Bostadsområdet Idalafältet etapp II, Veberöd

Under vinter/vår 2021 startar det byggförberedande projekteringsarbetet av allmän plats i området Idalafältet etapp II i Veberöd. Det omfattar gator och parkmark men också dagvattenhantering, belysning och gång- och cykelvägar.

Illustration över bostadsområdet Idala i veberöd

Området ska bebyggas med 300-360 bostäder: flerbostadshus, radhus och fribyggartomter. När projekteringen är klar kan själva byggnationen börja. Detta förväntas ske under 2022.

Under projekteringsarbetet planeras

 • VA-ledningar
 • Fördröjningsmagasin
 • Parkmark med dagvattenmagasin med fördröjningsfunktion
 • Byggator och färdigställande
 • Gång- och cykelstråk med intilliggande vegetation
 • Belysning
 • Trädplanteringar i gatumiljö
 • Dagvattenhantering och dränering för gatunätet, gång- och cykelvägar och i grönområden
 • Höjdsättningen ska ses över, dels för att minimera masshantering dels för att området ska kunna hantera skyfall och dagvatten på bästa sätt.
 • Arbeten på ytor utanför detaljplanegräns: bland annat upprustning av befintlig lekplats, nytt dagvattendike, befintlig fotbollsplan sänks ner cirka 30 cm för att även fungera som översvämningsyta. Mäster Knuds gata, norr om nedsänkt fotbollsplan flyttas norrut på grund av ändrad fastighetsgräns.

Tidplan för projekteringen

 • Start vinter/vår 2021, avslutas senast 31 december 2021
 • Byggnation av det som projekterats: start 2022

Mer om tidplanen

 • I området finns en brukshundsklubben med ett arrendeavtal som löper ut i april 2025. Målet är att verksamheten ska hitta en ny plats och uppsägning av avtalet och anvisning av ny plats måste ske senast den 30 september 2024. Innan dess kan området inte bebyggas.
 • Rivning av gamla Idalaskolan planeras till sommaren 2021
 • LKF har en markreservation inom fastigheten Idalaskolan 1, där de planerar byggstart sommar/höst 2021.
 • Tillträde till fribyggartomter beräknas kunna ske under våren 2022

Detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/idalafaltetveberod