Trekanten i Dalby

Trekanten har varit park sedan sekelskiftet 1900 och ligger precis i Dalby centrum. Parken är cirka 150 kvadratmeter och nu ska parken förnyas och byggas om för att bli mer trivsam och grön. I och med ombyggnationen ska Trekanten åter upplevas som Dalbys ”hjärta”, en varm och tillgänglig plats dit människor gärna tar sig och samlas.

Riktlinjer för gestaltning av parken Trekanten i Dalby.Skissen visar en del av gestaltningsprogrammet för Trekanten.

Mer grönska och plats för människor

Syftet är att minska upplevelsen av trafik och gata, lyfta fram Dalbys historia och skapa platser för möten. De befintliga strukturerna i parken ska finnas kvar, men den gatudominerande hierarkin ska vändas. Istället för breda gator, ska det bli generösa trottoarer. Trafiken ska inte upplevas som mest betydelsefull, utan den ska ledas igenom en fin bymiljö med utrymme för uteserveringar. Trekanten ska bindas samman med övriga delar av centrala Dalby genom att gångstråken förtydligas. Den historiska kopplingen stärks genom att gatsten används. Belysningen ska bytas till en mer lågmäld men effektiv belysning, som framhäver vegetationen och de historiska byggnaderna.

Tidplan

Projekteringen sätter i gång i april och bygget är tänkt att starta i augusti 2020. Vid jul 2020 ska ombyggnaden vara klar. På den här sidan kommer vi sedan att berätta mer detaljerat om bygget.

I filmen kan du se hur Trekanten ser ut idag med den fina parken och gatorna som ska byggas om.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se