Färdigställande av gator i Annelund

Annelund ett nytt bostadsområde i västra Veberöd. Området innefattar en gruppbebyggelse i form av friliggande hus och radhus och ett antal bostäder med en till två våningar. En ny gata till området som ansluter till Tegelmästarevägen, en park med lekytor och fördröjningsmagasin för dagvattenförsörjning ingår i nybyggnationen.


Illustration från detaljplan.

Några av områdets gator utformas med farthinder för att hålla hastigheterna låga.  Den öst-västliga gatan är utformad som dubbelriktad körbana med trädremsa och gångbana som är platsatt. Övriga gator utformas som villagator där asfaltremsa kantas på en sida om gatan med plattsättning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Parken är färdigställd med en friliggande gång- och cykelväg som går genom den centrala parken. 

Färdigställande

Före all bebyggelse kommit på plats är de allmänna gatorna fortfarande så kallade byggator. Byggatorna ska dels fungera som vägar för tung byggtrafik, dels ligger den infrastruktur som behövs för att försörja ett bostadsområde här. När bebyggelsen kommit på plats ska gatorna byggas om för att uppnå normal standard. Gångbanor och översta delen av asfaltsbeläggningen brukar komma i färdigställandeskedet.

Etapper

För Annelund kommer färdigställandet att ske i olika etapper efter att byggnationerna kommit på plats samt när boende flyttar in. Färdigställande börjar från östra sidan av området och planeras starta hösten 2018.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se