Gröna miljöer på Vipemöllan

I ett samarbete under 2019 kommer VA SYD och Lunds kommun att anlägga det första delprojektet av tre i projektet Gröna miljöer på Vipemöllan.

kartöversikt Vipemöllan

Gröna miljöer i form av trädalléer och så kallade fickparker kommer att skapas i området Vipemöllan. I den första etappen kommer vatten och avlopp, byggator och belysning samt färdigställande av fyra parker (nummer 1-3 och 6) på plats. Park nummer 2 kommer att anläggas som en kombination av dagvattenmagasin och grönyta. Byggatorna syns som markerade i kartan.

JUST NU

2019-10-04
Vi har nu satt upp fartdisplayer på två olika ställen, på Skolbänksvägen och Bläckhornsgatan. De kommer att finnas där fram till 13 oktober, då de är bokade för en annan plats i Lund. I området råder redan 30-trafik men fartdisplayerna gör detta tydligare. Under förmiddagen i morgon, lördag 5 oktober, läggs även farthinder ut.

2019-10-03
Många har reagerat på trafikomledningen kring ledningsarbetena på Thulehemsvägen. Det är främst omledningen av busstrafiken och vad man upplever som för höga hastigheter i ett område där barn rör sig, som är anledningen till att man hört av sig. Vi har kontaktat bussbolaget angående detta och uppmanar även andra trafikanter till hänsyn. Vi kommer att se över om ytterligare åtgärder krävs.

 

Vipemöllan vägarbete

Röd sträckning arbetar vår entreprenör med nu. Vatten och avlopp, fjärrvärme, belysning, och gata ska anläggas.
Blå sträckning nedan är förbesiktigad och öppnad för allmän trafik. Detta innebär att byggtrafik trafikerar denna sträcka till det område där utbyggnaden har startat (svart rektangel).

Vipemöllan vägarbete oktober

2019-09-27
Projektet löper på bra och det ser ut som att vi kommer att bli klara enligt tiplan, i mitten av december.

Ledningsarbete: Anslutningspunkten för flera av ledningarna är på den östra sidan av Thulehemsvägen. För att effektivisera arbetet kommer allt ledningsarbete att utföras under en period, vecka 40-43. Under dessa veckor är delar av Thulehems-vägen avstängd och trafiken leds via Skolbänksvägen och Bläckhornsvägen. Avstängningen påverkar även busstrafiken under denna period. Vi är medvetna om att arbetet orsakar olägenheter, men har försökt att genom samordning minimera avstängningstiden och också förlagt den under en sammanhängande period.

Gång- och cykelvägen från Hardebergaspåret, genom park 3 och söderut parallellt med dagvattenmagasinet färdigställs i denna etapp och kommer att fungera som en säker skolväg under den period som utbyggnaden av exploateringsområdet pågår och fram tills att vi färdigställer allmän platsmark.

Stolpar och armatur är på plats på delar av sträckan och vi kommer inom kort att tända upp blåmarkerad sträcka.

Vi väntar på att Kraftringen Fjärrvärme ska fylla igen sina schakt så att vi kan placera ut och koppla in elskåp permanent så att belysning kan besiktigas och tändas upp.

2019-02-15
Innan själva arbetet kommer igång måste arbetsplatsområdet etableras. Även röjning av vegetation och fällning av träd och måste utöras. Detta har nu skett och arbetet kan komma igång:

  • Vecka 7 påbörjas arbetet med vatten och avlopp i anslutning till korsningen Vipeholmsvägen/ Vipemöllevägen. Under två veckor kommer passagen norrut på Vipeholmsvägen att vara stängd.
  • Därefter är passage återigen möjlig på befintlig väg då den nya vägens dragning löper bredvid befintlig väg.
  • Arbetet med anläggning av VA, flytt av kablar och ledningar kommer sedan att fortsätta vidare norrut för att sedan avslutas där den nya vägen angör Thulehemsvägen.

linje

PROJEKTET

Åtgärder

I den första av tre etapper kommer VA SYD och Lunds kommun att utföra arbeten på gatu- och parkmark. I den första etappen kommer följande att anläggas:

  • vatten och avlopp
  • byggator
  • belysning
  • fyra parker

Som en förlängning av Vipeholmsvägen kommer även en ny lokalgata att anläggas. Gatan ansluter i öster till Thulehemsvägen, där det kommer att byggas en ny in-/utfart.

Fyra av sex parker kommer att färdigställas, nummer 1, 2, 3 och 6 på kartan. En av dessa, nummer 2, kommer sedan att fungera   som både grönyta och öppen dagvattendamm.

Tidplan

Byggstart: januari 2019
Beräknas klart: december 2019

Trafik under byggtid

I anslutningspunkten för VA strax norr om korsningen Vipeholmsvägen/ Vipemöllevägen blir schakten djupa. För att möjliggöra en trygg arbetsmiljö för VBA Syd AB kommer delar av korsningen Vipeholmsvägen/ Vipemöllevägen att stängas av under två veckor (11-22 feb). Under dessa två veckor kommer fordonstrafik att kunna passera förbi.

  • Transporter och leveranser till skolan kommer under denna period att ske genom Vipeholmsskolans område.
  • Under hela entreprenadtiden kommer passagen vid park 3, till Hardebergaspåret, att vara öppen för fotgängare och cyklister.

Kontakt

Entreprenör: VBA Syd AB
Lunds kommun: Tekniska förvaltningen:
046-359 50 00, tekniska.forvaltningen@lund.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se