Ejdervägen, ledningsflytt

För att kunna förtäta i området och uppföra en ny byggnad på Ejdervägen, har nya ledningar för fjärrvärme och spillvatten anlagts. Under tiden då den nya byggnaden uppförs kommer byggtrafiken att gå via Måsvägen-Ejdervägen.

Ejdervägen ledningsarbete våren 2020
De nya ledningarna har dragits längs med parkeringsplatsens östra sida och anslutits till befintligt ledningssystem, se röd markering på bilden.

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se