Science Village / Odarslövsvägen

Nya ledningar och gator i Science Village samt ombyggnad av Odarslövsvägen.

Illustrationskarta över Science Village

 

Nu startar arbetet med att anlägga ledningar och byggator i området mellan MAX IV och ESS, som så småningom ska utgöra infrastrukturen i forskarbyn Science Village. Den åkermarken som idag omringar spårvagnshållplatsen ESS
ska omvandlas till ett kvarter med gator vars namn tyder på närvarande högteknologisk forskning i området: Partikelgatan, Nanogatan, Mesongatan, Milligatan och Attogatan. I samma entreprenad byggs även delar av Odarslövsvägen om för att möta framtida behov.

Ledningar och byggator i Science Village

Lunds kommuns entreprenör bygger nu ledningar och byggator i Science Village. Byggatorna behövs för framtida byggtrafik till de kommande byggnaderna i området. På sikt planeras det här för universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut och kontor samt service – gym, restauranger och caféer. När dessa är på plats och när den tunga byggtrafiken har upphört att köra kan vi färdigställa körbanorna, anlägga gångbanorna och planteringarna.

I denna entreprenad ingår även anläggning av Mölleparken samt gång- och cykelvägar i Vindarnas park som ska öppnas för allmänheten för ökad rekreation. Permanent belysning ska installeras i parkerna och längs med Odarslövs-
vägen. Vissa gatusträckningar på byggatorna i Science Village ska få en provisorisk belysning. Vi ska även anlägga ett grönområde för skyfallshantering inom området.

Odarslövsvägen byggs om

Utöver infrastrukturen i Science Village ska även Odarslövsvägen, mellan MAX IV och ESS, byggas om för att säkerställa en tillgänglig trafikmiljö med nya gång- och cykelvägar samt trädplanteringar på båda sidor vägen.

Byggtid

Arbetet startar i maj 2021 och ska pågå fram till senhösten 2022.

Så påverkas trafiken

Under byggtiden blir det begränsad framkomlighet förbi byggarbetsplatser, men det ska gå att ta sig förbi och nå fastigheter i området. Följ skyltningen på plats.

Byggentreprenör

Skanska

Kontakt

Hålll dig uppdaterad via lund.se/sciencevillage. Har du frågor om byggarbetet kontakta medborgarcenter i Lunds kommun. Ring 046-359 50 00 eller skicka e-post till lunds.kommun@lund.se.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/sciencevillage