Övergångsställen och trafiksignaler

Både övergångsställen och trafiksignaler kan skapa en falsk trygghet och därför ska varje placering övervägas noga. Ibland är det andra åtgärder som behövs för att skapa en säker trafikmiljö.

Som fordonsförare har du har väjningsplikt mot gående som går ut på – eller just ska gå ut på – ett obevakat övergångsställe. Men även gående måste ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som närmar sig ett övergångsställe.

Ett obevakat övergångsstället har ingen trafiksignal. Trafiksignaler visar vem som ska göra vad men vägen blir inte automatiskt säkrare för gående och cyklister. Trafiksignaler kan dock göra lättare att komma över en väg med mycket trafik.

Väjningsplikt vid övergångställe

Fordonsförarnas väjningsplikt innebär inte att du kan gå rakt ut i gatan. Även gående är skyldiga att ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som närmar sig övergångsstället. Försök att få ögonkontakt med föraren som närmar sig innan du går ut i gatan.

Bilisters respekt för fotgängare vid övergångsställen är inte helt given. Om övergångsställena är så många att bilisterna måste stanna i varje gathörn, är risken stor att de struntar i väjningsplikten. Därför måste varje övergångsställes placering vara väl befogad. Övergångsställen som inte behövs ska tas bort.

Alla övergångsställen i Lunds kommun har inventerats. Tekniska nämnden har därefter antagit ett antal principer för hur ett bra övergångställe ska se ut, och vilka övergångsställen som ska vara kvar, byggas om eller tas bort. Den första av dessa principer innebär att övergångsställen som ligger på barns vägar till skola och fritids, samt till platser för allmänna aktiviteter, t.ex. idrottsanläggningar, ska vara kvar. Närområden till skolor för elever i årskurs F-6 bör särskilt beaktas.

Trafiksignaler - kan ge falsk trygghet

Det finns en föreställning om att trafikljus är säkert och bra, inte minst i miljöer där barn rör sig. Men trafikljus ska inte användas på barns skolvägar om syftet är att göra en korsning eller ett övergångsställe säkrare. Då behövs andra, fartsänkande, åtgärder såsom upphöjningar, busskuddar, avsmalningar, breda refuger och avvikande gatubeläggning.

Trafikljus är riskabla eftersom de skapar en falsk trygghet. Vi lär våra barn att trycka på knappen, vänta på grön gubbe och sedan gå. Men barn klarar inte att samtidigt försäkra sig om att bilisterna verkligen stannar. Speciellt trafikljus som ligger på raksträckor och som kräver att man trycker för att få grönt, är farliga.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/overgangsstalle

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se