Koloniträdgård

Koloniträdgård med stuga säljs privat. Om du vill ha en koloni, titta på respektive områdes anslagstavla, på webben eller bland annonser i lokaltidningar.

Aktuellt

  • Årets faktura är försenad och skickas ut under april. 
  • Vattnet sätts på i alla koloniomåden före påsk.

Avtalsfrågor

Kommunen har tidigare informerat kolonister, koloniföreningar och centralförening om en villkorsändring i gällande avtal. Här har vi samlat frågor och svar om förhandlingen:
Nya koloniavtal

Koloniträdgård med blommande träd

Avgift och storlek

Arrendeavgiften 2019 är 10,1 kr per kvm och år. Enligt förslag till kommunfullmäktige ska arrendeavgiften höjas till 12,50 kr per kvm/år och beslut fattas under våren 2020.

Storleken varierar mellan 200 och 400 m2. Avgift debiteras en gång per år. 

Alla områden har vattentoaletter och kompostanläggningar, de flesta har el. I avgiften ingår administration, vatten under odlingssäsongen, sophämtning, flishantering, komposthantering, latrinhämtning, underhåll av gemensamma träd, grindar och staket, samt skyddsplanteringar.

Observera att vattnet stängs av under vintern, med början v 43. Senast den 31 oktober ska vattnet vara avstängt på samtliga områden.  

Köpa och sälja koloniträdgård

Du som vill sälja din koloniträdgård ska överlåta ditt arrendeavtal till köparen. Tänk på att köparen måste vara folkbokförd i Lunds kommun för att godkännas av kommunen.

Köp och försäljning av stuga och lösa inventarier löser köpare och säljare på egen hand. Om affären görs upp innan överlåtelsen av arrendeavtalet har godkänts bör ni i köpekontraktet skriva in att affären gäller under förutsättning att överlåtelsen godkänns av Lunds kommun.  

Du som säljer skickar tillbaka ditt arrendekontrakt, markerat med uppsägningsdatum längst ner på kontraktet, till: Lunds kommun, Tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Du som säljare måste även uppge information om:

  • vilken koloni det gäller, nummer samt område
  • köparens eller köparnas personnummer. Arrendeavtalet kan gälla för två personer, fakturan skickas till den som står överst. Personuppgifterna är nödvändiga för att kunna överlåta avtalet. Här kan du läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
  • kontaktuppgifter till köparen: postadress, telefon och om det finns, e-postadress.
  • tillträdesdag (normalt dagen efter uppsägningsdatum)

Uppgifterna skickas till tekniska.forvaltningen@lund.se. Eller med vanlig post till:
Lunds kommun, tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Avtalet skickas till den nya ägaren i två exemplar. Båda avtalen signeras och returneras. När kommunens handläggare signerat avtalen får köparen tillbaka sitt exemplar.

Kommunen meddelar även områdets koloniförening om ägarbytet. Vi lämnar namn, adress och telefon samt tillträdesdatum, dock inte personnummer.

Allmänna bestämmelser

Kolonisterna får bygga stugor, uthus, drivhus m.m. enligt anvisningar från Byggnadsnämnden. Verksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy, se nedan under relaterad information. Felanmälan och klagomål tas i första hand med koloniområdets styrelse.

Undvik eller ta bort invasiva arter

Som odlare behöver du känna till hur du bekämpar eller tar bort olika invasiva arter. Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.  Aktuellt 2019: Länsstyrelsen har infört ett förbud mot att plantera gudaträd, Alianthus altissima, som är en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. 

Läs mer: om invasiva arter och hur kommunen och andra aktörer arbetar för att motverkas spridning.

Brevduvor

Utöver trädgårdskolonierna finns ett område för Brevduveverksamhet vid Folkparksvägen.

Förändringar som kan komma att påverka koloniträdgårdar

Gröna områden och stråk är viktiga delar av staden och Lunds kommun arbetar aktivt för att fler ska kunna ta del av våra koloni-och odlingsområden, för att odla eller bara flanera genom för att njuta av grönskan.Koloni-och odlingslotter har traditionellt placerats på allmän mark som vid något tillfälle kan komma att användas för andra ändamål. Bostadsbyggande eller utveckling av regional infrastruktur kan komma att påverka enskilda kolonilotter och/eller områden. Det är också anledningen till arrendeavtalen gäller under en begränsad tid. 

Mer information om kommande utvecklingsområden hittar du i kommunens översiktsplan, fördjupade översiktplaner samt detaljplaner för enskilda områden. Det är kommunens stadsbyggnadskontor som arbetar med planarbetet.

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun