Del av Kävlingevägen byggs om

En sträcka av Kävlingevägen ska byggas om med gång- och cykelväg samt ridstig. Bakom satsningen ligger bland annat stadsmiljöavtalet, där Lunds kommun har lovat att bygga cykelinfrastruktur som motprestation, men även en kartläggning av behovet av cykelstråk i Lunds kommun, där stråk mellan Nöbbelöv och Vallkärra prioriteras.

Just nu

2019-10-10
Trafik:
Vi har fått frågor om omledningen i sydlig riktning mellan Revirvägen och Nöbbelövs torg. Omledningen går via Revirvägen-Fågelhundsvägen-Nöbbelövs torg och varar mellan 7 oktober och 6 december 2019. Vi beklagar att inte informationen om detta varit tillräcklig.

2019-09-27

Den hastighetsreglering som ska gälla när vägarbetet är klart kommer att börja gälla inom kort, när nya vägärken är uppsatta. För att unvika byggtrafiken kan du som bor i Stångby eller Vallkärra och ska köra till Lund välja Svenshögsvägen. Även du som pendlar via Kävlingevägen kan välja Svenshögsvägen för att undvika byggtrafiken. Vi har fått frågor om omledningen i sydlig riktning mellan Revirvägen och Nöbbelövs torg. Omledningen går via Revirvägen-Fågelhundsvägen-Nöbbelövs torg och varar mellan 7 oktober och 6 december 2019. Vi beklagar att inte informationen om detta varit tillräcklig.

2019-09-25

 • Asfalt från förr håller inte de krav vi ställert på asfalten idag. Innan vi kan forsla bort den asfalt vi nu brutit upp för att kunna lägga ett nytt toppskikt, tar vi därför prover på den gamla. På sina ställen finns tecken på att den kan vara förorenad. Föroreningarna i asfalt går dock inte ner i marken under. Vi inväntar nu på resultat från dessa prover, vilket kan betyda viss försening i projektet.
 • Den betongväg som legat under asfalten, har visat sig inte täcka hela sträckan och är dessutom redan bruten där den ligger kvar.
 • Trafiksignalerna som reglerar det öppna körfältet norr om Revirvägen fungerar nu enligt ett annat intervall än initialt. Tiden för grönt är 24 sekunder och tiden för rött är 90 sekunder. Vi uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanterna.

Kävlingevägen byggs om

Bild till vänster: De träd som ska vara kvar måste tas om hand med stor försiktighet. Utöver skydd för kontakt med de stora maskiner vi använder, måste vi även ta hänsyn till trädens rötter.
Bild till höger: De träd som står där den kommande cykelvägen ska måste tas bort, både undervegetation och större träd. Ny plantering kommer dock med tiden.

2019-09-17
Samtidigt som vi arbetar med vägen pågår ett röjningarbete, för att skapa det utrymme som en cykelbana och en separerande plantering kräver. Växtligheten skiftar i utseende och närhet till vägen. I en av de trängre passagerna kommer vi förutom undervegetationen och mindre träd, även att behöva ta bort en del större och uppväxta träd. Dessa kommer dock att ersättas med nya träd.

2019-08-28
Vår entreprenör VBA har nu etablerat vägarbetsområdet och arbetet är påbörjat.

2019-06-28
Ingen överprövning kom in och då kan vi påbörja entreprenaden. Veckan efter att detta stod klart hade vi startmöte med vår entreprenör, VBA Syd. De ska nu påbörja planeringen av arbetet, göra inköp, ansöka om tillstånd med mera, allt som krävs för att man ska kunna börja bygga. 

 • Byggstart beräknas kunna bli vecka 32, 2019
 • Bräknas klart under december 2019
 • Trafiken kommer att hållas öppen men vara begränsad större delen under byggtid.

Vi återkommer med hur arbetet kommer att läggas upp när mer information finns.

2019-04-16

 • Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör har nu gått ut. Vi beräknar att texckna kontrakt i juni, under förutsättning att ingen överprövning sker.
 • Illustrationsplaner för sträckan finns att se längst ner på sidan, i den relaterade informationen.

2019-03-26

 • Nu har vi kommit så långt i processen att projekteringen är i sitt slutskede och vi kommer att påbörja upphandling av entreprenör inom kort. Under tiden arbetar vi vidare vi med de tillstånds- och markfrågor som ännu inte är lösta.
 • För närvarande pågår ett armaturbyte på Kävlingevägen mellan norra ringen och Nöbbelövsägen. Här ska en cykelbana byggas om men är ett projekt som inte ska blandas ihop med detta projekt.

2018-12-11

 • Som en del av projekteringen kommer kommunens lantmäteriavdelning att vara ute och undersöka hur fastighetsgränserna i den norra delen av projektet är utmärkta. Detta kommer att ske någon gång runt årsskiftet.

2018-11-07

 • Under Kävlingevägens toppskikt ligger en gammal betongväg. Denna kommer att ligga kvar men behöver hanteras. Dels finns risk för sprickbildningar som kan fortplantas i det nya toppskiktet, dels innebär den en utmaning för avvattning och kontakt med omgivande bebyggelse. Dessa och liknande frågor behandlas för närvarande i den pågående detaljprojekteringen.
 • Tidplanen för detaljplanen är något försenad, den beräknas nu att vara klar under kommande års första kvartal.

2018-10-16

 • Som del av underlaget i den pågående detaljprojekteringen har vi utfört en så kallad geoteknisk undersökning. Provtagning av vägbanan kommer att ske inom kort.

2018-08-22
Upphandlingen av detaljprojekteringen är avslutad och idag har vi startmöte med det konsulterande företaget. På startmötet går vi igenom projektets förutsättningar och avgränsningar. Detaljprojekteringen ska resultera i en så kallad bygghandling och kommer att vara klar i mitten av december. I detaljprojekteringen kan det ingå att vara ute på plats och mäta ut, det betyder dock inte att vägarbetet kommer att starta inom kort.

linje

Projektets bakgrund

Boende och verksamma i området har framfört önskemål om att knyta samman gång- och cykelvägar. Även önskemål gällande ridstigar har framförts, då många ryttarföreningar och ridklubbar finns i området. Sträckan mellan Stångby och Vallkärra är redan byggd för cykel och nu bygger vi vidare påvägnätet i området.

Projektet ska resultera i en gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen, som kopplar samman Stångby med Nöbbelöv. Detta blir samtidigt ett fint komplement till ett av kommunens huvudcykelstråk, det gröna stråket.

Sträckan

karta som visar aktuell sträcka Kävlingevägen

Vi har tittat översiktligt på vilka sträckor som kan vara aktuella och har kommit fram till att gång- och cykelvägar och ridstig med fördel kan byggas utmed bland annat Kävlingevägen.

Övergripande utformning

För att följa kommunens policy föreslås gång- och cykelbanan att vara separerad från motortrafiken och att vara dubbelriktad med en bredd på 3,4 meter. För att knyta an till bebyggelsen bör den ligga på västra sidan av Kävlingevägen söder om Revirvägen och på den östra sidan norr om Revirvägen. Vägbanan föreslås smalnas av från 8 meter till 6,5 meter, vilket också stödjer både hastighetsgränser och stadsmässigheten i gaturummet. Utgångspunkten är att justera hastighetsgränsen, så att även den sträcka som idag har 60 kilometer i timmenregleras till 40 kilometer i timmen.

Tidplan

Upphandling av entreprenör planeras till våren 2019.

Processen

Efter att ha genomfört en trafikutredning längs den aktuella sträckan,utförs en så kallad förprojektering. Syftet med förprojekteringen är attsätta sig in iomfattningen av projektet, vilka eventuella markintrång projektet medför och att kontrollera om det de föreslagna åtgärderna uppfyller projektets önskemål. En annan viktig roll förprojekteringen har, är att utgöra ett underlag för diskussion med alla som på ett eller annat sätt kommer att beröras av projektet. Efter att ha samlat in synpunkter på förprojekteringen är nästa steg i processen att ta fram en detaljprojektering som leder fram till den handling som verkligen kommer att byggas, en s.k. bygghandling. Därefter ska entreprenad handlas upp innan vägarbetet kan starta.

Sammanställning av inkomna synpunkter

Den 26 februari hade vi öppet hus där vi gick igenom förprojekteringen och diskuterade den. Efter detta har det funnits möjlighet att skicka in sina synpunkter skriftligt. En sammanställning av dessa synpunkter finns att ta del av, se länken nedan på sidan. Sammanställningen har endast som ambition att göra synpunkterna överskådliga för de tjänstemän som ska arbeta vidare med detaljprojekteringen, det finns ingen viktning inlagd i sammanställningen.

Bor du i Stångby eller Vallkärra och ska köra till Lund väljer du lämpligtvis Svenshögsvägen.
Även du som pendlar via Kävlingevägen kan välja Svenshögsvägen för att undvika byggtrafiken

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kavlingevagen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se