Kävlingevägen

En sträcka av Kävlingevägen byggs om med gång- och cykelväg samt ridstig. Bakom satsningen ligger bland annat stadsmiljöavtalet, där Lunds kommun har lovat att bygga cykelinfrastruktur som motprestation, men även en kartläggning av behovet av cykelstråk i Lunds kommun, där stråk mellan Nöbbelöv och Vallkärra prioriteras. Byggprojektet är indelat i fyra etapper samt en ny och bredare bro över Vallkärrabäcken.

Arbetsområde på Kävlingevägen,bron över Vallkärrabäcken

Aktuellt

Inuti  den nya vägtrumman över Vallkärrabäcken läggs natursten för att skapa en god livsmiljö för fiskarterna grönling och öring som finns i bäcken.

2020-07-10
Nu är den nya bron till Vallkärrabäcken på plats och från den 13 juli ska trumman fyllas med sand, grus och runda naturstenar, för att fiskarna ska känna sig hemma. Den naturliga botten är dels anpassad för att grönling och öring ska få en god lekmiljö, dels ska den minska flödet vid högvatten.

För att inte störa grönlingarna i bäcken fick arbetet med trumman endast utföras den 1 juni till 30 september. Under arbetet pumpades vatten över anläggningsområdet för att vattnet inte skulle grumlas. Vägtrumman utformades också så att fisk och bottenlevande djur kan vandra upp- och nedströms i vattendraget. Vallkärrabäckens södra gren ligger i anslutning till Vallkärra norr om Lund och är ett biflöde till Önnerupsbäcken, som i sin tur är Höje å’s största biflöde. Fredagen den 17 juli är vägen tänkt att öppnas igen. Då återstår arbete med vägräcken, sådd av gräs i slänterna och plantering av nya vattenväxter invid bäcken.

På Kävlingevägen monteras en trumma, som ersätter den gamla bron över Vallkärrabäcken.

2020-06-30
Nu har trumman som ersätter den gamla bron över Vallkärrabäcken anlänt. Trumman är 32 meter lång, invändigt mäter den 1,8 meter. För att också täcka gång- och cykelvägen gjordes trumman längre. Avstängningen är kvar till och med den 17 juli. Sedan ska vi bygga ny väg och gång- och cykelbana. Vi ska också sätta räcken, asfaltera och lägga plattor. Slänterna på sidorna till trumman ska formas. Här sår vi sedan gräs. I bäcken planteras vattenväxter och inuti trumman lägger vi natursten så att botten ska likna bäcken i övrigt.

2020-06-26
Bron över Vallkärrabäcken är riven och inom kort läggs den trumma som ska ersätta den på plats. Parallellt planeras det inför den fjärde och sista etappen i projektet Kävlingevägen. Den kommer att byggas under hösten. Se nedan för mer information!

linje

Nästa steg i projektet - bron

Etapperna 1-3 mellan Ringvägen och Västratornsvägen byggdes mellan augusti 2019 och mars 2020. Etapp 4, mellan bron över Vallkärrabäcken och korsningen Kävlingevägen/Vallkärravägen planerades att byggas under april 2020. Planen för etapp 4 har emellertid ändrats. Anledningen till detta är att den betongkonstruktionen, som ligger under Kävlingevägens toppskikt, har visat sig vara svårare att hantera än beräknat. Detta i sin tur har medfört ökade omkostnader för projektet och ett nytt upplägg för den fjärde etappen. Det blir även ett omkast i ordningsföljden i arbetet. Bron, som skulle byggas efter etapp fyra, kommer nu att byggas före denna. Anledningen till detta är att vi endast kan anlägga bron under en begränsad period under sommaren, då ombyggnationen stör lekande fisk och vattenmiljöer nedströms minst.

Brobygget

Arbetet: Vi börjar med att etablera oss på platsen. Därefter river vi den gamla bron, monterar den nya och sist byggs vägen upp igen med ny gång- och cykelbana, nya räcken och nytt toppskikt. Arbetet kan påverkas av många faktorer, bland annat av riklig nederbörd som kan försena arbetet med brobädden och asfaltering av vägen.

Tidplan: vecka 25-34

Trafik under byggtid: Vägen kommer att vara avstängd för all trafik under de arbetsmoment då vi river den gamla bron, monterar den nya bron och gör den nya överbyggnaden. Det sker vecka 26, 27, 28 och 29. Fotgängare och cyklister kan ta sig förbi via Vallkärra bys lokalgator. Biltrafiken får en större omledning via Svenshögsvägen. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet kommer att innebära.

Kontakt: Medborgarcenter: 046-359 50 00

Vanliga frågor och svar:

1. Är det verkligen en bro som ska byggas?
Begreppet ”bro” definieras på olika sätt. En definition syftar på en överbyggnad som hålls upp av ett fundament i var ände. Enligt en annan definition är det en konstruktion som tillåter en trafikled gå över ett hinder, som ett vattendrag, trafikled eller annat. En tredje definition kommer från Trafikverket, där en bro är en konstruktion där spännvidden i det största spannet är minst två meter. Är det mindre kallas det i stället trumma. Dagens konstruktion är klassad som bro enligt Trafikverkets och Lunds kommuns broregister. Utgår vi ifrån Trafikverkets definition är därför det vi ska riva en bro och det vi ska ersätta bron med en trumma. För enkelhetens skull har vi valt att genomgående använda begreppet ”bro”. 

2. Var finns fisken och vilken art är det?
Lunds kommun har låtit utföra en naturvärdesinventering. Enligt denna finns både öring och grönling på platsen. Enligt Länsstyrelsens beslut får därför byggnation ske endast under perioden juni-sept. Beslutet avser biotopskydd, strandskydd och vattenverksamhet, vilket också har betydelse för hur vi anlägger botten och återställer växtlivet runtom. Den nya bron (trumman) kommer att läggas tre decimeter under den befintliga dikesbottnen och fylls sedan upp med material som överensstämmer med fiskarnas naturliga miljöer på denna höjd.

3. Vilka hastigheter kommer att råda på bron där cyklister i södergående riktning ska ta sig över vägbanan till östra sidans cykelbana?
Utrymmet är mycket begränsat från bron upp till korsningen Kävlingevägen/Vallkärravägen. Detta sätter sin prägel på trafiklösningen. Det finns endast plats för gång- och cykelbanan på en sida över bron samt cykelfält på var sida vägen på etapp 4. Strax norr om Västratornvägen till en bit norr om korsningen Kävlingevägen/Vallkärravägen är hastigheten begränsad till 30km/h. Precis norr om bron anläggs dessutom en upphöjning som fartdämpande åtgärd där cyklister leds över Kävlingevägen.

4. Längs Kävlingevägen har man i tidigare etapper funnit förorenad asfalt. Har provtagningar gjorts vid bäcken och hur hanteras i så fall materialet för att det inte ska förorena bäcken under rivningen av bron?

Från början var bron tänkt att bevaras och därför har vi under projekteringen inte tagit några prover specifikt på bron. Provtagning kommer att ske och all förorenad asfalt kommer att hanteras med försiktighet innan den forslas bort till rätt deponi. Brons isolering hanteras per automatik separat. Om brobetongen ur miljösynpunkt är ren kommer vi att återanvända den som resterande fyllning efter att armeringen är bortsorterad. 

Etapp 4

Ökade omkostnader för hantering av betongkonstruktionen under Kävlingevägens toppskikt samt förorenad asfalt på etapperna 1-3, har krävt ett nytt upplägg för den fjärde och sista etappen mellan Vallkärrabäcken och korsningen Kävlingevägen/Vallkärravägen.

Tidplan: (preliminärt) 1/9- 16/10

Trafik under byggtid: Vägen kommer att vara öppen för trafik men begränsad under hela byggtiden. Tag om möjligt en annan väg.

Kontakt: Medborgarcenter: 046-359 50 00

Färdigställande av etapp 1-3

Då det är osäkert hur betongkonstruktionen under Kävlingevägen påverkar toppskiktet av asfalt över tid och med balastning har vi avvaktat med det sista lagret av asfalt. Vissa sträckor asfalteras under 2020 och andra kommer att utgöra en del i kommande års asfalteringsprogram. Se karta till årets asfalteringsprogram under nedan länk.

Asfalteringsprogram 2020

linje

Sträckan

karta som visar aktuell sträcka Kävlingevägen

 

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kavlingevagen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se