Tegelbruksparken, Dalby

Den 35 000 kvm stora Tegelbruksparken blir Dalbys nya och största park. Bygget startade i juni 2021 och parken står klar i juni 2022.

Vad händer nu?

Bygget startade i juni 2021. Arbetsområdet får bara beträdas av den som har tillstånd. 

Under sommaren och hösten pågår arbete med vattenledningar (VA-arbete). Under ett par veckor i augusti och september berhöver gång- och cykelvägen söder om parken därför stängas av. Skyltar visar en alternativ väg.

Till parken leds delar av Dalbys dagvatten/regnvatten. Därför ska parken rymma en liten våtmark som kan få svämma över till en damm vid kraftiga regn, så detta första grundläggande arbete är viktigt. Samtidigt skulpteras parkens form fram genom schaktning av jordmassor. 

Tegelbruksparken, som ska byggas  i Dalby

Vatten och grönska

Vi  bevarar delar av befintlig vegetation men planterar även nya träd och buskar. Parken får entréer från Hällestadstråket i sydväst och från gång- och cykelbanan i nordöst.

Parken får också en viktig uppgift i att ta hand om dagvatten; vatten från gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Det slingrande diket löper i nord-sydlig riktning genom parken och kan upplevas på nära håll från spängerna.

Lek, umgänge och rörelse

Parkens huvudstråk utrustas med belysning och sittplatser nära grönska och vatten. Här blir det enkelt att ta sig fram med både barnvagn och rullstol. Stämningsbelysning skapar spännande miljöer kvällstid. Från huvudstråket utgår olika slingor; spänger över fuktig mark, stigar över höjder och motionsslingor.

Den runda gröningen blir en samlingsplats för umgänge, picknick, brännboll och andra aktiviteter. I närheten anlägger vi en grillplats med regn- och vindskydd.

Parkens lekplats anläggs i naturmaterial med möjligheter till både klättring och rutsch. Den naturliga kuperingen inbjuder till kälkåkning vintertid.

Parkens namn

I slutet av 1800-talet anlades ett tegelbruk på platsen. Bruket förstördes i en brand 1915, några år efter att bruket avvecklats. Skorstensruinen finns dock kvar än idag. Den bevaras i den nya parken, för att påminna om områdets historia.

Hjälp oss att bekämpa parkslide!

I samband med saneringen hittades parkslide i området. Det täcktes över med jord och ligger alltså inkapslat.Parkslide är en invasiv och främmande art som konkurrerar ut andra växter i både trädgårdar och parker. De kraftiga rötterna kan tränga in i byggnader och vattenledningar och orsaka kostsamma skador. 

Om du ser parkslide i parkområdet kan du rapportera det via vår felanmälan

Mer om invasiva arter och vad du kan göra

Parkslide, invasiv växt

Så gjordes saneringen

Delar av Tegelbruksparken användes som allmän soptipp 1940–1970. Provtagningar visade på föroreningar i det övre markskiktet på en yta om cirka 2 000 kvm. Föroreningarna utgjordes av bland annat arsenik, barium, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink.

Saneringen avslutades i augusti 2020 och gjordes främst genom att huvuddelen av det förorenade området kapslades in med en spont av stål så att föroreningarna avgränsades och inte spreds. Därefter täcktes marken med en gummiduk som täcktes av ett en meter mäktigt jordlager. Övriga förorenade jordmassor grävdes upp och transporterades till deponi.

Entreprenör

NCC

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tegelbruksparkendalby