Centrala Brunnshög växer fram

Den nya stadsdelen som i framtiden ska rymma cirka 40 000 boende och verksamma, håller på att växa fram. Södra Brunnshög håller på att bebyggas och nu står centrala Brunnshög, Kunskapsparken och Science Village snart på tur. På den här sidan kan du följa hur byggskedet fortskrider.

  Centrala Brunnshög avgränsning

Centrala Brunnshög kommer att vara nav och centrum i stadelen Brunnshög. Bland annat kommer här att finnas ett torg där handel och service kommer att finnas, och stadsdelsparken Nobelparken för rekreation och vistelse. Före bebyggelse kan komma på plats bygger vi så kallade byggator och lägger ledningssystem i marken.

AKTUELLT

2021-01-20
Projektet har arbetat snabbare än den ursprungliga tidplanen och slutbesiktigades före årsskiftet 2020/2021. Det återstår dock en del att göra, till exempel trafiksignal vid korsningen Brunnshögstorget för spårvägen och montering av räcke vid gabionen i norra Nobelparken, som dröjer på grund av sena leveranser.

En kompletterande slutbesiktning i kommer att ske i slutet av februari.

Projektet i korthet


ÅTGÄRDER
Entreprenaden omfattar i huvudsak:

terrassering och masshantering

anläggning av byggator

anläggning av dagvattenmagasin

ledningsarbeten, det vill säga VA, dagvatten och sopsug

anläggning av parkmiljöer

Vi kommer även att utföra en del åtgärder på Solbjervägen. Bland annat är det nät- och ledningsdragning samt förberedelser inför kommande anläggningsarbete.


TIDPLAN

Entreprenaden är indelad i tre sektioner som styrs av olika tidplaner:

• Handelskvarteret, klart februari 2020

• Brunnshögsgatan, klart maj 2020

• Park- och skolkvarteret, klart februari 2021


TRAFIK UNDER BYGGTID
Det kom mer att vara tung byggtrafik till och från området under normal arbetstid. Arbetet kan utgöra hinder för trafikanters framkomlighet.


ENTREPRENÖR
Skanska Sverige AB


KONTAKT
Medborgarcenter 046 - 359 50 00


MER INFORMATION
Denna sida uppdateras regelbundet med ny information om bygget. Du kommer också att kunna följa arbetet på Facebook och på Brunnshögsprojektets projektsida. Se nedan för länkar dit!

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/centralabrunnshog