Grafisk mönster stadsbild

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

I Lunds utbyggnads- och boendestrategi anges kommunens bostadspolitiska mål. Här ingår även kommunens markpolicy som redovisar hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal.

I utbyggnads- och boendestrategin utvecklas det strategiska förhållningssättet som gäller för den framtida utbyggnaden av staden och tätorterna. Strategin ska bidra till att effektivisera och kraftsamla kommunens resurser till prioriterade utbyggnadsområden. Den långsiktiga strategin kompletteras av projektlistor som anger planerat byggande för de närmaste 3-4 åren.

Strategin tillsammans med bilaga 1 antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2016.

Utbyggnadsstrategin i korthet:

FÖRTÄTA

  • längs högklassiga kollektivtrafiklägen
  • på redan ianspråktagen mark, till exempel parkeringar
  • nära redan befintlig service

...för både klimatet och bostadsefterfrågan.

FOKUSERA

  • utbyggnad och planering till högklassiga kollektivtrafiklägen

  • på orternas och stadsdelarnas attraktivitet genom förtätning och vitalisering av centrummiljöer

...för hållbarhet och attraktivitet i hela kommunen.

BYGG FÄRDIGT

  • de områden som redan påbörjats
  • och begränsa antal projekt

...för att dra nytta av gjorda investeringar och göra påbörjade områden attraktiva.

Det är tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret som gemensamt har tagit fram utbyggnads- och boendestrategin. 

Frågor? Besvaras av exploateringsingenjör Lena Bengtsson, lena.bengtsson@lund.se.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/utbyggnadsstrategi

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se