Byggmästaregatan byggs om

Under 2021 ska Byggmästaregatan byggas om för att skapa bättre förutsättningar för fotgängare och cyklister. Det kommer att innebära störningar och begränsad framkomlighet och minskade möjligheter att parkera. Byggstarten har blivit försenad av tekniska skäl. Preliminärt räknar vi med att byggarbetet kan påbörjas under juni månad.

Byggmästaregatan byggs om

Ombyggnaden berör en 550 meter lång sträcka mellan Bryggaregatan och Hantverksgatan. Bilderna finns att läsa i större format under relaterad information längst ned på sidan. 

Byggtiden

Byggarbetet kan troligen starta under juni 2021 och det ska pågå fram till vintern 2021/2022. Ett körfält kommer att vara öppet för trafik under byggtiden, men räkna med störningar – begränsad framkomlighet och begränsade parkeringsmöjligheter, buller, damm.

Bakgrund till projektet

Cykelvägnätet är välutvecklat i Lund, alla stråk är däremot inte sammanlänkade. Byggmästaregatan är en sådan länk som saknas – ett stråk som tusentals lundabor cyklar på varje dag, men där det saknas en separerad cykelbana. I maj startar ett ombyggnadsarbete på en 550 meter lång sträcka mellan Bryggaregatan och korsningen Hantverksgatan - Landstingsgatan, enligt utformningen som beskrivs nedan. 

Byggmästaregatans nya utformning

Tvärsektion Byggmästaregatan

Byggmästaregatans framtida utformning: den översta skissen till vänster visar en tvärsektion med träd som ska planteras mellan körbanan och gång- och cykelvägen. Skissen längre ner visar bilparkeringsplatser som ska byggas mellan träden. Se illustrationen i större format via länken längs ner på denna sida.


Gatan ska byggas om enligt skissen ovan: cyklisterna ska få ett eget utrymme på bägge sidor gatan; det ska planteras nya träd samt byggas längsgående bilparkeringar mellan träden. För att få plats med cykelbanorna och träden behöver kommunen ta tillbaka den allmänna platsmarken som några fastighetsägare använder idag för bilparkeringar. Möjligheten att parkera på gatan under byggtiden ska finnas kvar och antalet bilparkeringar – 42 parkeringsplatser – förblir det samma när ombyggnaden är färdig.  Även de fyra busshållplatserna kommer att byggas om men finnas kvar på samma lägen.

Byggmästaregatan har kulturhistoriska värden och ingår i bevaringsprogrammet. Detta ska speglas i gatans nya utformning då en upphöjd korsning mellan Byggmästaregatan och Vävaregatan, skiljeremsor mellan de olika trafikslagen och parkeringsytor läggs i smågatsten. Det blir betongplattor på trottoarer och körytorna för cykel och bil asfalteras.

Vi kommer att plantera nya träd längs med gatan som byggs om. Träden ska stå i grönytor med växtbäddar som byggs enligt en innovativ planteringsmetod där man blandar i biokol som renar dagvattnet och förser växter och träd med näringsämnen. Denna planteringsmetod ingår i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt ”Rest till Bäst” som har som syfte att ta fram lösningar för att hantera organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol). Samtidigt minimeras miljö- och klimatpåverkan och en kolsänka etableras.

De befintliga belysningsstolparna på den aktuella sträckan kommer att rivas och ersättas med nya stolpar som belyser både körbanan och de nya gång- och cykelvägarna.

Säkrare för alla som rör sig på gatan

Gatans nya utformning ska öka trafiksäkerheten. Smalare körytor för bil begränsar hastigheten. Separerade utrymmen för de olika trafikslagen och bättre sikt minskar kollisionsrisken. Ombyggnaden innebär fler och säkrare passager för fotgängare. Passagerna kommer att anpassas för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade. Den nya belysningen ska öka tryggheten och fler träd ska bidra till biologisk mångfald och tillföra grönska.

Ombyggnaden av Byggmästaregatan finansieras av staten via Sverigeförhandlingen – ett avtal mellan kommunen och staten där staten medfinansierar viktiga infrastruktursatsningar och kommunen står för utbyggnad av kollektivtrafik, bostäder och cykelåtgärder som motprestation.

Kontakt

Har du frågor om Byggmästaregatans ombyggnad, kontakta medborgarcenter i Lunds kommun. Ring 046–359 50 00 eller skicka e-post till lunds.kommun@lund.se.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/byggmastaregatan