Tegelbruksparken, Dalby

Den 35 000 kvm stora Tegelbruksparken ska bli en länk mellan de äldre östra delarna i Dalby och de nya bostadsområdena i Påskagänget. Parken börjar byggas under 2021.

Vad händer?

Parkmarken är färdigsanerad och nu pågår det sista arbetet med att avsluta ritningarna. När det är klart utses en entreprenör som ska bygga och anlägga parken. Vi hoppas att parken ska kunna börja anläggas under våren 2021, när vädret och markhållandena medger.

Tegelbruksparken, som ska byggas  i Veberöd

Vatten och grönska

Vi  bevarar delar av befintlig vegetation men planterar även nya träd och buskar. Parken får entréer från Hällestadstråket i sydväst och från gång- och cykelbanan i nordöst.

Parken får också en viktig uppgift i att ta hand om dagvatten; vatten från gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Det slingrande diket löper i nord-sydlig riktning genom parken och kan upplevas på nära håll från spängerna.

Lek, umgänge och rörelse

Parkens huvudstråk utrustas med belysning och sittplatser nära grönska och vatten. Här blir det enkelt att ta sig fram med både barnvagn och rullstol. Stämningsbelysning skapar spännande miljöer kvällstid. Från huvudstråket utgår olika slingor; spänger över fuktig mark, stigar över höjder och motionsslingor.

Den runda gröningen blir en samlingsplats för umgänge, picknick, brännboll och andra aktiviteter. I närheten anlägger vi en grillplats med regn- och vindskydd.

Parkens lekplats anläggs i naturmaterial med möjligheter till både klättring och rutsch. Den naturliga kuperingen inbjuder till kälkåkning vintertid.

Parkens namn

I slutet av 1800-talet anlades ett tegelbruk på platsen. Bruket förstördes i en brand 1915, några år efter att bruket avvecklats. Skorstensruinen finns dock kvar än idag. Den bevaras i den nya parken, för att påminna om områdets historia.

Hjälp oss att bekämpa parkslide!

Parkslide är en invasiv och främmande art som konkurrerar ut andra växter i både trädgårdar och parker. De kraftiga rötterna kan tränga in i byggnader och vattenledningar och orsaka kostsamma skador. I samband med saneringen hittades parkslide i området. Det täcktes över med jord och ligger alltså inkapslat.

Om du ser parkslide i parkområdet kan du rapportera det via Lunds kommuns felrapporteringsverktyg.

Läs mer om invasiva arter. 

Parkslide, invasiv växt

Så gjordes saneringen

Delar av Tegelbruksparken användes som allmän soptipp 1940–1970. Provtagningar visade på föroreningar i det övre markskiktet på en yta om cirka 2 000 kvm. Föroreningarna utgjordes av bland annat arsenik, barium, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink.

Saneringen avslutades i augusti 2020 och gjordes främst genom att huvuddelen av det förorenade området kapslades in med en spont av stål så att föroreningarna avgränsades och inte spreds. Därefter täcktes marken med en gummiduk som täcktes av ett en meter mäktigt jordlager. Övriga förorenade jordmassor grävdes upp och transporterades till deponi.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tegelbruksparkendalby