Vildanden färdigställs

Området Vildanden har förtätats med nya bostäder. Nu ska Vildgåsvägen färdigställas för att få en normal standard. Vi passar då på att förbättra trafikmiljön för gående och cyklister, som får en gång- och cykelbana på var sida vägen och farthinder för att öka trafiksäkerheten. Detta gör att tillgänglighet och framkomlighet för både barn och vuxna ökar.

karta översikt etapper och omledning Vildgåsvägen i Lund

Tidplan

Start: vecka 18
Beräknas att vara klart: oktober

Störningar

Framkomligheten kommer att vara öppen men begränsad under byggtiden. Cykel- och gångtrafik leds om i sydväst, biltrafik och övriga transporter leds om. Följ orange vägvisning. Tänk gärna på att anpassa hastigheten på de tillfälliga omledningsvägarna.

Åtgärder

Arbetet kommer att starta i sydväst för att arbeta sig vidare mot Fjelievägen. För framkomligheten under byggtiden kommer vi att arbeta etappvis; avstängning och arbetsområde kommer att flyttas fram allteftersom vi blir klara. Vi börjar etapperna med att riva nuvarande körbana och trottoar för att sedan justera kantstenen till nytt läge. Följande åtgärder planeras:
 • Ny gångbana läggs i betongplattor.
 • Ny cykelbana får ett toppskikt i asfalt.
 • Fartgupp anläggs, där ramperna sätts i smågatsten.
 • Vägbanan asfalteras om.
 • Gatan får ny belysning.

Entreprenör

Markenreprenad, serviceförvaltningen Lunds kommun

Kontakt

Medborgarcenter: 046-359 50 00