Betala parkering

Ansvaret för betalning av parkering i Lund är fördelat på Lunds kommun, som tar beslut om gällande taxa, och LKP AB, som ansvarar för parkeringsövervakning och biljettautomater.

Parkeringsavgifter används för att styra trafiken till parkeringshus, minska störningar från biltrafiken och uppmuntra till resande med cykel och kollektiva färdmedel. I Lunds stad tillämpar vi idag 3 olika taxor: 22 kronor, 12 kronor och 6 kronor. Ju närmare centrumkärnan du kommer, desto dyrare taxa.

Gå till LKP ABs hemsida

Felanmäla trasig biljettautomat

Om biljettautomaten inte fungerar ska du ringa LKP AB på telefon 046 - 35 59 23.

Parkeringsanmärkning - parkeringsbot

  • Om du parkerar fel utfördas en parkeringsanmärkning. Avgiften måste betalas inom åtta dagar, även om du planerar att överklaga anmärkningen.
  • Felparkeringsavgifterna ligger på 800 kronor, 600 kronor respektive 400 kronor beroende på hur pass allvarliga parkeringsförseelsen är. 800 kronor gäller för de grövsta förseelserna. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige.
  • Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betalning görs till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften inom angiven tid även om du tycker den är felaktig. Du kan överklaga anmärkningen efter att betalning gjorts.
  • Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalning. Om inte avgiften betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om felparkeringsavgiften ändå inte betalas, kommer ärendet att överlämnas till kronofogden för indrivning.

Överklaga parkeringsanmärkning

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, kan du ansöka om rättelse hos den polismyndighet i det området där fordonet fick anmärkningen. Vid besök på polisstationen ska du ta med den utfärdade anmärkningen. Du, det vill säga, fordonets ägare, kan även skriftligen bestrida betalningsansvaret hos den polismyndighet som finns angiven på framsidan av parkeringsanmärkningen.

Ange varför du anser att du inte ska betala, samt ärendenummer, registreringsnummer och bilens fabrikat.

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtaget åtgärder för indrivning. Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig.

Bestämmelser om betalning finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.