Vinter

Här hittar du bland annat kartor som visar prioritering för halkbekämpning av gator och gång-och cykelbanor. De ska hjälpa dig att hitta din bästa väg i vinter.

 

cykel med barnsadel i vinterväglag 
Nu har vi gått in i den mörka och kalla årstiden. Belysningen är något som underhålls året runt men vinterväghållningen arbetar vi med säsongsvis. Redan under våren sätter vi gång med upphandling av entreprenad och prioritering av vägar och gång-och cykelvägar. Vidare åtgärdas buskar och dagvattenbrunnar under denna tid på året.

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för att med hjälp av olika entreprenörer, ta hand om snö och halka på kommunala gator, torg, gång- och cykelbanor. Trafikverket ansvarar för de stora vägarna i Lunds kommun. Fastighetsägare ansvarar för gångutrymmet längs fastigheten, oavsett om det finns en trottoar eller inte. Tillsammans skapar vi framkomligheten i vinter.

Prioriteringar styr snöröjningen

En tydlig prioriteringsordning hjälper oss att använda resurser där de gör största möjliga nytta. Målet är att gator och cykelstråk med högsta prioritet ska vara farbara och trafiksäkra när morgontrafiken sätter igång. Här sätter vi igång med snöröjning och halkbekämpning när det behövs, oavsett dag och tid. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och cykelstråk med lägre prioritering. Ibland är vädret så dåligt att vi måste börja om med huvudgator och bussgator innan vi hinner till mindre gator vilket kan betyda flera dagars väntetid för gator och cykelbanor med lägre prioritet.

På kartan kan du se hur din väg till arbetet eller skolan är prioriterad, 1,2 eller 3:

Gator och vägar

Gång-och cykelvägar

Prioritet 1 - röd markering i kartan

De högst prioriterade gatorna och gång-och cykelvägarna har prioritet 1. Här finns gator och vägar som måste fungera för viktiga samhällsfunktioner som till exempel kollektivtrafik, räddningstjänst, polis. Här sätter arbetet igång oavsett dag och tid. Här är det också många som behöver ta sig fram, med bil, buss eller cykel:

  • Större cykelstråk med prioritet 1 som leder mot centrum och viktiga målpunkter kring stråken.
  • Huvudgator med kollektivtrafik och bussgator
  • Landsvägsnätet (endast vägar som inte tillhör Trafikverket)

Prioritet 2 - grön markering i kartan

  • Större bostadsgator och cykelstråk med prioritet 2.
  • Gator som inte trafikeras av kollektivtrafik (med vissa undantag av enstaka linjer)
  • Viktiga gångbanor där kommunen ansvarar för vinterväghållningen samt
  • Uppsamlingsgator och industrigator.

Prioritet 3 - blå markering i kartan

Snöröjning och halkbekämpning på stråk med prioritet 3 görs på vardagar och under ordinarie arbetstid. Det betyder att det kan bli besvärligt om det snöar på helgen och sen fryser på innan det blir vardag.

  • Mindre trafikerade cykelvägar med prioritet 3
  • Torgytor och gångbanor
  • Lokalgator

linje

Vinterväghållning i Lund, driftingenjören berättar

Vinterunderhåll i Lunds kommun 2019
Driftingenjör Mats Lawesson arbetar med kommunens vägunderhåll året runt. Här berättar han om vad som spelar in i kommunens vinterväghållning. Se vilka vägbanor och cykelbanor som prioriteras i vinter i den relaterade informationen längst ner på sidan!

Vintern närmar sig och som vanligt vet vi skåningar inte så mycket om vad som väntar. Driftingenjör Mats Lawesson berättar om hur kommunen rustar sig inför den kalla årstiden:
- Det stämmer, till skillnad från Sveriges norra del vet vi i Skåne aldrig vad vi har framför oss när vi planerar för vintern. Vi måste vara beredda på det mesta men utgår i planeringen ifrån en slags ”genomsnittsvinter”. I praktiken innebär det att vi antingen har över- eller underkapacitet i vinterväghållningen, förhoppningsvis med liten felmarginal. Vad vi däremot vet är hur stor Lunds kommun är och hur olika vintern ser ut på olika håll när kylan slår till. Vi kan inte som i kustnära städer ta hjälp av att omgivningen värmer på. Vi utgår från förhållandena på högland och lågland, i bebyggelse och utanför bebyggelse – det kan skilja sig enormt mycket. Dalby ligger till exempel högre och fryser lättare, Genarp ligger mer i sänka och hanteras annorlunda. Vädret kan också slå om snabbt, eller visa sig hålla i sig. I båda fallen krävs att vår entreprenör, som leder arbetet på kommunens uppdrag, tar beslut inte bara dag för dag, utan timme för timme. För att kunna göra detta har de utbildats hos SMHI, där de lär sig att tolka prognoserna och förutse hur olika vägsträckor kommer påverkas av till exempel temperatur och luftfuktighet.

- Det är grunden, att kunna tolka SMHI´s prognoser och känna till hur just vår kommun fungerar vintertid. I city är marken mer uppvärmd och mindre utsatt för vind än bebyggelse som gränsar till öppen mark. När vintern pågått ett tag biter vinterkylan sig hårdare in. Från dag till dag avgörs om vi ska prioritera byarna utifrån prognosen eller om det kommer bli mer problem i staden, det här är verkligen en utmaning för vår entreprenör. Saltlösningens blandning tillverkas delvis hos oss dem och körs ut i saltbilar som kan dimensionera exakt hur brett det ska saltas, vi måste ju vara rädda om växtligheten vid sidan av våra vägar.

- Även de material vi använder i olika slags bebyggelse har betydelse för vilka val som görs. Olika material lämpar sig olika väl för olika sorters halkbekämpning. Fukt på sten är till exempel halare än samma fukt på asfalt. Lunds stad har mycket sten och på smågatsten är inte alltid grus en bra lösning. Det faller ner mellan stenarna och har inte någon effekt där. I stället är det bättre med saltlösning här, så att hela stenytan får en dusch.

Vilka är de vanligaste klagomålen som kommer in till kommunen under vintern?
-”Snövallar vid min infart” och ”snövallar vid cykelbanor”, det är nog de vanligaste synpunkterna som kommer in till kommunen, när det är vinter med snö, säger Mats. Svaret på det är att även om vi försöker ploga cykelbanorna efter att vägbanorna är plogade, så kan vi inte hålla den ordningen om vi måste köra samma sträcka flera gånger.

- Andra frågor kan handla om varför det är bättre vinterväghållning på andra sidan kommungränsen. En del av svaret ligger i att olika väghållare kan ha olika policy och av den anledningen bekämpar halka med olika medel. Det kan också vara så att olika väghållare har olika körscheman och att de på andra sidan kommungränsen varit där senast. En stund senare ser det kanske bättre ut på vår sida kommungränsen. Både inom och utanför bebyggelse ägs och förvaltas vägarna av olika aktörer. För att det ska vara framkomligt krävs att alla dessa - Trafikverket, den egna och angränsande kommuner och privata fastighetsägare – samarbetar.

- Vi vill ju göra kommunen framkomlig året runt, men vinter är vinter. Vi måste anpassa oss lite, till exempel vara ute i god tid och välja andra vägar. Enligt lag ska vi till exempel ha vinterdäck på våra bilar. I Lund är det fantastiskt att vi har en sådan cykelkultur, men precis som med bilar är det en fördel att ha vinterdäck under vintern. Gällande gående kan vi se att det är betydligt fler skador under den kalla årstiden än annars. Broddar är en bra lösning men självklart ska väglaget vara så bra som möjligt. Skötseln av gångbanor i Lunds kommun, sommar som vinter, är fastighetsägarens ansvar. Återigen, med ett gott samarbete får vi ett framkomligt Lund!

 

Snömodd på cykelbanan

Det går inte att helt bli av med snömodd på cykelbanor. Plogbladet löper ca 2 cm över marken vilket lämnar kvar en del snö. Om plogbladet gick längre ner skulle det slå i varje liten upphöjning med risk för skada på både maskin och förare. Att problemet inte blir lika stort på vägarna beror på att bilar slår sönder snömodden på annat sätt.

Bäst resultat på cykelbanor ger en så kallad sopsaltmaskin. Sopsaltaren har en plog framtill för att ta bort stora mängder snö, en borste på släpvagnens framsida som sköter finputsningen och en behållare för saltlake längs bak. Det är relativt få cykelbanor i Lund som är tillräckligt stora eller har tillräckligt med fri höjd för att maskinerna ska komma fram.

Grus som sprids ut vid halka sjunker under snön när temperaturen stiger vilket får snön att svälla. Vintergruset börjar vi ta bort vecka 10 och arbetet pågår fram till slutet av april.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vinter

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se