Ejdervägen, ledningsflytt

För att kunna förtäta i området och uppföra en ny byggnad på Ejdervägen, ska först nya ledningar för fjärrvärme och spillvatten läggas. De gamla ledningarna som idag ligger under parkeringsplatsen, kommer att rivas upp i samband med att det nya hyreshuset byggs.

Ejdervägen ledningsarbete våren 2020
De nya ledningarna ska dras längs med parkeringsplatsens östra sida och anslutas till befintligt ledningssystem, se röd markering på bilden.

Åtgärder 

För att kunna lägga ledningarna på rekommenderat djup, nära bebyggelse och anlagd mark, kommer vi att behöva sponta. Det innebär att vi bygger stödväggar i schakten. Detta gör vi dels med tanke på personalens säkerhet, dels för att inte mer mark än nödvändigt ska påverkas av schakten. Staket kommer att sättas runt arbetsplatsen.

Störningar

Buller och vibrationer är svårt att undvika då stora maskiner används. Framförallt är det då sponten slås som detta kommer att märkas av. Vibrationsmätare kommer att sättas upp för att mäta vibrationer och varna om de överstiger normalvärden.

Tidplan och tider

  • Start: 9 mars 2020
  • Beräknas klart: 31 maj 2020
  • Arbetstider:  07.00-16.00 med reservation för oförutsedda händelser

Kontakt 

  • Erik Jonason Markentreprenad, 046-359 53 22
  • Fabian Jönsson, Markentreprenad, 046- 359 94 45

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se