Vinter

Här hittar du bland annat kartor som visar prioritering för halkbekämpning av gator och gång-och cykelbanor. De ska hjälpa dig att hitta din bästa väg i vinter.

Nu har vi gått in i den mörka och kalla årstiden. Belysningen är något som underhålls året runt men vinterväghållningen arbetar vi med säsongsvis. Redan under våren sätter vi gång med upphandling av entreprenad och prioritering av vägar och gång-och cykelvägar. Vidare åtgärdas buskar och dagvattenbrunnar under denna tid på året.

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för att med hjälp av olika entreprenörer, ta hand om snö och halka på kommunala gator, torg, gång- och cykelbanor. Trafikverket ansvarar för de stora vägarna i Lunds kommun. Fastighetsägare ansvarar för gångutrymmet längs fastigheten, oavsett om det finns en trottoar eller inte. Tillsammans skapar vi framkomligheten i vinter.

Prioriteringar styr snöröjningen

En tydlig prioriteringsordning hjälper oss att använda resurser där de gör största möjliga nytta. Målet är att gator och cykelstråk med högsta prioritet ska vara farbara och trafiksäkra när morgontrafiken sätter igång. Här sätter vi igång med snöröjning och halkbekämpning när det behövs, oavsett dag och tid. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och cykelstråk med lägre prioritering. Ibland är vädret så dåligt att vi måste börja om med huvudgator och bussgator innan vi hinner till mindre gator vilket kan betyda flera dagars väntetid för gator och cykelbanor med lägre prioritet.

På kartan kan du se hur din väg till arbetet eller skolan är prioriterad, 1,2 eller 3:

Gator och vägar

Gång-och cykelvägar

Prioritet 1 - röd markering i kartan

De högst prioriterade gatorna och gång-och cykelvägarna har prioritet 1. Här finns gator och vägar som måste fungera för viktiga samhällsfunktioner som till exempel kollektivtrafik, räddningstjänst, polis. Här sätter arbetet igång oavsett dag och tid. Här är det också många som behöver ta sig fram, med bil, buss eller cykel:

  • Större cykelstråk med prioritet 1 som leder mot centrum och viktiga målpunkter kring stråken.
  • Huvudgator med kollektivtrafik och bussgator
  • Landsvägsnätet (endast vägar som inte tillhör Trafikverket)

Prioritet 2 - grön markering i kartan

  • Större bostadsgator och cykelstråk med prioritet 2.
  • Gator som inte trafikeras av kollektivtrafik (med vissa undantag av enstaka linjer)
  • Viktiga gångbanor där kommunen ansvarar för vinterväghållningen samt
  • Uppsamlingsgator och industrigator.

Prioritet 3 - blå markering i kartan

Snöröjning och halkbekämpning på stråk med prioritet 3 görs på vardagar och under ordinarie arbetstid. Det betyder att det kan bli besvärligt om det snöar på helgen och sen fryser på innan det blir vardag.

  • Mindre trafikerade cykelvägar med prioritet 3
  • Torgytor och gångbanor
  • Lokalgator

Snömodd på cykelbanan

Det går inte att helt bli av med snömodd på cykelbanor. Plogbladet löper ca 2 cm över marken vilket lämnar kvar en del snö. Om plogbladet gick längre ner skulle det slå i varje liten upphöjning med risk för skada på både maskin och förare. Att problemet inte blir lika stort på vägarna beror på att bilar slår sönder snömodden på annat sätt.

Bäst resultat på cykelbanor ger en så kallad sopsaltmaskin. Sopsaltaren har en plog framtill för att ta bort stora mängder snö, en borste på släpvagnens framsida som sköter finputsningen och en behållare för saltlake längs bak. Det är relativt få cykelbanor i Lund som är tillräckligt stora eller har tillräckligt med fri höjd för att maskinerna ska komma fram.

Grus som sprids ut vid halka sjunker under snön när temperaturen stiger vilket får snön att svälla. Vintergruset börjar vi ta bort vecka 10 och arbetet pågår fram till slutet av april.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vinter

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se