Allhelgona kyrkogata byggs om

Hösten 2018 startade arbetet med att bygga om Allhelgona kyrkogata för att bli bättre anpassad till cyklister och fotgängare. Med ny utformning ska gatan ansluta till det nordsydliga cykelstråket på Bredgatan och till cykelstråk längs spårvägen.

JUST NU

2019-04-08
Nu slutspurtar vägarbetet på Allhelgona Kyrkogata. Vi har kvar asfaltering av vägbanan, torgytan Norrtull och den gång och cykelbana som ligger väster om infarten till Allhelgonakyrkan.

 • Asfalteringen kommer att starta måndag 15 april och vara klar skärtorsdag eftermiddag. Vägen kommer att vara avstängd under dessa dagar men vara öppen för behörig trafik från öster. Trafikvakt kommer att stå i höjd med Sandgatan för att släppa in denna trafik.
 • Torgytan Norrtull kommer att försenas något på grund av att asfalteringsarbetet prioriteras. Ytan beräknas nu klar efter vecka 17.

2019-03-26

 • På torgytan Norrtull har vi nu fyllt i massorna och satt "planteringslådan" på plats. Denna är både en planteringsyta och en bänk. Planteringen kommer sedan att ske efter säsong.
 • Den gamla kastanjen som står i norra delen av korsningen Allhelgona kyrkogata/Bredgatan har utretts inför en eventuell rotrenovering. Utredningen visade dock att trädet är i för dåligt skick för att kunna räddas. Det kommer därför att tas bort i samband med att gatans nordvästra del anläggs.
 • Allhelgonagatans nordvästra del kommer att påbörjar inom kort, preliminärt start är vecka 14. Arbetsordningen för denna del kommer att följa samma arbetsordning som tidigare delar av gatan.
 • Under vecka 16 kommer vägbanan på hela sträckan Allhelgona kyrkogata att asfalteras. Vi kommer då att behöva stäga av gatan helt för trafik under några dagar.

2019-03-06
Torgytan Norrtull:

 • Det var viktigt att snabbt få svar på frågor om vad som låg i marken på Norrtull. Risken fanns att marken var kontaminerad och behövde saneras men oron har nu visat sig vara obefogad.
 • Resterna av en gammal byggnad från 1800-talet är nu undersökta och rivna.
 • För att skapa ett enhetligt packlager att bygga torgytan på håller vi nu på att schakta bort massor, för att fylla på med nytt att bygga på. Denna åtgärd har inneburit en veckas försening.  
 • För att inte bilar ska kunna åka upp på torgtytan och parkera kommer vi att sätta upp tre pollare som inte fanns med i plan.

Belysningen:
De flesta belysningsstolparna är nu uppe och belysning i valven kommer att monteras när asfalten i cykelbanorna är lagd.

Tidplanen:
Vecka 14:
Allhelgona kyrkogata beräknas att vara klar. Märk väl att att toppskiktet kommer att läggas senare. Detta sker på grund av att marken måste få tid på sig att sätta sig och kommer då att få ojämnheter. Dessa ojämnheter kommer att tas bort då vi lägger toppskiktet.

Vecka 15:
Torgytan Norrtull beräknas att vara klar. Perenner kommer att planteras under våren och lökar till hösten.

Vecka 16:
Toppskikt i form av asfalt ska läggas på hela sträckan. Hela gatan kommer då att stängas av för allmän trafik, även busstrafiken. 

2019-02-27
Under veckans grävningar på Norrtull har vi påträffat resterna av äldre bebyggelse och skillnader i packlagret som ligger under markytan. Vi har även funnit spår av föroreningar och innan vi går vidare måste vi ta reda på om marken behöver saneras. Skulle så vara fallet kan det påverka tidplanen för torgytan Norrtull, det behöver dock inte påverka tidplanen för arbetet på Allhelgona kyrkogata
.

2019-02-21 och 22
Asfalten har kommit och nu asfalteras den södra sidan. Torgytan Norrtull ska påbörjas och Lund levde upp till förväntningarna om att man inte kan gräva någonstans utan att stöta på ett arkeologiskt fynd. Vad som syns på bilden ovan är en gammal mur från 1800-talet. Arkeologerna har dokumenterat och vägarbetet fick tillstånd att börja gräva igen under fredagen.

Allhelgona kyrkogata byggs om, vy från västra valvet
I början av december 2018 är en stor del av den norra gångbanan och planteringen klar. Trafiken är öppen men begränsad till ett körfält.

2019-02-18
Det har varit problem med leveransen av asfalt, vilket har försenat projektet. Under vecka 8 planeras dock en första leverans, vilket gör att vi kommer vidare. Körbanan kommer till att börja med att ligga i så kallad AG, asfaltsgrus, och toppbeläggningen kommer på plats först senare på året.

Vägarbetsområdet kring torgytan Norrtull har nu utvidgats för att kunna påbörja arbetet. Först ska kanstenen ut mot körbanan justeras, därefter sker markarbete för planteringar och ytskikt.

Tidplanen: efter justering av tidplanen kommer vi att vara klara med det arbete som ska utföras under våren i mitten av april. Därefter kommer vi att behöva återvända senare i år för att lägga toppskiktet i körbanan samt utföra de sista planteringsarbetena.

Ungefärlig arbetsordning:
1. norra gång- och cykelbanan: infart till kyrkan till Norrtull
2. södra gång- och cykelbanan: frånöstra valvet till Norrtull
3. torgyta Norrtull
4. upphöjda korsningar i Norra Vallgatans ändar
5. plantering 


Nedan: Vägarbetet sett från det östra valvet samt Norrtull innan arbetet med överbyggnad , planteringsyta och skelettjord för träd har påbörjats.

Allhelgona kyrkogata byggs om, vy från östra valvet

Allhelgona kyrkogata byggs om, vy över torgyta Norrtull

linje

Bakgrund

Allhelgona kyrkogata är en viktig länk i Lunds cykelvägnät. I korsningen vid Bredgatan ansluter både det nordsydliga cykelstråket och de cykelbanor som kommer att gå längs den kommande spårvägen. I den östra delen av Allhelgona kyrkogata ansluter även huvudcykelstråket mellan Norra Fäladen och Klostergården.

Med en upprustning och en annan utformning av den valda sträckan, stärks cykeltrafiken mellan Lund C och stadsdelarna öster och nordöst om centrum. Med den nya utformningen förbättras framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet för cyklister men är även positiv för gångtrafiken och barn och ungas möjlighet att gå och cykla.

Åtgärder

 • Cykelbanor kommer att anläggas på båda sidor av gatan.
 • Parkeringsplatsernas utformning ändras från att vara snedställda till att vara längsgående parkering.
 • Gatubelysningens läge anpassas till ny utformning.
 • Cykelbanorna ansluts till övrigt cykelvägnät vid Bredgatan.
 • Vid Valvet ansluts cykelbanorna till UB-parkens södra del.

 • Den öppna ytan Norrtull kommer att få ett lyft i samband med ombyggnationen av Allhelgona kyrkogata.

Effekter

Med den begränsade ytan i Lunds stadskärna innebär en prioritering av gång och cykel att det blir mindre ytor för andra trafikslag. För kollektivtrafiken minskar framkomligheten något med anledning av den smalare körbanebredden. Samtidig innebär åtgärden att kollektivtrafiken inte behöver färdas i blandtrafik med cyklister.

Tillgängligheten för personer som kör bil minskar något. Till exempel minskar antalet parkeringsplatser med cirka 10 platser. Angöringen för transporter med ärende att lasta och lossa varor kommer dock att vara oförändrad.

Trafik under byggtid

Ambitionen är att hålla trafiken så öppen som möjligt. Under rubriken Just nu ovan på denna sida finner du aktuell information om vad som gäller just nu.

Tidplan och arbetstider

 • Byggstart i mitten av september
 • Beräknas klart under första kvartalet 2019
 • Vägarbetets arbetsdag: cirka 07.00 - 16.00

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta projektets kommunikatör via e-post: charlotta.lenninger@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se