Sockerbruksområdet färdigställs

Under tiden husbyggnationerna i Sockerbruksområdet har pågått, har området haft så kallade byggator. När husbyggnationerna blir klara att ta i bruk, kan kommunen starta arbetet med att färdigställa gator och torgyta till ordinarie standard.

Beskuren kartbild av vägar som ska färdigställas sommar 2018

JUST NU

Sockerbruksområdet, torgdelen anläggs

2018-11-19
Arbetet går sakta men säkert framåt. Torgytan som ska ha olika nivåer kräver gjutning under trappstegen och vid aidan av gjutningen växer beläggningen med gult tegel fram successivt.
Fyra inplanerade träd kommer inte att planeteras vid övergångsstället Fabriksgatan/Fälggatan. Anledningen till detta är att trädgroparna inte får plats bland ledningarna under mark.

2018-10-24

 • Sockerkokaregatan håller på att avslutas med parkeringsfickorna och stensättning.
 • Kabelarbetet på torget är nu avslutat Nu startar arbetet med tegelytan på torget. Kommande veckorna kommer tegelytan att växa fram successivt.
 • Även Fabriksgatan är påbörjad. Som vanligt börjar vi med att sätta kantstenen, därefter lägger vi gångbana och slutligen körbanan.
 • I planteringytorna på torget kommer det planteras perenner och lökväxter i vit, rosa och blå färgskala. Och de träd som så småningom ska komma på plats är:
  • Naverlönn - Fabriksgatan
  • Ambra - Sockerkokareg
  • Japansk magnolia – torget
  • Flerstammig himalayabjörk – torget

2018-09-19
Säkerhet för trafikanter och vägarbetare samt svårigheter med byggtrafik gör att vi nu stänger korsningen Fabriksgatan/Sockerkokaregatan. Med stor sannolikhet kommer denna avstängning att vara till projektets slut.

2018-08-14
För närvarande pågår arbete på Sockerkokaregatan och del av Vävaregatan.Vid sidan av detta pågår även en del förberedelsarbete inför de större delarna av projektet, det vill säga Sockertorget och Fabriksgatan.

2018-06-25
Vägarbetet startar med att etablera sig på platsensamt genomgång av ritningar ocharbetsordning.

2018-06-15
Information om att arbetet startar vecka 23 har gått ut. På grund av en försenad leverans av kantstenar skjuts emellertid arbetet med att färdigställa Sockerbruksområdet upp till vecka 25. Anledningen till detta är att kantstenarna, som markerar gräns mellan gång och vägbana, är vad man normalt gör först.

linje

PROJEKTETS OMFATTNING

Projektet omfattar Fabriksgatan, Sockerkokargatan och Sockerbrukstorget samt gångbana på Vävaregatans norra sida.

ÅTGÄRDER

Vi arbetar oss från söder och norrut och börjar med att sätta gångbanornas kantstenar.

 • Plattor läggs i trottoarerna
 • Vägbanorna får ny beläggning
 • Torgytan anläggs och möbleras
 • Träd planteras

TRAFIK UNDER BYGGTID

Byggtrafiken som nuleds viaFabriksgatan kommer att ledas om till Byggmästaregatan vidare till Vävaregatan och in i området. Denna åtgärd kommer att skapa en lugnare trafikmiljö på Fabriksgatan.

TIDPLAN

 • Byggstartjuni, vecka 25,2018
 • Beräknas klart undernovember 2018

TORGET

Sockertorget kommer vara det som tar mest tid i anspråk att bygga. Torget kommer att bestå av gult marktegel och ha planteringar i sitthöjd och i markhöjd. De planteringar med sitthöjd kommet att ha en sittmur av granit.

INFORMATION

Vi uppdaterar informationen på vår webbplats löpande. Frågor om information ställs till kommunikatör på tekniska förvaltningen: charlotta.lenninger@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se