Clemenstorget, bygginformation

Clemenstorget är det första delprojektet i ombyggnationen av Lund C. Delprojektet är indelat i två etapper. Den första etappen omfattar den större delen av torgytan samt körbanorna norr och öster om Clemenstorget. Även en bit av S:t Petri kyrkogata omfattas av denna etapp. I den andra etappen ska torgytan och spårvägen kopplas till den nya stationsbyggnaden, och kommer att byggas efter att stationsbyggnaden kommit på plats. På den här sidan kommer du under byggtiden att hitta information om vad som händer i projektet, med den senaste informationen överst.

Arbetsordning ombyggnation Clemenstorget 2019  

Projektets första etapp omfattar en stor del av torgytan och angränsande körbanor men lämnar den västra sidan och delar av den södra till etapp 2, som byggs när den nya stationsbyggnaden står klar. Arbetet startar med den norra körbanan inklusive korsningen Spolegatan-Bangatan och går sedan vidare till östra körbanan, nr 1 och 2 på bilden. Under hösten är det dags för torgytan, nr 3 på bilden. Sist kommer en del av S:t Petri kyrkogatan, nr 4 på bilden.

Just nu i projektet  

Clemenstorgets underjordiska sopsystem
UWS står för Underground Waist System och tre stycken sådana kommer att placeras i Clemenstorgets sydvästra hörn.

2019-09-27
På Clemenstorgets norra körbana står några stora cementkuber. Det är delar till det underjordiska sopsystemet, UWS, som ska finnas på Clemenstorgets. Vi har fått frågor om var sopkärlen ska placeras och svaret är i torgets sydvästra hörn, se bild ovan.

2019-09-26
Vid sidan av stensättningsarbetet på den östra körbanan, har vi också påbörjat arbetet med gatans trottoar. Tillgängligheten för boende och kunder till verksamheterna påverkas något, men det är fortfarande möjlighet att ta sig in och ut under detta arbete. Ambitionen är att både körbana och trottoar är klara till julhandeln.

Clemenstorgets östra körbana ska bli en så kallad lågfartsgata, det vill säga att den utformas för att uppmuntra till låga hastigheter. Till exempel kommer den inte ha nivåskillnader, utan avdelas med pollare. Gatan kommer att vara upphöjd från St Petri kyrkogata, vilket skapar ett gupp som i sig är hastighetsdämpande.

Provgropar vid träden på Clemenstorget

2019-09-13
Vid sidan av arbetet med den östra körbanan förbereder vi arbetet inne på torgytan. En del av förberedeserna handlar om träden, som ska få ny mark att växa i och anpassas till nya höjder. Vi gör provgropar inne på torgytan och provgropar där träden växer i anslutning till körbanorna. Vad som är intressant för oss att veta är hur stort rotsystemet är och i vilken höjd det ligger, för att kunna ta hänsyn till detta när vi bygger. Provgroparna täcks igen så fort vi har undersökt vad vi ska, för att inte trädet ska fara illa.

 

Ledningsarbete på Clemenstorgets östra körbana 
Ledningsarbetet på Clemenstorgets östra körbana är snart slutfört. Den kommer att färdigställas under november.

2019-08-27
De nya vattenledningarna ska nu kopplas in. För att kunna göra det måste rören först spolas för att de ska vara helt rena från smuts och rester från tillverkningen. Vattnet som används till spolningen rinner ut på gatan. Innan rören börjar användas gör VA SYD prover som analyseras. Spolningen pågår normalt i flera dagar.

2019-08-20
Ledningsarbetet går vidare. Norra körbanan är klar samt korsningarna vid Bangatan respektive St Petri kyrkogata. Nu slutförs även ledningsarbetet på Clemenstorgets östra körbana. Under dagen var ungefär halva körbanan ifylld. Några hålltider för höst och vår:

november

 • Clemenstorgets östra gata färdigställs
 • delar av torgets cykelparkeringar flyttas

tidig vår 2020

 • Clemenstorgets norra gata färdigställs
 • Clemenstorgets södra gata (del av S:t Petri kyrkogata) färdigställs


Ledningsarbete på Clemenstorgets östra körbana

2019-08-15
Under dagen fälldes fyra stycken träd på Clemenstorget. Två av dem - en platan och en lind - kommer att få ett fortsatt liv som klätterträd på en förskola och två ska senare återvända till Clemenstorget som faunadepå (insektshotell). Att fälla ett träd är aldrig roligt men i detta fall var två av träden redan döda och de två andra drabbade av kron- respektive stamskada.

Tidigare under sommaren har träden på Clemenstorget fått nya kläder. Under spårvägsprojektet var de också skyddade men efter en inspektion bedömdes de behöva mer ventilation och kyla, varpå man bytte ut mattorna och ersatte dem med kokosslangar under de stötfångande reglarna. 

2019-07-12
I vecka 31, den 29 juli, ska vi påbörja ett ledningsarbete på Clemenstorgets östra gata. Gatan kommer att grävas upp för att vi ska lägga nya ledningar för spillvatten, dagvatten samt dricksvatten. Detta innebär att vägytan stängs av med byggstaket, men att trottoaren förblir öppen. Gående och cyklister kommer hela tiden att kunna komma förbi samt ta sig till affärsverksamheterna. Arbetet med ledningsbyten, återfyllnad av schakten och stensättning tar totalt cirka fyra månader. Under denna tid kan leveranser av varor ske från torgets nordöstra eller sydöstra gathörn. Varorna får transporteras med vagn på trottoaren. Korsningen till S:t Petri kyrkogata/Bytaregatan stängs den 10-12 augusti, men är annars öppen för all trafik. Mer information om detta hittar du nedan.

Korsning Bangatan-Spolegatan grävarbete vecka 22, 2019
Arbetet i korsningen Bangatan-Spolegatan tar vid igen måndag 8 juli. Då kommer även övergångsstället att få ett tillfälligt toppskikt av asfalt.

Arbete i korsning 10/8-12/8

Under helgen och måndagen 10/8-12/8 ska ett ledningsarbete utföras i korsningen S:t Petri kyrkogata/Bytaregatan. Tiden är förlagd till en helg för att störa trafiken så lite som möjligt.

Trafik under byggtid

 • Korsningen S:t Petri kyrkogata/Bytaregatan kommer att vara helt avstängd.
 • Gångtrafikanter kommer att kunna ta sig runt torget ungefär som vanligt.
 • Trafik till kvarteren vid Bytaregatan kommer fortsatt att vara möjlig österifrån via S:t Petri kyrkogata, och kunna komma ut på Klostergatan vid Grand hotell.

Störningar
Arbetet kommer att ske dag- och kvällstid. Vid behov, för att hinna inom given tidplan, kan det även ske nattetid. Vi ber om överseende med de eventuella störningar som arbetet kan innebära.

2019-06-18
Som nämns nedan måste vi komma tillbaks till det arbete, som påbörjades under Kristi himmelfärdshelgen men som inte kunde avslutas, i korsningen Bangatan-Spolegatan. Nu är nya datum för detta bestämt:

 • måndag 8 juli - söndag 14 juli.

2019-06-03
Det grävarbete som skulle ske under Kristi himmelfärdshelgen utfördes, men inte riktigt som planerat. Under jord såg det inte ut som förväntat och arbetet slutfördes därför inte fullt ut. Tyvärr måste vi komma tillbaks och slutföra ledningsarbetet inom kort. Korsningen Bangatan-Spolegatan är mycket trafikerad, bland annat med buss. Även det nya arbetet måste planeras in noga för att inte störa trafiken i onödan. Vi inte kan därför inte sätta ett datum direkt, utan ber om att få återkomma.

2019-05-13

 • Byggstart kommer att ske vecka 21 (20-26 maj).
 • Vecka 21: Under de första dagarna kommer entreprenören att etablera sig på platsen med byggbodar och byggstaket. Därefter tar vi på Clemenstorgets norra gata bort smågatsten, där vi senare ska utföra ledningsarbete. 
 • Vecka 22: Vi börjar med ledningsarbete och borttagning av smågatsten. Under Kristi himmelfärdshelgen, 30 maj-2 juni, kommer ett stort VA-arbete att utföras i korsningen Spolegatan-Bangatan. För att trafiken ska kunna gå som vanligt vecka därpå, kommer arbetet att foceras. Det blir med stor sannolikhet tal om kvällsarbete, eventuellt även nattarbete. Grävningsarbetet kommer att övervakas av Kulturens arkeologer.
 • Kartan nedan visar avstängningen under Kristi himmelfärdshelgen. Bilister kan köra i sydlig riktning till parkeringsplats vid Lund C. Bangatan är avstängd för norrgående biltrafik norr om S:t Petri kyrkogata.

  Trafikavstängning vid Clemenstorget 30 maj -2 juni 2019

2019-04-29

 • Clemenstorget Etapp 1 börjar med ledningsarbete och grävningar. Lund är som bekant en stad rik på fornlämningar, bland annat går stadens gamla vallgrav genom Clemenstorget. Arkeologer från Kulturen kommer därför att vara med oss i schakten.

 • Byggstart planeras vecka 21.
 • Se nedan för den första informationen om vad som ska utföras, trafik under byggtid, viktiga datum första tiden och projektets kontaktuppgifter.

2019-04-10

 • Entreprenör har nu handlats upp och avtal är skrivet. Vår entreprenör i detta anläggningsarbete är Älmby Entreprenad AB, som har erfarenhet av andra centrala och komplexa byggen.
 • Byggstart är satt till vecka 21 och arbetet beräknas att vara klart tidig vår 2020.
 • Innan annat sker kommer ledningsarbete att utföras på platsen.
 • Före byggstart ska entreprenören söka tillstånd, handla upp material och lägga upp en plan för hur arbetet ska gå till.
 • Information till berörda kommer att gå ut snarast. När arbetet har kommit igång kommer informationen på denna sida att uppdateras efter byggmöten och vid händelser i arbetet.
 • Sommaruppehåll: tre veckor under sommaren, vi återkommer med exakta tider när vi vet.

linje

LUND C/CLEMENSTORGET, etapp 1

Åtgärder

 • Ny och förnyelse av dag-, spill- och färskvattenledningar med tillhörande serviser.
 • Ombyggnation av torgytan för en bättre koppling mellan tåg, spårväg, buss och cykel.
 • Anläggning av en urban parkmiljö under de vackra platanerna, med sittplatser och konstnärligt utformade tak. På torget kommer plats för torghandel och uteserveringar att finnas.

Tidplan

 • Vecka 21, 2019: byggstart med ledningsarbete för VA samt etablering av arbetsområdet
 • Tidig vår 2020: alla arbeten i denna etapp beräknas att vara klara

Viktiga datum första tiden

 • Torsdag 30 maj till och med söndag 2 juni: korsningen Spolegatan/Bangatan är avstängd på grund av ledningsarete.

Trafik under byggtid

Fotgängare och cyklister: ambitionen är att fotgängare och cyklister ska kunna ta sig förbi arbetploatsområdet under hela byggtiden.

Trafik med motorfordon: påverkas olika beroende på var arbetet befinner sig. Clemenstorgets norra körbana kommer dock att vara avstängd under hela byggtiden.

Busstrafiken: kommer att gå som vanligt, med undantag för grävningsarbetet runt Kristihimmelfärdshelgen.

Vattenavstängning

När VA SYD lägger om vattenserviserna måste vattnet tillfälligt att stängas av. Om du kommer att bli berörd får du information i god tid innan. Fram tills dess kommer inte ditt vatten att påverkas.

Information

Informationen på kommunens respektive VA SYDs webbplatser uppdateras löpande, se adresser nedan. Du kan även följa projektet på Facebook, se länkarna nederst på denna sida.

Kontakt

Projektledare Lunds kommun:
Mikael Anderson, 046-359 50 00, mikael.anderson@lund.se

Projektledare VA SYD:
Maria Ocklin, 040-635 10 00, maria.ocklin@vasyd.se

 

 

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se