Vad är en översiktsplan?

Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden? I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt.

Översiktsplanen ska också ge en god överblick av hur man planerar att förändra övergripande strukturer och göra tydligt hur man ser på den framtida utvecklingen.

Den långsiktiga inriktningen innebär att delar av det som redovisas i Lunds översiktsplan kan komma att realiseras relativt långt in i framtiden.

Översiktsplanen är ett av kommunens allra viktigaste strategiska dokument. Översiktsplanering är också ett verktyg för att titta på den fysiska miljön i ett större perspektiv. Blir det en bra helhet? Blir det bra också på lång sikt?

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande och spelar en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling. Till exempel får kommunen och andra aktörer lättare att investera i infrastruktur, nya bostäder och lokaler när man har en tydlig bild av hur kommunen ska utvecklas. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Hur tar man fram en ny översiktsplan?

Arbetet med en översiktsplan har tre formella skeden:

  • Samråd − när kommunen samråder med invånare, företagare, föreningar, myndigheter med flera för att få synpunkter.
  • Utställning − när det justerade förslaget ställs ut, och nya synpunkter samlas in.
  • Antagande − då kommunfullmäktige slår fast översiktsplanen.

Bild som visar översiktsplaneprocessen i följande steg: initiera, samråda, granska, anta, välja åtgärder och budgetera, genomföra och använda, utvärdera, ta fram en planeringsstrategi

Eftersom planen både ska vara strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden samt andra ärende är det viktigt att översiktsplanen hålls aktuell. Lund har valt att i stället för att ta fram en planeringsstrategi inleda arbetet med att ta fram en ny översiktplan. Preliminärt kommer formellt beslut fattas om detta under hösten 2021.