Hasslanda III

Nu har utbyggnaden av verksamhetsområdet Hasslanda III påbörjats. Den första utbyggnadsetappen omfattar ett cirka 10 ha stort område. I ett första skede utför vi ledningsarbeten och anlägger så kallade byggator för att möjliggöra etablering av verksamheter inom området.

Åtgärder

  • Ett parkstråk med gång- och cykelbanor anläggs, vilket bidrar till att bilda en grön skyddszon mellan jordbruksmarken och verksamhetsområdet. 
  • Ett nytt fördröjningsmagasin kommer att anläggas i anslutning till det befintliga. Här kommer dagvatten från hela Hasslanda verksamhetsområde att tas om hand och fördröjas för att minska belastningen på Höje å.
  • En stor kulvert som korsar framtida fastighetskvarter kommer att läggas om och ledas i gata och genom park.  

Tidplan

Anläggningsarbetena för den första etappen beräknas vara klara under vintern 2018.

 

Beställare: Lunds kommun och VA SYD
Entreprenör: BCA Entreprenad AB

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se