Sockerbruksområdet färdigställs

Under tiden husbyggnationerna i Sockerbruksområdet har pågått, har området haft så kallade byggator. När husbyggnationerna blir klara att ta i bruk, kan kommunen starta arbetet med att färdigställa gator och torgyta till ordinarie standard.


Gestaltningen av torgytorna bygger på materialval och detaljer. Att sätta en stor yta i gult tegel och vit granit kräver stor omsorg för att uppnå det önskade resultatet.

JUST NU

2019-04-05

 • Idag lämnar vi tillbaka den norra sidan av Sockertorget. Det betyder att vi tar bort alla byggstaket och att man nu kan röra sig fritt på platsen. Vi kommer att behöva återkomma för att till exempel plantera perenner, montera cykelställ och foga bänkar och toppskikt.
 • På södra sidan av Sockertorget kvarstår arbete med gjutning av trappan och ytskiktet.
 • Fabriksgatan kommer att asfalteras före påsk.
 • Infarten Fabriksgatan / Kung Oskars väg är avstängd på grund av anläggningen av ett farthinder. Avstängningen kommer att vara under cirka två veckor och information har gått ut till berörda.

2019-02-28

 • Parkeringsplatserna på Fabriksgatan är nu klara. Vi inväntar att asfaltsverket ska öppna för säsongen och att vägmärken kommer på plats vid parkeringsplatserna. När körbanan är asfalterad och det syns hur parkeringsytorna är reglerade, kan vi öppna parkeringsplatserna på Fabriksgatan.
 • På den södra torgdytan har ledningar påträffats där träden ska stå. Vi löser detta genom att justera trädens placering något.
 • Vi kommer att släppa ut alla de träd som planterats och även justera stammarna, så att de ska kunna växa upprätt.

 


Bild till vänster: För att komma i samma nivå som gatan sänks nivån på torgytan där övergångarna ligger.
Bild til höger: På norra torgytan har den vita graniten, som i både färg och form ska symbolisera en sockertopp, kommit på plats. Träden är fortfarande surrade och för den som undrar varför, beror det på att grenarna ska skyddas tills vi är klara.


Bilden: En så kallad "cigarr" har lagts på Fabriksgatan, för att höja upp gatans nivå för längre fordon under byggtid.

2019-01-24
Vi har haft problem med soptömning på Silogatan. På grund av att en av de ordinarie sopbilarna var på verkstad användes en längre bil, som inte var dimensionerad för gatuutrymmet och de nuvarande höjderna på trottoaren. Vi har åtgärdat problemet med en tillfällig lösning, en upphöjning som tillåter sopbilen att komma fram utan att stöta i trottoarkanten.

 

Bilden: Materialet i de planteringsbänkar som monterats på Sockerbruksområdets norra torg är norsk vit granit.

2019-01-17
Ytterligare en uppdatering av tidplanen för Sockerbruksområdet:

Fabriksgatan: beräknas att vara klar i mitten av februari.
Norra torget:
klart i mitten av februari
Södra torget:
påbörjas i mitten av februari och beräknas vara klart i slutet av april. Trappan (motsvarande trappan på norra torget) kommer att formgjutas under tre veckor i mars. Tegelsättningen på södra torget kommer att utföras från i början av mars till i slutet av april.

Sockerbruksområdet, torgdelen anläggs

2018-12-21
Tidplanen:
Som nämnts tidigare har arbetet i Sockerbruksområdet påverkats av andra, mer trafikkänsliga arbeten i staden. Vi ber om överseende för de olägenheter som förseningen har medfört och arbetar för en ny tidplan. Vi räknar dock med att vara helt klara runt påsk. Ny tidplan presenteras efter helgerna.

I dagsläget är Sockerkokaregatan klar och Fabriksgatan har fått kantsten, brunnar och belysningsfundament, därmed är grunden klar på den gatan. Vad som ska åtgärdas härnäst är följande:

 • Ramper för en upphöjd korsning i Fälggatan/Fabriksgatan ska byggas. De träd som var planerade vid korsningen är tagna ur plan, detta på grund av att det visade sig vara för trångt med både ledningar och trädgropar i marken. I stället för träd planeras nu pollare för att markera platsen. Beräknas klart vecka 6
 • Norra torget fortsätter att stensättas.En stornoggrannhet krävs för att få de enskilda stenarna på plats, vilket gör att det tar tid. Beräknas klart vecka 6
 • Södra torget kommer att påbörjas när det norra är klart.
 • Redan nu har en del träd kommit i jorden och övriga planteringar kommer att ske i mån av väderlek.

2018-11-19
Arbetet går sakta men säkert framåt. Torgytan som ska ha olika nivåer kräver gjutning under trappstegen och vid aidan av gjutningen växer beläggningen med gult tegel fram successivt.
Fyra inplanerade träd kommer inte att planeteras vid övergångsstället Fabriksgatan/Fälggatan. Anledningen till detta är att trädgroparna inte får plats bland ledningarna under mark.

2018-10-24

 • Sockerkokaregatan håller på att avslutas med parkeringsfickorna och stensättning.
 • Kabelarbetet på torget är nu avslutat Nu startar arbetet med tegelytan på torget. Kommande veckorna kommer tegelytan att växa fram successivt.
 • Även Fabriksgatan är påbörjad. Som vanligt börjar vi med att sätta kantstenen, därefter lägger vi gångbana och slutligen körbanan.
 • I planteringytorna på torget kommer det planteras perenner och lökväxter i vit, rosa och blå färgskala. Och de träd som så småningom ska komma på plats är:
  • Naverlönn - Fabriksgatan
  • Ambra - Sockerkokareg
  • Japansk magnolia – torget
  • Flerstammig himalayabjörk – torget

2018-09-19
Säkerhet för trafikanter och vägarbetare samt svårigheter med byggtrafik gör att vi nu stänger korsningen Fabriksgatan/Sockerkokaregatan. Med stor sannolikhet kommer denna avstängning att vara till projektets slut.

 • Vävaregatan och Sockerkokaregatan är helt klara och nu tagen i drift.
 • Fabriksgatan har fått kantsten, brunnar o belysningfundament o därmed är grunden klar. inplanerade träd borta.
 • Ramp vid fälggatan /fabrikgatan ska byggas
 • Norra torget växer fram. Tidsödande arbete många detaljer.

2018-08-14
För närvarande pågår arbete på Sockerkokaregatan och del av Vävaregatan.Vid sidan av detta pågår även en del förberedelsarbete inför de större delarna av projektet, det vill säga Sockertorget och Fabriksgatan.

2018-06-25
Vägarbetet startar med att etablera sig på platsensamt genomgång av ritningar ocharbetsordning.

2018-06-15
Information om att arbetet startar vecka 23 har gått ut. På grund av en försenad leverans av kantstenar skjuts emellertid arbetet med att färdigställa Sockerbruksområdet upp till vecka 25. Anledningen till detta är att kantstenarna, som markerar gräns mellan gång och vägbana, är vad man normalt gör först.

linje

PROJEKTETS OMFATTNING

Projektet omfattar Fabriksgatan, Sockerkokargatan och Sockerbrukstorget samt gångbana på Vävaregatans norra sida.

ÅTGÄRDER

Vi arbetar oss från söder och norrut och börjar med att sätta gångbanornas kantstenar.

 • Plattor läggs i trottoarerna
 • Vägbanorna får ny beläggning
 • Torgytan anläggs och möbleras
 • Träd planteras

TRAFIK UNDER BYGGTID

Byggtrafiken som nuleds viaFabriksgatan kommer att ledas om till Byggmästaregatan vidare till Vävaregatan och in i området. Denna åtgärd kommer att skapa en lugnare trafikmiljö på Fabriksgatan.

TIDPLAN

 • Byggstartjuni, vecka 25,2018
 • Beräknas klart undernovember 2018

TORGET

Sockertorget kommer vara det som tar mest tid i anspråk att bygga. Torget kommer att bestå av gult marktegel och ha planteringar i sitthöjd och i markhöjd. De planteringar med sitthöjd kommet att ha en sittmur av granit.

INFORMATION

Vi uppdaterar informationen på vår webbplats löpande. Frågor om information ställs till kommunikatör på tekniska förvaltningen: charlotta.lenninger@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se