Snö och halka

Här hittar du kartor som visar i vilken ordning vi plogar och halkbekämpar gator och gång-och cykelbanor. Glöm inte att du som fastighetsägare måste ta hand om din egen gångbana. Vi hjälps åt när det blir vinter!

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för att, med hjälp av Lunds Renhållningsverk och olika entreprenörer, ta hand om snö och halka på kommunala gator, torg, gång- och cykelbanor. Trafikverket ansvarar för de stora vägarna i Lunds kommun. Fastighetsägare ansvarar för gångutrymmet längs fastigheten, oavsett om det finns en trottoar eller inte.

Prioriteringar styr snöröjningen

Det övergripande målet är att samhällets resor, transporter och leveranser fungerar på ett trafiksäkert och acceptabelt sätt även när det blir vinterväder. En tydlig prioriteringsordning hjälper oss att använda resurser där de gör största möjliga nytta.

Målet är att gator och cykelstråk med högsta prioritet ska vara farbara och trafiksäkra när morgontrafiken sätter igång. Här sätter vi igång med snöröjning och halkbekämpning när det behövs, oavsett dag och tid. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och cykelstråk med lägre prioritering. Ibland är vädret så dåligt att vi måste börja om med huvudgator och bussgator innan vi hinner till mindre gator vilket kan betyda flera dagars väntetid för gator och cykelbanor med lägre prioritet.

Prioritet 1 - röd i kartan

De högst prioriterade gatorna och gång-och cykelvägarna har prioritet 1. Här finns gator och vägar som måste fungera för viktiga samhällsfunktioner som till exempel kollektivrafik, räddningstjänst, polis. Här sätter arbetet igång oavsett dag och tid. Här är det också många som behöver ta sig fram, med bil,buss eller cykel:

 • Större cykelstråk med prioritet 1 som leder mot centrum och viktiga målpunkter kring stråken.
 • Huvudgator med kollektivtrafik och bussgator
 • Landsvägsnätet (vägar som inte tillhör Trafikverket)

Prioritet 2 - grön i kartan

 • Större bostadsgator och cykelstråk med prioritet 2.
 • Gator som inte trafikeras av kollektivtrafik (med vissa undantag av enstaka linjer)
 • Viktiga gångbanor där kommunen ansvarar för vinterväghållningen samt
 • Uppsamlingsgator och industrigator.

Prioritet 3 - blå i kartan

Snöröjning och halkbekämpning på stråk med prioritet 3 görs på vardagar och under ordinarie arbetstid. Det betyder att det kan bli besvärligt om det snöar på helgen och sen fryser på innan det blir vardag.

 • Mindre trafikerade cykelvägar med prioritet 3
 • Torgytor och gångbanor
 • Lokalgator

Salt eller sand vid halka?

Vi använder huvudsakligen sand men vid vissa tillfällen, och på vissa platser, används även salt:

 • Sand fungerar bra på packad snö och is på lågtrafikerade gator och cykelstråk. Sandning fungerar dåligt på vägar/gator med hög trafik och höga hastigheter eftersom sanden inte ligger kvar på vägbanan utan flyttas av fordonen. Sand fungerar dåligt vid frosthalka och framförallt vid underkylt regn. I den sand som används finns en mindre mängd salt inblandad för att sanden inte ska klumpa ihop sig.
 • Salt fungerar bra vid ishalka, vilket är en av den mest vanligaste förekommande vädersituationen i Lund under vintern, samt vid underkylt regn. Förebyggande halkbekämpning i form av saltning utförs vid behov på gator, vägar och gång-och cykelbanor med prioritet 1 (se karta). Förebyggande saltning är det mest effektiva sätt att använda vägsalt och genomförs för att säkerställa trafiksäkerheten speciellt med tanke på oskyddade trafikanter.

Salt används med försiktighet

Vi använder så lite torrt salt möjligt av miljöskäl. Salt i form avsaltlösning/saltlake eller befuktat salt är bättre. Det befuktade saltet eller saltlösningen hindrar is från att bildas på vägbanan (frosthalka) och snö från att frysa fast på den. Med hjälp av väderprognoser kan man se var halkan kommer att uppstå och kan salta som en förebyggande åtgärd.

Eftersom salt kan påverka växtligheten,men även förkorta livslängden på betongkonstruktioner och gatuutrustning, används det i begränsad omfattning. Av den anledningen använder vi mycket sällan salt på gång-och cykelbanor i parker, men vi är även extra försiktiga nära trädplanteringar och på smala gator i stadsmiljö.

Varför är sanden inte brun?

Vanlig brun sand, naturgrus, är en ändlig resurs som inte används. Istället använder vi kvartsit, en vit stenkross som liknar salt. På gång- och cykelbanor används krossat grus som trumlats för att minimera risken för punkteringar.

Lunds kommun tillhandahåller eller säljer inte sand eller salt.

Snömodd på cykelbanan

Det går inte att helt bli av med snömodd på cykelbanor. Plogbladet löper ca 2 cm över marken vilket lämnar kvar en del snö. Om plogbladet gick längre ner skulle det slå i varje liten upphöjning med risk för skada på både maskin och förare. Att problemet inte blir lika stort på vägarna beror på att bilar slår sönder snömodden på annat sätt.

Bäst resultat på cykelbanor ger en så kallad sopsaltmaskin. Sopsaltaren har en plog framtill för att ta bort stora mängder snö, en borste på släpvagnens framsida som sköter finputsningen och en behållare för saltlake längs bak. Men det är stora ekipage och det är relativt få cykelbanor i Lund som är tillräckligt stora eller har tillräckligt med fri höjd för att maskinerna ska komma fram.

Grus som sprids ut vid halka sjunker under snön när temperaturen stiger vilket får snön att svälla. Vintergruset börjar vi ta bort vecka 10, om vädret tillåter, och arbetet pågår fram till slutet av april. Efter en sen vinter tar det naturligtvis längre tid att ta bort vintergruset.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vinter

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se