporteras till en deponi.

Bekämpning av parkslide

Parkslide, invasiv växt

Som en del av förberedelserna inför anläggning av parken utförs löpande bekämpning av den invasiva arten parkslide. 

Parkslide konkurrerar ut andra växter och påverkar möjlighet för annan odling i både trädgårdar och parker. De kraftiga rötterna kan tränga in i byggnader och vattenledningar och orsaka dyra skador.

Parkslide är en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Växten kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem och spridningen ska begränsas enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Har du parkslide i din trädgård, läs naturvårdsverket rekommendationer nedan.

Buller och begränsad framkomlighet 

Hela parkområdet kommer att spärras av. Arbetet kommer att påverka den närmaste omgivningen framförallt i form av tunga transporter som forslar bort förorenad jord. En däckstvätt anläggs för att transporterna inte ska sprida föroreningarna utanför arbetsområdet.

Trafik till och från arbetsområdet går via Genarpsvägen - Pinnmöllevägen - Kungsljusgatan och en ny, tillfällig byggata till parken. Torna Hällestadsstråket stängs av mellan Pinnmöllevägen och Tegelbruksparken under perioder när det sker transporter till och från området, se karta nedan.

Trafik och avspärrning vid sanering av Tegelbruksparken 2019-2020

Hur blir den nya Tegelbruksparken?

När saneringen är klar kan anläggningen av parken börja. Tegelbruksparken ska inbjuda till både aktivitet och lugn, men får också en viktig funktion för dagvattenhantering.

Idag består det 35 000 kvadratmeter stora området framförallt av tät, vildvuxen vegetation. När parken anläggs bevaras vegetationen i vissa delar medan andra öppnas upp. Nya träd och växter kommer att planteras. Parken får entréer från Hällestadsstråket i sydväst och från gång- och cykelbanan i nordöst.

Parken får sitt namn efter tegelbruket som anlades här på slutet av 1800-talet. Bruket förstördes i en brand 1915, bara några år efter att verksamheten lagts ner. Skorstensruinen ska bevaras och rött tegel ska användas som material för att påminna om områdets historia. 

Lekplats och promenadvägar

På huvudstråket, som har belysning och sittplatser, ska det vara enkelt att ta sig fram även med barnvagn eller rullstol. Olika sittplatserna erbjuder en stunds avkoppling, nära vatten eller vid vacker grönska. Effekt- och stämningsbelysning på flera platser skapar spännande miljöer även kvällstid. 

Från huvudstråket kan man välja andra vägar i form av träspänger över fuktig mark, stigar över höjder eller joggingslingor. Den stora runda gröningen blir en naturlig samlingsplats, eller kanske en brännbollsplan? Vid gröningen finns planer på grillplats med regn- och vindskydd. Lekplatsen byggs i naturmaterial och den kuperade terrängen ger goda möjligheter för pulkaåkning på vintern. Det finns förslag på utegym eller hinderbana. Mer information om parkanläggningen kommer längre fram.

Sankt Hans backar, slingrande bäck

Bild från Sankt Hans backar i Lund, en soptipp som förvandlats till populärt rekreationsområde, bland annat med öppen dagvattenhantering.

Slingrande vatten och översvämningsytor

Längs den nordvästra gränsen löper idag ett vattenfyllt dike som leder dagvatten, det vill säga vatten från vägar, tomter, tak och parkeringsytor, från de norra delarna av Dalby. Efter parken går diket idag vidare till en privat fastighet. När parken anläggs kommer diket att ledas om och på sidorna anläggs flacka, öppna ytor som tål att översvämmas vid kraftiga skyfall. Därmed avlastas bostads- och företagsområden i närheten.

Det vattenfyllda diket får en ny slingrande sträckning i parkens södra del. Vattendraget och den fuktiga omgivande marken kan korsas på flera ställen via en träspång.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tegelbruksparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se