Centrala Brunnshög växer fram

Den nya stadsdelen som i framtiden ska rymma cirka 40 000 boende och verksamma, håller på att växa fram. Södra Brunnshög håller på att bebyggas och nu står centrala Brunnshög, Kunskapsparken och Science Village snart på tur.

Centrala Brunnshög avgränsning

Centrala Brunnshög kommer att vara nav och centrum i stadelen Brunnshög. Bland annat kommer här att finnas ett torg där handel och service kommer att finnas, och stadsdelsparken Nobelparken för rekreation och vistelse. Före bebyggelse kan komma på plats bygger vi så kallade byggator och lägger ledningssystem i marken.

Projektet i korthet

Vi lägger grunden för kvarteret. Bland annat anlägger vi byggator, som ska användas under bygget. Vi anlägger också dagvattenmagasin och drar ledningar för dagvatten, avlopp och sopsug. Vi börjar också anlägga parker. 

Vi kommer också att utföra en del åtgärder på Solbjervägen. Bland annat är det nät- och ledningsdragning samt förberedelser inför kommande anläggningsarbete.

Skanska Sverige AB är entreprenör. 

Hur påverkas jag?

Det kom mer att vara tung byggtrafik till och från området under normal arbetstid. Arbetet kan utgöra hinder för trafikanters framkomlighet.

Mer information

Följ Brunnshögs utveckling på Facebook

Mer om hur Brunnshög ska växa och utvecklas

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/centralabrunnshog