Gröna miljöer på Vipemöllan

I ett samarbete under 2019 kommer VA SYD och Lunds kommun att anlägga det första delprojektet av tre i projektet Gröna miljöer på Vipemöllan.

Gröna miljöer i form av trädalléer och så kallade fickparker kommer att skapas i området Vipemöllan. I den första etappen kommer vatten och avlopp, byggator och belysning samt färdigställande av fyra parker (nummer 1-3 och 6) på plats. Park nummer 2 kommer att anläggas som en kombination av dagvattenmagasin och grönyta. Byggatorna syns som markerade i kartan.

JUST NU

2019-02-15
Innan själva arbetet kommer igång måste arbetsplatsområdet etableras. Även röjning av vegetation och fällning av träd och måste utöras. Detta har nu skett och arbetet kan komma igång:

  • Vecka 7 påbörjas arbetet med vatten och avlopp i anslutning till korsningen Vipeholmsvägen/ Vipemöllevägen. Under två veckor kommer passagen norrut på Vipeholmsvägen att vara stängd.
  • Därefter är passage återigen möjlig på befintlig väg då den nya vägens dragning löper bredvid befintlig väg.
  • Arbetet med anläggning av VA, flytt av kablar och ledningar kommer sedan att fortsätta vidare norrut för att sedan avslutas där den nya vägen angör Thulehemsvägen.

PROJEKTET

Åtgärder

I den första av tre etapper kommer VA SYD och Lunds kommun att utföra arbeten på gatu- och parkmark. I den första etappen kommer följande att anläggas:

  • vatten och avlopp
  • byggator
  • belysning
  • fyra parker

Som en förlängning av Vipeholmsvägen kommer även en ny lokalgata att anläggas. Gatan ansluter i öster till Thulehemsvägen, där det kommer att byggas en ny in-/utfart.

Fyra av sex parker kommer att färdigställas, nummer 1, 2, 3 och 6 på kartan. En av dessa, nummer 2, kommer sedan att fungera  som både grönyta och öppen dagvattendamm.

Tidplan

Byggstart: januari 2019
Beräknas klart: december 2019

Trafik under byggtid

I anslutningspunkten för VA strax norr om korsningen Vipeholmsvägen/ Vipemöllevägen blir schakten djupa. För att möjliggöra en trygg arbetsmiljö för VBA Syd AB kommer delar av korsningen Vipeholmsvägen/ Vipemöllevägen att stängas av under två veckor (11-22 feb). Under dessa två veckor kommer fordonstrafik att kunna passera förbi.

  • Transporter och leveranser till skolan kommer under denna period att ske genom Vipeholmsskolans område.
  • Under hela entreprenadtiden kommer passagen vid park 3, till Hardebergaspåret, att vara öppen för fotgängare och cyklister.

Kontakt

Entreprenör: VBA Syd AB
Lunds kommun: Tekniska förvaltningen:
046-359 50 00, tekniska.forvaltningen@lund.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se