Trafik och gator

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun ansvarar för säkerhet och framkomlighet på allmänna gator och cykelvägar.

Trafik- och byggprojekt, underhållsarbeten

Det byggs på flera platser i kommunen just nu och vissa arbeten påverkar framkomligheten. Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.  

Aktuella trafik- & byggprojekt

Asfalteringsarbeten

Kommunen arbetar året runt med drift och underhåll. Under vintern ligger ett stort fokus på framkomliga vägar - men också på att ta hand om kommunens växtlighet. 

Drift och underhåll

Trafikregler och säkerhet

Tekniska nämnden har beslutat om att sänka hastigheten till 30, 40 och 60 km/h på det kommunala vägnätet i Lunds kommun.

Hastighetsgränser i Lund

Varutransporter, miljözon

Regelbundna trafikmätningar

Trafikmätningar i Lunds kommun görs årligen och följs upp både av kommunen och av Skånetrafiken. Skånetrafiken mäter kontinuerligt hur många som reser med kollektivtrafik. Lunds kommun gör trafikräkningar i flera olika snitt: antal motorfordon mäts tre gånger per år; antal cyklar – en gång per år. Resultaten används i vidare planeringen och utveckling av trafiksystemet, utifrån de politiskt beslutade verksamhetsmålen.

Arbetet med mobilitet i Lunds kommun styrs framförallt av LundaMaTs III – kommunens långsiktiga strategi för ett hållbart transportsystem.

Trafikräknare på Lilla Fiskaregatan

Sedan februari 2019 sitter det en trafikräknare på Lilla Fiskaregatan som räknar fotgängare och cyklister. Räknaren använder sig av 3D-teknologi och artificiell intelligens för att avgöra om det är en fotgängare eller en cyklist.

Här kan du följa trafikräknaren och se både dagsaktuell notering och statistik per månad och år.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafik