Allhelgona kyrkogata byggs om

Hösten 2018 startar arbetet med att bygga om Allhelgona kyrkogata för att bli bättre anpassad till cyklister och fotgängare. Med ny utformning ska gatan ansluta till det nordsydliga cykelstråket på Bredgatan och till cykelstråk längs spårvägen.


Bilden visar var arbetet pågår och var gatan kommer att vara avstängd:
1. Allhelgona Kyrkogata är avstängd för trafik 1-5 oktober, gångtrafikantner och cyklister kan ta sig fram.
2. Allhelgona Kyrkogata är avstängd för trafik helgen 6-7 oktober, gångtrafikanter och cyklister kan ta sig fram.
3. Allhelgona Kyrkogata är avstängd för trafik 8-14 oktober, gångtrafikanter och cyklister kan ta sig fram.

Just nu

2018-09-27
Färdigställandet av korsningen Bredgatan/St Laurentiigatan/Allhelgona kyrkogata samordnas mellan byggprojekten Spårvägen och Allhelgona kyrkogata. För att kunna färdigställa korsningen krävs att vi stänger de anslutande vägarna. Avstängningen av korsningen kommer att vara hela vecka 40. Projektet Allhelgona kyrkogata kommer under de följande veckorna ha dessa aktiviteter:

 • Måndag 1 oktober till fredag 5 oktober stängs Allhelgona kyrkogata av för grävning av brunnar mellan Bredgatan och Norra Vallgatan.
 • Lördag 6 oktober till söndag 7 oktober stängs Allhelgona kyrkogata av för grävning av brunnar mellan det östra valvet och kvarteret Paradis.
 • Måndag 8 oktober till 14 oktober stängs Allhelgona kyrkogata av för grävning av brunnar mellan Norra Vallgatan och det västra valvet.

2018-10-05: Under vecka 40 och helgen 6-7 oktober arbetar två vägprojekt vid sidan av varandra, med endast en gång för fotgängare och cyklister som skiljer. I korsningen är det spårvägsprojektet som ska färdigställa före måndag morgon. Några meter in på Allhelgona kyrkogata passar Markentreprenad på att göra arbeten med brunnar i gatan medan vägen är avstängd för trafik.

 

Bakgrund

Allhelgona kyrkogata är en viktig länk i Lunds cykelvägnät. I korsningen vid Bredgatan ansluter både det nordsydliga cykelstråket och de cykelbanor som kommer att gå längs den kommande spårvägen. I den östra delen av Allhelgona kyrkogata ansluter även huvudcykelstråket mellan Norra Fäladen och Klostergården.

Med en upprustning och en annan utformning av den valda sträckan, stärks cykeltrafiken mellan Lund C och stadsdelarna öster och nordöst om centrum. Med den nya utformningen förbättras framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet för cyklister men är även positiv för gångtrafiken och barn och ungas möjlighet att gå och cykla.

Åtgärder

 • Cykelbanor kommer att anläggas på båda sidor av gatan.
 • Parkeringsplatsernas utformning ändras från att vara snedställda till att vara längsgående parkering.
 • Gatubelysningens läge anpassas till ny utformning.
 • Cykelbanorna ansluts till övrigt cykelvägnät vid Bredgatan.
 • Vid Valvet ansluts cykelbanorna till UB-parkens södra del.

 • Den öppna ytan Norrtull kommer att få ett lyft i samband med ombyggnationen av Allhelgona kyrkogata.

Effekter

Med den begränsade ytan i Lunds stadskärna innebär en prioritering av gång och cykel att det blir mindre ytor för andra trafikslag. För kollektivtrafiken minskar framkomligheten något med anledning av den smalare körbanebredden. Samtidig innebär åtgärden att kollektivtrafiken inte behöver färdas i blandtrafik med cyklister.

Tillgängligheten för personer som kör bil minskar något. Till exempel minskar antalet parkeringsplatser med cirka 10 platser. Angöringen för transporter med ärende att lasta och lossa varor kommer dock att vara oförändrad.

Trafik under byggtid

Ambitionen är att hålla trafiken så öppen som möjligt. Under rubriken Just nu ovan på denna sida finner du aktuell information om vad som gäller just nu.

Tidplan och arbetstider

 • Byggstart i mitten av september
 • Beräknas klart i slutet av 2018
 • Vägarbetets arbetsdag: cirka 07.00 - 16.00

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta projektets kommunikatör via e-post: charlotta.lenninger@lund.se

 

 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se