Brunnshög byggs ut

Den nya stadsdelen som i framtiden ska rymma cirka 40 000 boende och verksamma, håller på att växa fram. Södra Brunnshög håller på att bebtggas och nu står Centrala Brunnshög, Kunskapsparken och Science Village snart på tur. På den här sidan kan du följa hur byggskedet fortskrider.

Illustration utbyggnad Brunnshög

Centrala Brunnshög

Centrala Brunnshög kommer att vara nav och centrum i stadelen Brunnshög. Bland annat kommer här att finnas ett torg där handel och service kommer att finnas, och stadsdelsparken Nobelparken för rekreation och vistelse. Före bebyggelse kan komma på plats måste

JUST NU

Centrala Brunnshög trädinspektion

De träd som ska sparas eller fällas väljs inte ut på måfå. Grön byggledare och landskapsarkitekt är både med inför röjningen av undervegetationen och fällningen av de träd som nu hunnit bli stora. 

2019-09-17
Vi börjar detta projekt med vad som ska bli Centrala Brunnshögs stadsdelspark, Nobelparken. På platsen där parken ligger idag en plantering som sattes i början av 2000-talet. Träden har under den tiden hunnit bli ganska stora och en del av dem ska utgöra stommen i parken. All växtlighet kan dock inte vara kvar och vi kommer att ta bort en stor del av både undervegetation och träd. 

Andra träd som kommer att beröras i början av projektet, är de träd som kantar Solbjersvägen. Vi ska lägga ledningar i marken här och behöver av den anledningen ta ner de träd som står på denna mark. Återplantering kommer att ske. 

Projektet i korthet


ÅTGÄRDER
Entreprenaden omfattar i huvudsak:

terrassering och masshantering

anläggning av byggator

anläggning av dagvattenmagasin

ledningsarbeten, det vill säga VA, dagvatten och sopsug

anläggning av parkmiljöer

Vi kommer även att utföra en del åtgärder på Solbjervägen. Bland annat är det nät- och ledningsdragning samt förberedelser inför kommande anläggningsarbete.


TIDPLAN

Entreprenaden är indelad i tre sektioner som styrs av olika tidplaner:

• Handelskvarteret, klart februari 2020

• Brunnshögsgatan, klart maj 2020

• Park- och skolkvarteret, klart februari 2021


TRAFIK UNDER BYGGTID
Det kom mer att vara tung byggtrafik till och från området under normal arbetstid. Arbetet kan utgöra hinder för trafikanters framkomlighet.


ENTREPRENÖR
Skanska Sverige AB


KONTAKT
Projektledare Lunds kommun:
Anette Rosvall, vxl 046-359 50 00, anette.rosvall@lund.se

Byggledare Lunds kommun
Mats Kronqvist, vxl 046-359 50 00, mats.kronqvist@lund.se

Grön byggledare Lunds kommun
Herman Friedländer, vxl 046-359 50 00, herman.friedlander@lund.se@lund.se


MER INFORMATION
Denna sida uppdateras regelbundet med ny information om bygget. Du kommer också att kunna följa arbetet på Facebook och på Brunnshögsprojektets projektsida. Se nedan för länkar dit!

 

 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se