Centrala Brunnshög växer fram

Den nya stadsdelen som i framtiden ska rymma cirka 40 000 boende och verksamma, håller på att växa fram. Södra Brunnshög håller på att bebyggas och nu står centrala Brunnshög, Kunskapsparken och Science Village snart på tur. På den här sidan kan du följa hur byggskedet fortskrider.

  Centrala Brunnshög avgränsning

Centrala Brunnshög kommer att vara nav och centrum i stadelen Brunnshög. Bland annat kommer här att finnas ett torg där handel och service kommer att finnas, och stadsdelsparken Nobelparken för rekreation och vistelse. Före bebyggelse kan komma på plats bygger vi så kallade byggator och lägger ledningssystem i marken.

AKTUELLT

Flygbild över arbetsområdet centrala Brunnshög våren 2020
2020-05-26

Handelskvarteret är mycket snart klart för slutbesiktning och kommer i samband med detta att öppnas upp för allmänheten. Brunnshögsgatan följer med slutbesiktning i början av augusti. Även i övrigt börjar området ta form. Nobelparken har fått både konturer och innehåll men det kommer att dröja tills planteringarna är klara innan vi kan öppna upp.

Det har varit många transporter av schaktmassor men för detta projekt börjar dessa transporter gå mot sitt slut.

Inför sommaren: byggsemester planeras till vecka 28-31. Något mindre arbete kan förekomma under vecka 28.

 

Centrala Brunnshög byggs februari 2020

2020-02-12
Vi har stött på berg i schakterna, vilket tar tid att bearbeta men även gör att det låter mer om oss. Bullernivåerna bedöms dock inte orsaka en störning. Schaktmassorna har under projektets gång varit, och är fortfarande, en utmaning. Detta har tyvärr påverkat produktionen negativt och tidplanen är förskjuten fyra månader.

Förutom schakt och terassering arbetar vi vidare med att anlägga byggator, VA-system och sopsug. Arbete pågår även med områdets blivande stadsdelspark, Nobelparken, som kommer att färdigställas inom detta projekt.

2019-11-18
Under vecka 47, det vill säga 18 – 25 november, kommer Solbjersvägen att vara stängd för trafik. Vad som ska ske är ett ledningsarbete som tar hela vägens bredd i anspråk.

2019-10-22
Nu har arbetet kommit igång på allvar. Det handlar initialt mycket om ledningar som ska ner i marken och massor som ska flyttas. En del av massorna går inte till upplag, utan till vad som senare ska bli Kunskapsparken, för att bygga upp den önskade topografin där. Arbetsområdet är stort och vi kan inte vara överallt samtidigt, utan arbetar nu framförallt i vad vi kallar för Handelskvarteret.

Trafiken:
Påverkan på boende och trafikanter bedöms hittills ha varit liten. Vecka 47 kommer emellertid Solbjersvägen att stängas av för att kunna utföra ett vattenledningsarbete. Trafiken kommer under denna vecka att ledas om, vilket även påverkar körvägen för busstrafiken. Inför detta arbete kommer skyltar att sättas upp för att ge trafikanter möjlighet att hitta annan väg. 

2019-10-01
Den mark som ska byggas på måste först förberedas. En del massor måste flyttas och ersättas med andra sammansättningar. Som alltid när vi bygger dyker överraskningar upp och vi utreder nu omfattningen av schaktmassor för ett specifikt område. Observera att vi utreder omfattning av schaktmassor, inte eventuella föroreningar i marken. Innan vi är klara med detta kommer det inte synas mycket verksamhet på platsen.

 

Centrala Brunnshög trädinspektion

De träd som ska sparas eller fällas väljs inte ut på måfå. Grön byggledare och landskapsarkitekt är både med inför röjningen av undervegetationen och fällningen av de träd som nu hunnit bli stora. 

2019-09-17
Vi börjar detta projekt med vad som ska bli Centrala Brunnshögs stadsdelspark, Nobelparken. På platsen där parken ligger idag en plantering som sattes i början av 2000-talet. Träden har under den tiden hunnit bli ganska stora och en del av dem ska utgöra stommen i parken. All växtlighet kan dock inte vara kvar och vi kommer att ta bort en stor del av både undervegetation och träd. 

Andra träd som kommer att beröras i början av projektet, är de träd som kantar Solbjersvägen. Vi ska lägga ledningar i marken här och behöver av den anledningen ta ner de träd som står på denna mark. Återplantering kommer att ske. 

Projektet i korthet


ÅTGÄRDER
Entreprenaden omfattar i huvudsak:

terrassering och masshantering

anläggning av byggator

anläggning av dagvattenmagasin

ledningsarbeten, det vill säga VA, dagvatten och sopsug

anläggning av parkmiljöer

Vi kommer även att utföra en del åtgärder på Solbjervägen. Bland annat är det nät- och ledningsdragning samt förberedelser inför kommande anläggningsarbete.


TIDPLAN

Entreprenaden är indelad i tre sektioner som styrs av olika tidplaner:

• Handelskvarteret, klart februari 2020

• Brunnshögsgatan, klart maj 2020

• Park- och skolkvarteret, klart februari 2021


TRAFIK UNDER BYGGTID
Det kom mer att vara tung byggtrafik till och från området under normal arbetstid. Arbetet kan utgöra hinder för trafikanters framkomlighet.


ENTREPRENÖR
Skanska Sverige AB


KONTAKT
Projektledare Lunds kommun:
Anette Rosvall, vxl 046-359 50 00, anette.rosvall@lund.se

Byggledare Lunds kommun
Mats Kronqvist, vxl 046-359 50 00, mats.kronqvist@lund.se

Grön byggledare Lunds kommun
Herman Friedländer, vxl 046-359 50 00, herman.friedlander@lund.se@lund.se


MER INFORMATION
Denna sida uppdateras regelbundet med ny information om bygget. Du kommer också att kunna följa arbetet på Facebook och på Brunnshögsprojektets projektsida. Se nedan för länkar dit!