Stångby Väster II Etapp 2

Området Stångby Väster II är indelat i tre etapper. Den första etappen blev färdigbyggd i början av 2021. Den andra etappen beräknas starta under senhösten 2021.

Plan över etappindelning byggator StångbyVäster II 
Senhösten 2021 planerar vi för byggstart av etapp 2 samt stadsdelsparken, se grön markering för byggator.

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Projektet

I etapp 1 byggdes byggator och utfördes stora ledningsarbeten. Rossings väg färdigsställdes. VA-systemet i etapp 1 är en förutsättning för kommande etapper och för att stadsdelsparken ska kunna anläggas.

Etapp 2 kommer att utföras samtidigt som stadsdelsparken anläggs. Byggstart planeras till senhösten 2021. Den ca 7 hektar stora stadsdelsparken kommer att ha en stadsmässig karaktär i den del som vetter mot stationsområdet och en mer friluftsartad karaktär som sträcker sig mot åkrarna i nordost. Parken kommer att innehålla olika funktioner, bland annat en åkyta för skejt i betong. Läs mer om parken i gestaltningsprogrammet under "Relaterad information" längre ner på denna sida.

Tidplan

Etapp 1:
Byggstart: april 2019.
Klar: januari 2021.

Etapp 2:
Byggstart: hösten 2021.
Byggtid: cirka 2 år.

Kontakt

Medborgarcenter: 046-359 50 00

Vanliga frågor och svar

  1. När kommer husen att börja byggas och vem kommer att bygga då?
    svar: Först när grovterassering, infrastruktur och byggator är klara i den första etappen kan man börja bygga hus. De som ska bygga då är LKF, Obos och Kudo.
  2. I vilken ände av området börjar man bygga hus?
    svar: Husen följer byggetapperna. Det är först när byggatorna är på plats som husen kan börja byggas. De första husen byggs i den nordöstra delen av planområdet.
  3. Hur många fribyggartomter blir det i Stångby Väster II och när släpps de för försäljning?
    svar: Merparten mark kommer att säljas till byggherrar att uppföra hus på. Viss mark reserveras för fribyggartomter men antalet är fortfarande en öppen fråga. Fribyggartomterna kommer att släppas för försäljning först i slutet av byggtiden.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stangbybygge