Byggator för Stångby Väster II

I området Stångby Väster II har vi nu kommit till utförandeskedet. Det innebär att vi bygger det vägnät som dels behövs för att få bebyggelsen på plats, dels behövs för infrastrukturen under mark. Med byggstart i april 2019 beräknas arbetet att vara klart i december 2020.

Plan över etappindelning byggator StångbyVäster II 
De byggator som ska byggas i den första etappen är de gator som markerats med blå färg.

Aktuellt

2020-09-08

 • Projektet löper överlag på bra och det ser efter sommaren ut som att vi kommer att kunna slutföra den första etappen byggator inom tidplan.
 • En hel del stångbybor har uppmärksammat att arbetet i korsningen Vallkärravägen/Drabantvägen har stött på problem. Förklaringen till att arbetet har stannat av beror på att konsulten i bygghandlingen har angett fel radier på kantstenen. Ny kantsten är därför beställd men leveranstiden är tyvärr lång. Vår entreprenör PK Road har gjort vad de kan för att lösa problemet och har ordnat korsningen provisoriskt tills den nya stenen kommer.

2020-03-31
På grund av Corona-viruset kunde inte det informationsmöte med boende som berörs av ledningsarbetet på Rossings väg genomföras. De har i stället fått information via brev. Detta arbete kommer att vara mycket omfattande och påverka boende i området i hög grad. Vi ber om överseende och tackar på förhand för tålamodet. Rossings väg är en av få delar av projektet som kommer att färdigställas i denna entraprenad. Det innebär att gatan inte är tänkt att användas för byggtrafik under den tid då byggnationerna som ska uppföras i det nya vägnätet byggs. Hållpunkter för arbetet på Rossings väg:
Tidplan:  30 mars - slutet av juni
Sektioner i ordningsföljd: 1. Korsningen Rossings väg/Vallkärravägen, 2. Södra halvan Rossings väg, 3. Norra halvan Rossings väg
Arbetstider: 06.30 - 18.00 (arbetstiderna kan variera inom detta tidsintervall, undantag meddelas)

2020-02-27
Samtidigt som vi arbetar vidare med pumpstation, byggator inför byggnation av förskola vid Drabantvägen förbereder vi nu för ledningsarbetet på Rossings väg. För att kunna genomföra det måste det nya vägnätet i direkt anslutning vara klart att köra på för att kunna erbjuda boende vid Rossings väg nödvändig tillgänglighet under grävarbetet. Vädret och den vattenmättade marken har påverkat tidplanen för detta. För att arbetet ska vara effektivt försöker vi utföra andra delar av projektet vid denna typ av störningar. Boende på Rossings väg, Stationsvägen, Turkosvägen och Topasvägen kommer att bli informerade om arbetet när vi närmat oss i tid.

2020-01-24
På måndag, 27 januari, kommer nya farthinder att anläggas vid gång- och cykelpassagen över Drabantvägen. Dagen därpå kommer övergångsstället vid passagen att målas.

2019-01-10
Drabantvägen öppnades enligt plan strax före jul och arbetet tog därefter juluppehåll. Nu är vi igång igen och arbetar vidare med bland annat korsningen Drabantvägen/Vallkärravägen och ledningsarbetet mellan Rossings väg och Prästängsskolan. Den senare sträckan, som så småningom ska bli ett gång- och cykelstråk, kommer att ta drygt två månader att färdigställa. Därefter öppnas vägen återigen för trafik under en period. Det nya pumphuset beräknas att kunna driftsättas under februari men innan dess ska de sista brunnarna komma på plats och anslutas.

2019-12-16
NYA TIDER ASFALTERING DRABANTVÄGEN
Väder och temperaturer betyder mycket i ett bygge och ibland kan det betyda snabba kast i planeringen. Idag, måndag, har vi fått besked om att vår underleverantör på grund av mycket regn har fått problem med sin tidplan. De har inte möjlighet att lägga två lager asfalt under fredagen och vill dela upp arbetet på två dagar, tisdag och fredag denna vecka. Vi kommer med andra ord att asfaltera halva vägen i morgon och den andra halvan på fredag. I och med att vi endast kommer att asfaltera halva vägen kommer det vara möjligt att ta sig över vägen på gång- och cykelöverfarten åtminstone under tisdagen. Vi ber om överseende med de tvära kasten i informationen!

2019-12-06
Viktiga datum:

 • Fredag den 20 december kommer Drabantvägen att asfalteras. För att detta ska vara möjligt måste gång- och cykelpassagen över Drabantvägen stängas. Det kommer att vara möjligt att ta sig till målpunkter på båda sidor vägen från Vallkärravägen, men man måste planera hur man ska ta sig fram denna dag.
 • Lördag 21 december till och med måndag 6 januari: bygget gör ett uppehåll i arbetet. Under juluppehållet kommer Drabantvägen att vara öppen för trafik medan Stångby allé är stängd. De schakt som finns kommer att ha staket runtom.

Asfalteringsarbete
Fredag 20 december asfalteras Drabantvägen, vilket innebär att gång- och cykelpassagen över kommer att vara stängd. Lördag 21 december kommer byggarbetet att göra ett uppehåll och Drabantvägen öppen för trafik. Ett tips är dock att kontrollera att vägen torkat ordentligt efter asfalteringen, så att det inte blir svåra fläckar på golv och annat inomhus.

omledningsväg och avstängning runt schakt
Grågåsvägen, en av vägarna i Stångby, fungerar nu som en omledningsväg. På bilden till höger ser man hur nära bebyggelse vi arbetar.

  blöt mark byggarberetsplats
Väder och vind kommer att ha stor betydelse för arbetet även fortsättningsvis, nu när vi går in i vintertid. Regn och blöta kan vara lika besvärligt som frysgrader, båda har betydelse för tidplan och ordningsföljd.  

 Omledningskarta StångbyVäster II etapp 1 november 2019
2019-11-26

Snart påbörjas nästa grävarbete, denna gång på Vallkärravägen, sträckan mellan Prästängsskolan och svängen söderut vid Rossings väg. Arbetet är ett VA-arbete med ledningar som ska grävas ner runt fyra meter. Då detta sker nära bebyggelse kommer vi att behöva sponta, det vill säga bygga stödväggar i groparna. Innan detta arbete påbörjas måste Grågåsvägen vara såpass klar att det går att leda om trafik på den.

Beräknad start: 2 december
Klar: april/maj 2020

Trafiken:

 • Motortrafiken från Vallkärravägen leds om via Grågåsvägen och Rossings väg. Vi ber alla som har fordon, eller annat som står på omledningsvägarna, att ställa dem på annat ställe för att göra trafikomledningen möjlig.
 • Fotgängare och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen runt Torns IF mot Prästängsskolan respektive Drabantvägen.

2019-11-22
Vi har nu kommit ungefär halvvägs på Drabantvägen. Under arbetet har det kommit in lite luft i ledningarna och boende kan reagera på att vattnet ser lite grumligt ut. Grumligheten beror på små luftbubblor och är helt ofarligt.

Staket vid cykelövergång på Drabantvägen i Stångby

2019-10-11
Vi har fått in synpunkter på byggtrafiken på Drabantvägen, som har korsande gång- och cykeltrafik. Många som ska ta sig över vägen här är barn. För att förbättra sikten för gång- och cykeltrafiken tas jordvallarna invid cykelbanan bort och för att inga barn ska kunna cykla utan att stanna upp och se sig för, har hejdande staket satts upp. Dessa lyfts emellertid bort. Med denna förklaring till varför staketen står där, hoppas vi på att vi kan hjälpas åt för att de ska få stå kvar.

Utbyggnaden av Stångby oktober 2019  Övre raden: Det blivande vägnätet börjar bli tydligt. Här visas vyer mot Rossings väg och Drabantvägen.
Nedre raden: Många ritningar krävs för att allt ska hamna rätt.

2019-10-03
Projektet löper på bra och vi har i stort hämtat in det vi tidigare tappade i tid. Nu ligger vi i startgroparna för ett ledningsarbete i nära anslutning till bebyggelse. Drabantvägen kommer att stängas av under en längre tid, från mitten av oktober till strax före jul. Detta påverkar hur man tar sig fram under denna tid:

Trafiken under avstängningen:
● Biltrafik från Vallkärravägen mot Kulparkskolan hänvisas till den förbifart som byggs vid sidan av Drabantvägen inför avstängningen.
● Biltrafik, som vanligtvis går via Kompanivägen och Bataljonsvägen till Drabantvägen, hänvisas till Husarvägen.
● Fotgängare och cyklister kommer även fortsättningsvis att kunna använda sig av den gång- och cykelbana som ligger längs med och väster om Drabantvägen.
● Passagen över Drabantvägen till gång- och cykelbana mot Prästängsskolan kommer att hållas öppen.

Tidplan: 14 oktober - 23 december

2019-09-24
Vägen förbi Prästängsskolan är nu öppen igen.

Stångby Väster II under uppbyggnad

Bild till vänster: Under sommarlovet har vi passat på att bygga så mycket som möjligt på den mark som Stångbys barn använder. Här ser man hur nära Prästängskolan ledningsarbetet varit. 
Bild till höger: När vägen stängts av till Prästängskolan leds skolvägen väster om skolan om på grusväg och åkermark.

2019-09-04
Sommaren har nu gått och det mesta har gått enligt plan. Som i alla arbeten under mark stöter man på överraskningar i marken, till exempel gamla ledningar och föroreningar i jorden som måste tas om hand innan man går vidare. Projektet har även drabbats av en del felaktiga leveranser av brunnar. Det senare slår hårt på tidplanen eftersom många av brunnarna specialtillverkas. Vår entreprenör PK Road förstärker därför arbetslaget för att kunna arbeta något snabbare. Det är viktigt att kunna slutföra de arbeten som sker på stort djup före vintern, eftersom det är mycket besvärligare att utföra arbetet och tar längre tid när det står vatten i groparna.

Nu när grävmaskinerna och groparna markerar att något händer i utvecklingen av Stångby, kommer också en hel del frågor in som handlar om nästa skede, husbyggnationerna. Nedan på sidan finns därför ett avsnitt för vanliga frågor och svar.

2019-06-28

Stångby Väster II får byggatorÖvre raden: Arbetet präglas av ledningsarbete. De ledningar som ska ner i marken, på drygt 5 meter djup, är stora. Nedre bilden: en sektion av Stångby Allé.

Med byggstart i maj har vi i slutet av juni kommit en bit in i bygget. Arbetet går enligt planerna. Det präglas av VA-arbeten och grävningar, och kommer att fortsätta att göra så under lång tid. Vi håller i början av projektet till i vägarbetsområdets norra del. Här ska den pumpstation ligga som de ledningar vi lägger ska leda till. Och här ligger skolorna, vi förlägger helst aktiviteterna kring skolorna till den tid då barnen inte rör sig i området - sommarlovet.

Ledningarna läggs under gatorna, befintliga som kommande. Ju djupare grop, desto bredare blir slänterna. På vissa ställen arbetar vi nära bebyggelse eller markgränser, där det kan vara begränsat med utrymme. För att kunna gräva så djupt som vi behöver för dessa ledningar, drygt 5 meter, även där det inte finns plats för slänter, måste vi på många ställen bygga stödväggar. Detta kallas spåntning och görs för att gropens väggar inte ska rasa in eller orsaka att marken rör sig nära bebyggelse.

Under hösten fortsätter vi med ledningsarbetet och arbetar oss från norr och söderut.

2019-03-07
Under startmötet för projektet har entreprenören (PK Road) och beställarna (Lunds kommun och VA SYD) gått igenom handlingarna för att vara överens om ramarna för projektet. Byggstart planeras ske under april.  

2019-03-05
Nu har en entreprenör tilldelats entreprenaden och tiden har gått ut för överprövning av tilldelningsbeslutet. Det betyder att vi nu har tagit oss en bit närmre byggstart. Entreprenör för byggator och ledningssystem i Stångby Väster II Etapp 1 är PK Road.

2019-02-04
Upphandling av entreprenad är ännu inte klar men byggstart för byggator och infrastrukturunder mark närmar sig. I den första etappen är det de blåmarkerade vägarna (se bild ovan) som berörs, det vill säga både existerande gator och de som ännu inte byggts. Två skolor och bostadspmrådet Stångby Väster I kommer att påverkas på följande sätt:

Längs med Drabantvägen byggs en tillfällig väg som inte kommer att ha anslutningsvägar in mot Stångby Väster I med undantag för gång och cykel. Transporter till Kulparkskolan kan dock gå här. Transporter in till Stångby Väster I får i stället gå via Husarvägen, som på det viset blir mer trafikerad.

2019-01-16
Om inte tilldelningsbeslutet angående entreprenad har överprövats kan vi i slutet av februari skriva kontrakt. Därefter ska entreprenören köpa in material och planera arbetet. I slutet av mars eller i början av april kan vi komma igång med arbetet.

2018-12-13
Överprövningen av upphandlingen av entreprenad, som gick till förvaltningsrätten, har resulterat i att vi måste göra om upphandflingen. Snabbast möjliga start på projektet kan bli i mars-april 2019. Vi återkommer med information när det närmar sig.

2018-08-30
Under dagen har vi emottagit ett överprövande av tilldelningsbeslutet gällande entreprenad. Detta medför en försening av beräknad byggstart i september med cirka tre månader.

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Tidplan

Byggstart: april 2019
Beräknas klart: december 2020

Information

Denna sida är under uppbyggnad och kommer med tiden att ge dig som vill följa projektet möjlighet att göra det här. Frågor om projektet kan ställas till kommunikatör på tekniska förvaltningen via e-post: charlotta.lenninger@lund.se .

Vanliga frågor och svar

 1. När kommer husen att börja byggas och vem kommer att bygga då?
  svar: Först när grovterassering, infrastruktur och byggator är klara i den första etappen kan man börja bygga hus. De som ska bygga då är LKF, Obos och Kudo. Vi beräknar att den första etappen kan börja bebyggas först sen höst 2020.
 2. I vilken ände örjar man bygga hus?
  svar: Ordningsföljden husen kommer att byggas i följer byggetapperna. Först ut är den nordöstra delen av planområdet.
 3. Hur många fribyggartomter blir det i Stångby Väster II och när släpps de för försäljning?
  svar: Merparten mark kommer att säljas till byggherrar att uppföra hus på. Viss mark reserveras för fribyggartomter men antalet är fortfarande en öppen fråga. Fribyggartomterna kommer att släppas för försäljning först i slutet av byggtiden.