Norreholm - ny stadsdel i Södra Sandby

Norreholm blir en ny stadsdel i Södra Sandby. Området omfattar cirka 11 hektar och kan rymma cirka 150 bostäder: småhus, radhus och kedjehus.

Norreholm, S Sandby

Så kan det se ut när Norreholm är fullt utbyggt. Visionsbild: Skånemark Exploatering AB

I områdets sydvästra del reserveras en tomt för en förskola/skola med en lekplats i parkmiljö. Områdets ryggrad blir ett parkstråk. Dagvatten kommer att hanteras i ett delvis öppet system som både får en praktisk och en estetisk funktion. Vattnet leds i gator och i parkstråk till de två dammarna som placeras i områdets nordvästra del samt i söder.

Lokalgatorna ska byggas med hållbara material. Den inre gatustrukturen blir så fredad från biltrafik som möjligt; hastigheterna ska inte överskrida 30 km/h. Gång- och cykeltrafik får goda kopplingar till befintliga gång- och cykelstråk. Närmaste busshållplats finns cirka 100 m söder om planområdet på Revingevägen och busstationen i Södra Sandby ligger i centrum, cirka 1 km söder om planområdet.

Nu byggs infrastrukturen i Norreholm

Under vår/sommar 2018 påbörjas den andra etappen av Norreholm. Under det kommande året ska det pågå ett arbete med att justera marknivåer och anlägga ledningar, gator, belysning, parker och dagvattensystem.

Trafik under byggtid: byggarbetsplatsen kommer att försörjas med tung trafik. Vägarna i området kommer att vara öppna men byggtransporter kan orsaka buller och störningar. Vi hoppas att det inte påverkar din vardag allt för mycket.

Norreholm, planillustration

Tidplan

Byggatorna beräknas vara klara sommaren 2019. Färdigställandet kommer att ske då tillräckligt många tomtger är bebyggda. Färdigställer man tidigare riskerar gatorna att gå sönder av den tunga byggtrafiken.

Beställare: Lunds kommun Byggentreprenör: M.J.Eriksson AB Fastighetsägare: Skånemark Exploatering AB

Kontakt:

Beställare av projektet är Tekniska förvaltningen, Lunds kommun
tekniska.forvaltningen@lund.se tel. 046-359 50 00

Thomas Johansson, Entreprenör M.J.Eriksson, tel. 0709-44 53 15

Länk till 4 uppladdade dok och SkånemarkExploatering AB:

http://skanemark.se/projekt/visa_projekt.php?pr_id=7

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se