Markupplåtelse, tillstånd offentlig plats

Om du vill använda allmän mark för ett arrangemang, en uteservering, för att sätta upp byggnadsställning, valaffischer eller reklamskylt måste du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen.

I vissa fall kan du även behöva ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret för tillfällig etablering, byggnadsupplag, bodar och dylikt.

Blankett för tillståndsansökan hittar du på Polisens webbplats, se länk nedan. Alla ansökningar görs till Polisen och kommunen kan inte lämna förhandsbesked. Ansökan skickas till:

E-post: registrator.syd@polisen.se

Polismyndigheten
Region syd
205 90 Malmö

Vi får många frågor om hur det fungerar att sälja mat från vagn, bil eller cykel i Lunds kommun. Se sidan om att sälja gatumat i Lund för mer information.

Aktuellt: ingen avgift för uteserveringar till och med 30 juni

Lunds kommun har beslutat att inte ta ut någon upplåtelseavgift för uteserveringar för perioden mars-juni 2020. Syftet är att stödja restauranger och caféer med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ansökan om tillstånd görs på vanligt sätt.

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

Gatupratare med rund bottensarg

 • Varuexponering på gångbana, gatupratare och liknande - se "Anvisningar för skyltar och varuexponering" under relaterad information. Observera att endast tillgänglighetsanpassad gatupratare med sarg, se bild, är tillåten i Lunds kommun.
 • Matförsäljning på allmän plats från vagn, bil eller cykel. Se även separat information om Food truck.
 • Privat tillställning på allmän plats, t ex om du vill sätta ett partytält i parken för studentfest eller liknande.
 • Offentliga tillställningar på gator, torg, parker etc.
 • Avfallscontainer
 • Byggnadsställning, Skylift
 • Materialupplag vid ombyggnad
 • Inplankning
 • Försäljningsstånd
 • Julgransförsäljning
 • Kiosker
 • Uteserveringar - se mer information nedan.
 • Valbodar, valbockar/affischbockar eller liknande inför valet.På Stortorget tillåts valbodar och valbockar från och med någon månad före valet. Tillståndsansökan görs till Polisen.

Valaffischer och annan affischering

Med affisch menas gatupratare/affischbockar med valaffisch eller annan affischering:

 • Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering på offentlig plats.
 • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.
 • Valaffischer får inte placeras i kurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • Valaffischering är inte tillåten på vägmärken eller på trafikanordningar.
 • Valaffischer får inte fästas på kommunens träd och staket.
 • Valaffischer får inte vålla nedskräpning i offentlig miljö och i naturen.
 • Valaffischen ska placeras minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och minst en meter från gatsten inom detaljplanerat område.
 • Alla olagliga valaffischer utan polistillstånd kommer att tas ner. Tillståndshavaren ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter tillsägelsen.
 • Skador på kommunens egendom som uppstår i samband med valaffischering ska ersättas av affischägare.

Tillfällig försäljning av tidningar

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats, är den enda verksamhet som generellt är undantaget kravet på polistillstånd, med hänsyn till yttrandefriheten. Däremot krävs polistillstånd för bokbord eller liknande anordningar. Om den som fått tillstånd bryter mot givna villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/markupplatelse