Kävlingevägen

En sträcka av Kävlingevägen byggs om med gång- och cykelväg samt ridstig. Bakom satsningen ligger bland annat stadsmiljöavtalet, där Lunds kommun har lovat att bygga cykelinfrastruktur som motprestation, men även en kartläggning av behovet av cykelstråk i Lunds kommun, där stråk mellan Nöbbelöv och Vallkärra prioriteras. Byggprojektet är indelat i fyra etapper samt en ny och bredare bro över Vallkärrabäcken.

Aktuellt

2020-11-23
Nu närmar sig projektet Kävlingevägen sitt slut. I slutet av vecka 48 planeras slutbesiktning för etapp 1-4 och veckan därpå är slutbesiktning för bron inplanerad. Eventuellt kan mindre justeringar komma att utföras efter detta.

Etapp 4

Ökade omkostnader för hantering av betongkonstruktionen under Kävlingevägens toppskikt samt förorenad asfalt på etapperna 1-3, har krävt ett nytt upplägg för den fjärde och sista etappen mellan Vallkärrabäcken och korsningen Kävlingevägen/Vallkärravägen.

Arbetet börjar med att entreprenören etablerar sig på platsen. Utrymmet att bygga på är litet och på denna sträcka får vi inte plats med en separerad cykelbana. När arbetet är klart ska cyklister i södergående riktning ta sig över vägen till cykelkörfältet på västra sidan. För att skapa en säker överfart för cyklisterna kommer farthindret vid bron att flyttas något söderut.

De åtgärder som ska utföras är:

● Smalare körbana

● Bredare gångbana på vägens östra sida samt ny belysning

● Farthinder flyttas

● Belysningsstolpar

TRAFIK UNDER BYGGTID

Vägen kommer att vara delvis öppen med begränsad framkomlighet under hela byggtiden. Trafik i norrgående riktning lämnar företräde för trafik i södergående riktning.

TIDPLAN
start: vecka 37
beräknas klart: vecka 48

ENTREPRENÖR
VBA Syd AB

KONTAKT
Medborgarcenter: 046 359 50 00

Färdigställande av etapp 1-3

Då det är osäkert hur betongkonstruktionen under Kävlingevägen påverkar toppskiktet av asfalt över tid och med balastning har vi avvaktat med det sista lagret av asfalt. Vissa sträckor asfalteras under 2020 och andra kommer att utgöra en del i kommande års asfalteringsprogram. Se karta till årets asfalteringsprogram under nedan länk.

Asfalteringsprogram 2020

Sträckan Etapp 1-4 

karta som visar aktuell sträcka Kävlingevägen

 

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kavlingevagen