Kunskapsparken

En stor park, motsvarande 21 fotbollsplaner, som ska fläta samman stadsmiljön med den öppna skånska slätten - Kunskapsparken kommer vara en av de största parksatsningarna som någonsin gjorts i Lund. Kunskapsparken ska fungera som ett regionalt utflyktsmål och ett rekreationsområde för dem som bor och arbetar i Brunnshög.

Kunskapsparken, visionsbild från Mandaworks

 

Illustration: Mandaworks

Park med historiska spår

Fynd från en större bronsålderboplats i samband med bygget av ESS visar områdets tidiga betydelse och parken kommer att knyta an både till historia och framtid på olika sätt. De omgivande forskningsmiljöerna ger parken ett pedagogiskt perspektiv, men på ett lekfullt och humoristiskt sätt. Lekfullhet kommer att finnas med som ett genomgående tema, dels som renodlade lekredskap men även det lekfulla som något integrerat i den allmänna parkvistelsen. Det finns även planer på en ridstig som kopplas samman med den nya planerade ridanläggningen på motsatt sida av E22:an.

Höjder, dammar och odlingsområden

Höjden i parkens mitt ska bli högre med hjälp av schaktmassor och blir en naturlig utkikspunkt. Härifrån kan man blicka ut över två större dagvattendammar, odlingsområden, beteshagar och slingrande gångar. Varierad terräng och växtlighet skapar goda möjligheter för rik biologisk mångfald. Parken byggs på en plats som är exponerad för väder och vind, och naturens skiftningar kan användas för att skapa spännande platser som ter sig olika beroende på väder; sol, skugga, regn, is, snö, vind.

Tidplan

Bygget planeras att starta hösten 2019 och första etappen av Kunskapsparken beräknas stå klar omkring 2021. Parken beräknas kosta omkring 87,5 miljoner. Så småningom kommer parken att omslutas av staden norrut och västerut, med koppling till Nobelparken i sydväst och Kungsmarken i öster. Spårvägshållplatser i anslutning till parken gör det enkelt att ta sig hit.

Nobelparken och Kunskapsparken

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kunskapsparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se