Del av Kävlingevägen byggs om

En sträcka av Kävlingevägen ska byggas om med gång- och cykelväg samt ridstig. Bakom satsningen ligger bland annat stadsmiljöavtalet, där Lunds kommun har lovat att bygga cykelinfrastruktur som motprestation, men även en kartläggning av behovet av cykelstråk i Lunds kommun, där stråk mellan Nöbbelöv och Vallkärra prioriteras.

Just nu

2020-02-05
Vi arbetar nu framförallt med:

 • Sträckan mellan Nöbbelövs torg och Revirvägen:
  Vi fortsätter arbetet med plattsättning av gångbanan. Asfaltverken har stängt under vintern och öppnar igen i mars-april. Innan dess kommer vi inte kunna asfaltera cykelbanan, som av den anledningen är stängd ännu ett tag.
 • Korsningen Revirvägen
  Här bygger vi den upphöjda korsningen med refuger.
 • Västratornsvägen, korsningen
  För att kunna arbeta i korsningen med bibehållen trafik här har vi en tillfällig färbifart. Den kommer att tas bort när korsningen är klar. Norr om korsningen bygger vi gång- och cykelväg fram till strax före bron.
 • Busshållplatsen på västra sidan Kävlingevägen i höjd med Västratornsvägen
  Här kommer vi att återställa marken som ansluter till busshållplatsen.  
 • Sträckan från Nöbbelövs torg till Västratornsvägen
  Denna sträcka beräknas att vara klar i februari, med undantag för asfalteringsarbete på cykelbanan mellan Nöbbelövs torg och Revirvägen, se ovan.

måndag 30 mars
Vi startar då arbetet med sträckan från Västratornsvägen upp till korsningen Kävlingevägen/Vallkärravägen. Mellan Västratornsvägen och bron har vi då redan byggt gång- och cykelbanan, så där är det endast körbanan vi arbetar med då.

Norr om Vallkärrabäcken kommer det befintliga farthindret att tas bort och ett nytt att anläggas.
Gångbanan norr om Vallkärrabäcken, på östra sidan, har ett mycket begränsat utrymme vilket påverkar utformningen av körbana- och gångbana, som båda kommer att göras i asfalt. På den södra delen av denna sträcka kommer gångbanan att kunna breddas till intill fastighetsgränsen. På grund av det trånga utrymmet kommer cyklister att hänvisas till cykelfält i körbanan.

2019-12-18

 • Arbetet kommer att göre juluppehåll från lördag 21 december till och med söndag 6 januari. Då öppnas också trafiken i båda körfälten. Under juluppehållet kan det förekomma en del mindre arbeten men inget som ska störa framkomligheten på sträckan.
 • När vi sedan kommer tillbaks efter jul och nyår kommer trafiken att gå i båda körfälten men vara begränsad på mindre sträckor som flyttas efter behov.
 • Vi beräknar att vara klara med alla delsträckor utom sträckan mellan Vallkärrabäcken och korsningen Vallkärravägen vecka 7 2020. Den sista delsträckan kommer att utföras senare under våren, i april, då det är möjligt att asfaltera igen.

Vi tackar alla berörda för tålamodet och önskar god jul och gott nytt år så länge!

2019-11-30
Ni som har tagit del av tidigare information känner till att vi har haft stora utmaningar under byggtiden, med betongvägen och hantering av förorenad asfalt. Se nedan för hur vi planerar hur projektet ska slutföras:

Nöbbelövsvägen fram till bron vid Vallkärrabäcken
Februari 2020 kommer vi att vara klara med gång- och cykelväg, ridstig, plantering av nya träd samt belysning. Körbanan kommer att öppnas för trafik med ett lager asfalt. Vi behöver se hurasfalten på den spräckta betongen klarat vintern och en period av belastning. Asfalten kan behöva förstärkas med glasfibernät innan toppskiktet läggs.

Från Vallkärrabäcken fram till korsningen Vallkärravägen
Denna sträcka har vi inte påbörjat ännu. Utifrån de utmaningar vi har stött på, på sträckan i övrigt, hinner vi inte göra denna sträcka innan asfaltverken stängs för säsongen. Vi måste därför förlägga denna del till våren 2020.

Christian V:s väg till Nöbbelövsvägen
Med ny tidplan hamnar projektet Kävlingevägen nära andra aktiviteter i tid, till exempel asfalteringsarbeten i kommunens beläggningsprogram. För att boende och trafikanter ska känna till alla störningar på Kävlingevägen under våren 2020, räknar vi in även detta asfalteringsarbete i entreprenaden.

Planteringar
Jordgroparna för träden är förberedda och med en mild period under december kommer träden att planteras. De träd som kommer att planteras i grässträngen mellan körbana och cykelväg är Freemanlönn och Naverlönn.

Angivna tider
Asfaltsläggning och stensättning i betong är temperaturberoende, vilket kan påverka aktiviteterna.

 

Ombyggnation Kävlingevägen, asfalt läggs kring betongvägen
2019-11-08

Efter att vi gått ut med information om att tidplanen förlängts har projektet fått synpunkter och frågor angående hur vägarbetet på Kävlingevägen planerats, främst med fokus på etappindelningen. För att kunna arbeta effektivt med  maskiner, personal och logistik är det naturligt att arbeta med en längre sträcka när man har allt på plats. De provtagningar som gjordes på sträckan innan vi satte spaden i marken gav oss inga signaler om att vi inte kunde göra så i detta arbete. Med facit i hand, nu när vi vet hur betongvägen egentligen är beskaffad och vi också vet att den gamla asfalten var förorenad, är det mycket möjligt att vi hade tänkt annorlunda i planeringen av sektionerna. Det vill säga planerat arbetet i fler och kortare sträckor.  

Kävlingevägen i oktober 2019

2019-10-23

 • I projektets början var planen att spräcka betongen för att motverka senare sprickbildningar i asfalten. Efter att ha fräst bort asfalten och synliggjort underliggande betongväg, kan vi konstatera att betongen inte täcker hela sträckan och att den i sin helhet inte är utförd som provtagningarna visat. Den var redan spräckt och var armerad, vilket inte framkommit tidigare. För att undvika kommande sprickor måste armeringen hanteras. Detta görs genom att såga spår i betongen, vilket tar lång tid att utföra. De delar av vägen som inte har betong måste också hanteras. Bland annat för att komma upp i rätt höjd men också för att underbyggnaden måste vara enhetlig. Vi vill undvika att det uppstår sprickor i det nya toppskiktet och med nya förutsättningar undersöker vi om ytterligare förstärkning behövs.
 • Mer asfalt har visat sig vara förorenad. Asfaltsprover måste tas och analyseras innan vi vet hur massorna ska hanteras på ett miljövänligt sätt.

Betongen och asfaltens kvalitet har medfört förseningar i projektet, som vi nu tror kommer ta en till två månader längre tid än planerat.

2019-10-10
Trafik: Vi har fått frågor om omledningen i sydlig riktning mellan Revirvägen och Nöbbelövs torg. Omledningen går via Revirvägen-Fågelhundsvägen-Nöbbelövs torg och varar mellan 7 oktober och 6 december 2019. Vi beklagar att inte informationen om detta varit tillräcklig.

2019-09-27

Den hastighetsreglering som ska gälla när vägarbetet är klart kommer att börja gälla inom kort, när nya vägärken är uppsatta. För att unvika byggtrafiken kan du som bor i Stångby eller Vallkärra och ska köra till Lund välja Svenshögsvägen. Även du som pendlar via Kävlingevägen kan välja Svenshögsvägen för att undvika byggtrafiken. Vi har fått frågor om omledningen i sydlig riktning mellan Revirvägen och Nöbbelövs torg. Omledningen går via Revirvägen-Fågelhundsvägen-Nöbbelövs torg och varar mellan 7 oktober och 6 december 2019. Vi beklagar att inte informationen om detta varit tillräcklig.

2019-09-25

 • Asfalt från förr håller inte de krav vi ställert på asfalten idag. Innan vi kan forsla bort den asfalt vi nu brutit upp för att kunna lägga ett nytt toppskikt, tar vi därför prover på den gamla. På sina ställen finns tecken på att den kan vara förorenad. Föroreningarna i asfalt går dock inte ner i marken under. Vi inväntar nu på resultat från dessa prover, vilket kan betyda viss försening i projektet.
 • Den betongväg som legat under asfalten, har visat sig inte täcka hela sträckan och är dessutom redan bruten där den ligger kvar.
 • Trafiksignalerna som reglerar det öppna körfältet norr om Revirvägen fungerar nu enligt ett annat intervall än initialt. Tiden för grönt är 24 sekunder och tiden för rött är 90 sekunder. Vi uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanterna.

Kävlingevägen byggs om

Bild till vänster: De träd som ska vara kvar måste tas om hand med stor försiktighet. Utöver skydd för kontakt med de stora maskiner vi använder, måste vi även ta hänsyn till trädens rötter.
Bild till höger: De träd som står där den kommande cykelvägen ska måste tas bort, både undervegetation och större träd. Ny plantering kommer dock med tiden.

2019-09-17
Samtidigt som vi arbetar med vägen pågår ett röjningarbete, för att skapa det utrymme som en cykelbana och en separerande plantering kräver. Växtligheten skiftar i utseende och närhet till vägen. I en av de trängre passagerna kommer vi förutom undervegetationen och mindre träd, även att behöva ta bort en del större och uppväxta träd. Dessa kommer dock att ersättas med nya träd.

2019-08-28
Vår entreprenör VBA har nu etablerat vägarbetsområdet och arbetet är påbörjat.

2019-06-28
Ingen överprövning kom in och då kan vi påbörja entreprenaden. Veckan efter att detta stod klart hade vi startmöte med vår entreprenör, VBA Syd. De ska nu påbörja planeringen av arbetet, göra inköp, ansöka om tillstånd med mera, allt som krävs för att man ska kunna börja bygga. 

 • Byggstart beräknas kunna bli vecka 32, 2019
 • Bräknas klart under december 2019
 • Trafiken kommer att hållas öppen men vara begränsad större delen under byggtid.

Vi återkommer med hur arbetet kommer att läggas upp när mer information finns.

2019-04-16

 • Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör har nu gått ut. Vi beräknar att texckna kontrakt i juni, under förutsättning att ingen överprövning sker.
 • Illustrationsplaner för sträckan finns att se längst ner på sidan, i den relaterade informationen.

2019-03-26

 • Nu har vi kommit så långt i processen att projekteringen är i sitt slutskede och vi kommer att påbörja upphandling av entreprenör inom kort. Under tiden arbetar vi vidare vi med de tillstånds- och markfrågor som ännu inte är lösta.
 • För närvarande pågår ett armaturbyte på Kävlingevägen mellan norra ringen och Nöbbelövsägen. Här ska en cykelbana byggas om men är ett projekt som inte ska blandas ihop med detta projekt.

2018-12-11

 • Som en del av projekteringen kommer kommunens lantmäteriavdelning att vara ute och undersöka hur fastighetsgränserna i den norra delen av projektet är utmärkta. Detta kommer att ske någon gång runt årsskiftet.

2018-11-07

 • Under Kävlingevägens toppskikt ligger en gammal betongväg. Denna kommer att ligga kvar men behöver hanteras. Dels finns risk för sprickbildningar som kan fortplantas i det nya toppskiktet, dels innebär den en utmaning för avvattning och kontakt med omgivande bebyggelse. Dessa och liknande frågor behandlas för närvarande i den pågående detaljprojekteringen.
 • Tidplanen för detaljplanen är något försenad, den beräknas nu att vara klar under kommande års första kvartal.

2018-10-16

 • Som del av underlaget i den pågående detaljprojekteringen har vi utfört en så kallad geoteknisk undersökning. Provtagning av vägbanan kommer att ske inom kort.

2018-08-22
Upphandlingen av detaljprojekteringen är avslutad och idag har vi startmöte med det konsulterande företaget. På startmötet går vi igenom projektets förutsättningar och avgränsningar. Detaljprojekteringen ska resultera i en så kallad bygghandling och kommer att vara klar i mitten av december. I detaljprojekteringen kan det ingå att vara ute på plats och mäta ut, det betyder dock inte att vägarbetet kommer att starta inom kort.

linje

Projektets bakgrund

Boende och verksamma i området har framfört önskemål om att knyta samman gång- och cykelvägar. Även önskemål gällande ridstigar har framförts, då många ryttarföreningar och ridklubbar finns i området. Sträckan mellan Stångby och Vallkärra är redan byggd för cykel och nu bygger vi vidare påvägnätet i området.

Projektet ska resultera i en gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen, som kopplar samman Stångby med Nöbbelöv. Detta blir samtidigt ett fint komplement till ett av kommunens huvudcykelstråk, det gröna stråket.

Sträckan

karta som visar aktuell sträcka Kävlingevägen

Vi har tittat översiktligt på vilka sträckor som kan vara aktuella och har kommit fram till att gång- och cykelvägar och ridstig med fördel kan byggas utmed bland annat Kävlingevägen.

Övergripande utformning

För att följa kommunens policy föreslås gång- och cykelbanan att vara separerad från motortrafiken och att vara dubbelriktad med en bredd på 3,4 meter. För att knyta an till bebyggelsen bör den ligga på västra sidan av Kävlingevägen söder om Revirvägen och på den östra sidan norr om Revirvägen. Vägbanan föreslås smalnas av från 8 meter till 6,5 meter, vilket också stödjer både hastighetsgränser och stadsmässigheten i gaturummet. Utgångspunkten är att justera hastighetsgränsen, så att även den sträcka som idag har 60 kilometer i timmenregleras till 40 kilometer i timmen.

Tidplan

Upphandling av entreprenör planeras till våren 2019.

Processen

Efter att ha genomfört en trafikutredning längs den aktuella sträckan,utförs en så kallad förprojektering. Syftet med förprojekteringen är attsätta sig in iomfattningen av projektet, vilka eventuella markintrång projektet medför och att kontrollera om det de föreslagna åtgärderna uppfyller projektets önskemål. En annan viktig roll förprojekteringen har, är att utgöra ett underlag för diskussion med alla som på ett eller annat sätt kommer att beröras av projektet. Efter att ha samlat in synpunkter på förprojekteringen är nästa steg i processen att ta fram en detaljprojektering som leder fram till den handling som verkligen kommer att byggas, en s.k. bygghandling. Därefter ska entreprenad handlas upp innan vägarbetet kan starta.

Sammanställning av inkomna synpunkter

Den 26 februari hade vi öppet hus där vi gick igenom förprojekteringen och diskuterade den. Efter detta har det funnits möjlighet att skicka in sina synpunkter skriftligt. En sammanställning av dessa synpunkter finns att ta del av, se länken nedan på sidan. Sammanställningen har endast som ambition att göra synpunkterna överskådliga för de tjänstemän som ska arbeta vidare med detaljprojekteringen, det finns ingen viktning inlagd i sammanställningen.

Bor du i Stångby eller Vallkärra och ska köra till Lund väljer du lämpligtvis Svenshögsvägen.
Även du som pendlar via Kävlingevägen kan välja Svenshögsvägen för att undvika byggtrafiken

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kavlingevagen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se