Kunskapsparken

Kunskapsparken i Brunnshög är en av kommunens största satsningar på parkmiljö med en yta som motsvarar 30 fotbollsplaner för rekreation. Den ska utgöra en naturlig övergång mellan stad och landsbygd och vara en modern park med en gestaltning som går från det välordnade och stadsmässiga till det mer naturnära. Kunskapsparken ska vara en park för alla och platser skapas med olika inriktningar. I modern stadsutveckling har parkerna fått en viktig roll för dagvattenhantering och i Kunskapsparken kommer det även att bli öppna dagvattensystem med rinnande vatten och vattenspegel.

Skissen visar hur Kunskapsparken ska se ut.

Parken kommer att gränsa till Science Village och ESS i nordväst, till övriga Brunnshögsområdet i sydväst och till Kungsmarken i sydost. Bilden visar hur Kunskapsparken kommer att se ut, med utgångspunkt från dammarna i mitten av bilden. I närheten av lekplatsen finns Finplatsen, odlingsområdet och växthustorget.  

Aktuellt

2020-10-16
Byggarbetsplatsområdet Kunskapsparken är mycket stort och därför inte instängslat. Entreprenören har nu sett fotgängare inom områdets gränser och kommer att sätta upp skyltar om att detta sker på egen risk. En byggarbetsplats är inte en säker plats att vara på och eftersom vi kommer att bygga här under en längre tid, ber vi alla som promenerar att hitta ett annat område att promenera i.

Projektet

  • Marken modelleras för att skapa ett kuperat och variationsrikt landskap.
  • Anläggning av öppna dagvattensystem för vattenfördröjning (damm och rinnande vatten)
  • Anläggning av gångbanor i grus, gång- och cykelvägar i asfalt
  • Anläggning av platser för olika aktiviteter
  • Ledningsarbeten
  • Belysning i delar av området
  • Plantering

Tidplan

Byggstart: början av april 2020
Beräknas klart: sommar 2022

Trafik under byggtid

Byggtrafiken kommer huvudsakligen att gå via Odarslövsvägen in till arbetsplatsområdet. Påverkan på övrig trafik beräknas att bli liten.

Entreprenör

Barslund

Kontakt

Medborgarcenter:
telefon: 046-359 50 00

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kunskapsparkenbygge