Södra Brunnshög färdigställs

En del av de hus som ska uppföras på Södra Brunnshög är klara och redan bebodda, medan andra fortfarande byggs. Största delen av vägnätet i området är byggator men i den takt kör- och gångbanor kan färdigställas, bygger kommunen klart. Idag finns en sträcka gångbana längs Brunnshögsgatan som är möjlig att färdigställa och arbetet med denna påbörjas under mars 2020.

 

Ritning färdigställande Södra Brunnshög mars 2020

Om byggprocessen

Innan byggnader kan uppföras ska marken terasseras, ledningssytem läggas och så kallade byggator anläggas. Byggatorna används sedan av byggtrafiken under tiden områdets byggnader kommer på plats. När den tunga byggtrafiken har upphört att köra på en gata är det möjligt att färdigställa körbana och gångbana samt plantera grönytorna enligt den standard som sedan ska gälla.

Åtgärder

På Södra Brunnshög går byggtrafiken fortfarande på de flesta av gatorna men kommunen färdigställer där det går. Under våren kommer en gångbana längs Brunnshögsgatan att kunna färdigställas. Den intilliggande körbanan används fortfarande av byggtrafiken, varpå körbana och plantering får vänta. Gångbanan får en beläggning av ljust marktegel.

Tidplan

Start: tidigast vecka 11 2020
Beräknas klart: juni/juli 2020

Entreprenör

Markentreprenad, Serviceförvaltningen, Lunds kommun

Kontakt

Medborgarcenter, tel: 046-359 50 00